บุคลากรชื่อ :   นายสมเร็จ อุดแดง   ตำแหน่ง :   ผอ.สพป.น่าน เขต 1
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร   093-1383487
E - Mail :  
ชื่อ :   นายนิวัฒน์ ไชยเลิศ   ตำแหน่ง :   รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 1
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร   089-7596889
E - Mail :  
ชื่อ :   ว่าที่พันตรีสุรเดช รอดจินดา   ตำแหน่ง :   รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 1
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร   089-8523526
E - Mail :  
ชื่อ :   นายอัศรายุทธ ศรีใจอินทร์   ตำแหน่ง :   รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 1
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร   084-8031296
E - Mail :  
ชื่อ :   นายสมคิด กันบุญ   ตำแหน่ง :   นักจัดการงานทั่วไป
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร   087-3024896
E - Mail :  
ชื่อ :   น.ส.ทิพวภา ทาอาจ   ตำแหน่ง :   นักจัดการงานทั่วไป
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร   081-4724763
E - Mail :  
ชื่อ :   น.ส.ปารณีย์ ทาอาจ   ตำแหน่ง :   นักจัดการงานทั่วไป
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร   084-6732449
E - Mail :  
ชื่อ :   นายไพรสันต์ แก้วอ่อน   ตำแหน่ง :   เจ้าพนักงานธุรการ
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร   085-6150139
E - Mail :  
ชื่อ :   นางธนพรรณ กุลาวาไชย   ตำแหน่ง :   เจ้าพนักงานธุรการ
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร   086-9198637
E - Mail :  
ชื่อ :   นางกัญญา พุทธวงค์   ตำแหน่ง :   เจ้าพนักงานธุรการ
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร   086-9212637
E - Mail :  
ชื่อ :   นางพนิตพร ไทนอ   ตำแหน่ง :   นักประชาสัมพันธ์
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร   085-6144085,089-2204
E - Mail :  
ชื่อ :   นายมานพ เถรหมื่นไวย   ตำแหน่ง :   นักประชาสัมพันธ์
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร   083-5795354
E - Mail :  
ชื่อ :   นายจรัญ ยาธะนะ   ตำแหน่ง :   อัตราจ้าง(ยาม)
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร   084-9484933
E - Mail :  
ชื่อ :   นายวีรพัฒน์ ศรีเมือง   ตำแหน่ง :   อัตราจ้าง(ยาม)
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร   089-5592812
E - Mail :  
ชื่อ :   นายเฉลียว จองกว้าง   ตำแหน่ง :   พนักงานขับรถ สพป.น่าน
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร   086-1867880
E - Mail :  
ชื่อ :   นายวัชรินทร์ ทะภูมินทร์   ตำแหน่ง :   พนักงานขับรถ สพป.น่าน
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร   089-8531854
E - Mail :  
ชื่อ :   นายสมัย ศิริวงศ์   ตำแหน่ง :   พนักงานขับรถ สพป.น่าน
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร   081-0253304
E - Mail :  
ชื่อ :   นายกฤษฏ์ขนม์ ธัญกัญจณธรณ์   ตำแหน่ง :   ช่างครุภัณฑ์ 3
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร   093-1743545
E - Mail :  
ชื่อ :   นายเพ็ชร วงค์คำ   ตำแหน่ง :   ช่างไม้ 4
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร   087-1744719
E - Mail :  
ชื่อ :   นายอนุวัตร หมื่นเป็ง   ตำแหน่ง :   ช่างไม้ 4
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร   0875775868
E - Mail :  
ชื่อ :   นายรัศมี มานะกิจ   ตำแหน่ง :   พนักงานบริการ
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร   089-9525039
E - Mail :  
ชื่อ :   นายวิทยา ศรีเทพ   ตำแหน่ง :   พนักงานขับรถ สพป.น่าน
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร   089-2642194
E - Mail :  
ชื่อ :   นายเกรียงไกร จักริลา   ตำแหน่ง :   พนักงานบริการ
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร   064-2472432
E - Mail :  
ชื่อ :   นายสังวาลย์ ยะหมื่น   ตำแหน่ง :   พนักงานบริการ
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร   081-2883296
E - Mail :  
ชื่อ :   นางสมพร จันทรพล   ตำแหน่ง :   แม่บ้าน
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร   085-6260819
E - Mail :  
ชื่อ :   นายธวัช    ตำแหน่ง :   พนักงานบริการ
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นางชลฤดี สวนนันท์   ตำแหน่ง :   นักวิชาการเงินและบัญชี
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร   084-0459021
E - Mail :  
ชื่อ :   นางศิริพรรณ ยารังษี   ตำแหน่ง :   นักวิชาการเงินและบัญชี
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร   081-9133753
E - Mail :  
ชื่อ :   นางเครือวัลย์ จิตร์ชัย   ตำแหน่ง :   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร   084-0471546
E - Mail :  
ชื่อ :   นางศรีเรือน ประเทือง   ตำแหน่ง :   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร   086-1798955
E - Mail :  
ชื่อ :   นางวราภรณ์ ศิริ   ตำแหน่ง :   นักวิชาการพัสดุ
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร   089-2630525
E - Mail :  
ชื่อ :   นางมุกดา จองกว้าง   ตำแหน่ง :   เจ้าพนักงานพัสดุ
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร   089-9530766
E - Mail :  
ชื่อ :   นางเพียรจิต แสนธิ   ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร   083-3185024
E - Mail :  
ชื่อ :   นางสมร พันธจักร   ตำแหน่ง :   นักวิชาการศึกษา
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร   090-0521808
E - Mail :  
ชื่อ :   นางสุกัญญา ต๊ะต๊ะ   ตำแหน่ง :   อัตราจ้าง
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นางสาวสุธาวี สองสียนต์   ตำแหน่ง :   อัตราจ้า
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร   096-6988855
E - Mail :  
ชื่อ :   นายสุรชาติ ภูผาผุย   ตำแหน่ง :   ศึกษานิเทศก์
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร   086-9235658
E - Mail :  
ชื่อ :   นางศิริรัตน์ แย้มศิลป์   ตำแหน่ง :   ศึกษานิเทศก์
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร   087-1851890
E - Mail :  
ชื่อ :   นางพรพรรณ ณ ลำพูน   ตำแหน่ง :   ศึกษานิเทศก์
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร   087-3000429
E - Mail :  
ชื่อ :   นายวันชัย ภูผาคุณ   ตำแหน่ง :   ศึกษานิเทศก์
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร   087-5219938, 085-526
E - Mail :  
ชื่อ :   นางวิพาภรณ์ พุฒิมา   ตำแหน่ง :   ศึกษานิเทศก์
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร   086-1823962
E - Mail :  
ชื่อ :   นายอนุชา รัตนอุบล   ตำแหน่ง :   ศึกษานิเทศก์
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร   085-7174509
E - Mail :  
ชื่อ :   นายไชยยศ คำสังวาลย์   ตำแหน่ง :   ศึกษานิเทศก์
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร   083-8611468,089-9993
E - Mail :  
ชื่อ :   นายวัชรพงค์ โนทะนะ   ตำแหน่ง :   ศึกษานิเทศก์
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร   089-5616405
E - Mail :  
ชื่อ :   น.ส.กฤติยา ขัติยะ   ตำแหน่ง :   ศึกษานิเทศก์
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร   087-1833952
E - Mail :  
ชื่อ :   นางนรากร เพ็งผ่อง   ตำแหน่ง :   ศึกษานิเทศก์
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร   080-8603904
E - Mail :  
ชื่อ :   นายสุวิทย์ ผูกจิต   ตำแหน่ง :   ศึกษานิเทศก์
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร   081-0204525
E - Mail :  
ชื่อ :   นายชาติชาย ทนะขว้าง    ตำแหน่ง :   ศึกษานิเทศก์
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร   089-5582257
E - Mail :  
ชื่อ :   นางดวงตา รำลึก   ตำแหน่ง :   ศึกษานิเทศก์
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร   086-1828403
E - Mail :  
ชื่อ :   นางลำเนาว์ ชัยคำ   ตำแหน่ง :   ศึกษานิเทศก์
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร   084-3682028
E - Mail :  
ชื่อ :   นายจักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล    ตำแหน่ง :   ศึกษานิเทศก์
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร   095-6753020
E - Mail :  
ชื่อ :   นายปิยะ จะเฮิง   ตำแหน่ง :   ศึกษานิเทศก์
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร   091-8541596
E - Mail :  
ชื่อ :   นางเรณู หมื่นพรมแสน   ตำแหน่ง :   ศึกษานิเทศก์
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร   091-8586641
E - Mail :  
ชื่อ :   นายวุฒิชัย โลนันท์   ตำแหน่ง :   ศึกษานิเทศก์
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร   085-0545518
E - Mail :  
ชื่อ :   นางวรวรรณ หาญคำ   ตำแหน่ง :   เจ้าพนักงานธุรการ
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร   084-6103199, 084-555
E - Mail :  
ชื่อ :   นางรุ่งทิพย์ สายมา   ตำแหน่ง :   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร   086-9231325
E - Mail :  
ชื่อ :   นางบัวสอน ทองตา   ตำแหน่ง :   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร   085-0368109
E - Mail :  
ชื่อ :   นางบุษบา ศรีวิชัยอินทร์   ตำแหน่ง :   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร   084-5030032,/0898515
E - Mail :  
ชื่อ :   นางรัตนา ภูเขียว   ตำแหน่ง :   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร   089-8382325
E - Mail :  
ชื่อ :   นางจงลักษณ์ เจริญธีรวิทย์   ตำแหน่ง :   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร   095-6975966
E - Mail :  
ชื่อ :   นางจีราพร ปิยศทิพย์   ตำแหน่ง :   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร   091-8527645
E - Mail :  
ชื่อ :   จ.ส.ต.หญิง นุจิรา ทาราทิพย์   ตำแหน่ง :   เจ้าพนักงานธุรการ
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร   081-8079433
E - Mail :  
ชื่อ :   นายพิพัฒน์ หมื่นเป็ง   ตำแหน่ง :   พนักงานธุรการ
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นางดวงเดือน พูดสัตย์   ตำแหน่ง :   นักวิชาการศึกษา
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร   086-1140417
E - Mail :  
ชื่อ :   นายมงคล เมธะพันธุ์   ตำแหน่ง :   นักวิชาการศึกษา
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร   081-3875175
E - Mail :  
ชื่อ :   นางยอดนารี ปุญญมัย   ตำแหน่ง :   นักวิชาการศึกษา
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร   089-5561378
E - Mail :  
ชื่อ :   นางจีรวรรณ ศรีริ   ตำแหน่ง :   นักวิชาการศึกษา
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร   086-6713793
E - Mail :  
ชื่อ :   นางวรรณพร สุทธชัย   ตำแหน่ง :   นักวิชาการศึกษา
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร   086-9197917
E - Mail :  
ชื่อ :   นางนิ่มนวล ถูรวรณ์   ตำแหน่ง :   นักวิชาการศึกษา
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร   081-6757669
E - Mail :  
ชื่อ :   นายชลวิทย์ เบญจมาลย์   ตำแหน่ง :   นักวิชาการศึกษา
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร   085-7089860
E - Mail :  
ชื่อ :   นางอำพร โลราช   ตำแหน่ง :   เจ้าพนักงานธุรการ
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร   084-6135893
E - Mail :  
ชื่อ :   นางอรวรรณ ติลสาร   ตำแหน่ง :   นักวิชาการศึกษา
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร   087-1731497
E - Mail :  
ชื่อ :   นายวิโรจน์ ทุ่งนวนแก้ว   ตำแหน่ง :   นักวิชาการศึกษา
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร   081-6023820/081-1687
E - Mail :  
ชื่อ :   นางวรพรรณ ภัทรภรณ์   ตำแหน่ง :   นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร   097-0207487
E - Mail :  
ชื่อ :   นางสาวกัญชพร เขื่อนคำ   ตำแหน่ง :   นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร   085-0370186
E - Mail :  
ชื่อ :   นางสาวกันยา ทองฟู   ตำแหน่ง :   นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร   085-1592804
E - Mail :  
ชื่อ :   นายประยูร เวชมะโน   ตำแหน่ง :   นักทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร   089-7572797
E - Mail :  
ชื่อ :   นางรุ่งอรุณ ตันดี   ตำแหน่ง :   นักทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร   086-7329158
E - Mail :  
ชื่อ :   นางนิตยา สุขวนวัฒน์   ตำแหน่ง :   นักทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร   084-1508935
E - Mail :  
ชื่อ :   นางสาวอัมพร ไชยวัฒนพันธุ์   ตำแหน่ง :   นักทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร   084-3649309
E - Mail :  
ชื่อ :   ส.ต.ต.หญิงเกษร สุธรรม   ตำแหน่ง :   นักทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร   089-8388192
E - Mail :  
ชื่อ :   นางชลธิชา เฟยลุง   ตำแหน่ง :   นักทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร   089-9558789
E - Mail :  
ชื่อ :   นางเฉลิมขวัญ แก้วปัน   ตำแหน่ง :   นักทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร   085-0401729
E - Mail :  
ชื่อ :   นางสมรี เกิดกล่ำ   ตำแหน่ง :   นักทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร   087-3018516
E - Mail :  
ชื่อ :   นางสาวพิมพ์สมัย กุณพันธ์   ตำแหน่ง :   นักทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร   081-1791151
E - Mail :  
ชื่อ :   นางสกาวเดือน ธนสิริโชติ   ตำแหน่ง :   นักทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร   081-5688926
E - Mail :  
ชื่อ :   นายรัฐพงศ์ ปุริสาท   ตำแหน่ง :   นักทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร   081-8816008
E - Mail :  
ชื่อ :   น.ส.ธัญวรัตน์ ซาวจำปา   ตำแหน่ง :   นักทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร   091-0766489
E - Mail :  
ชื่อ :   นางจุฑารัตน์ เชื้อหมอ   ตำแหน่ง :   เจ้าพนักงานธุรการ
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร   086-2419654
E - Mail :  
ชื่อ :   นางมุกดาวัลย์ สมทรง   ตำแหน่ง :   เจ้าพนักงานธุรการ
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร   089-2611301
E - Mail :  
ชื่อ :   น.ส.นันทิวัน แสงเนตร   ตำแหน่ง :   อัตราจ้าง(หน้าห้องผอ.เขต)
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร   083-5550457
E - Mail :  
ชื่อ :   น.ส.นัฐพร ท้าวคำพุ   ตำแหน่ง :   นิติกร
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร   085-6169911
E - Mail :  
ชื่อ :   นางสาวนงเยาว์ ดวงแก้ว   ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่ ช.ค.น.น่าน
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร   082-1851267
E - Mail :