ตัวอย่างเอกสารเบิกงบประมาณซ่อมครุภัณฑ์ DLTV

https://drive.google.com/file/d/1P-hMgjF6VIUGjKz0C5vT4Dh0tFSDKSej/view?usp=sharing