แนวทางการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย"

https://drive.google.com/drive/folders/1eboq5pMd40-82JNSFdFKr4oP-2OyZIO7?usp=sharing