คู่่มือหลักสูตรคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

http://www.scimath.org/e-books/8380/8380.pdf