คู่มือการใช้งานแบบประเมินพัฒนาการและบัญชีเรียกชื่อ

https://www.youtube.com/watch?v=VysLBHKLUS0&t=4s