คู่มือการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ

https://drive.google.com/file/d/1VUhMUOCmBtVGYaZ7NS5XxXsc_wNYvB8J/view?usp=sharing