กฏกระทรวงประกันคุณภาพการศึกษา 2561

https://drive.google.com/file/d/1fPIIC4dtDNnJcUpTJZd9qbnjD2yLc8SI/view?usp=sharing