แบบคำขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ

https://drive.google.com/file/d/10xonCMPxLMU2zivX44MyZpHMSina0iuK/view?usp=sharing