มาตราการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

https://drive.google.com/file/d/123SJWnmOWLvGUKsnhpWAszwR-E_Y_rU6/view?usp=sharing