มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

https://drive.google.com/file/d/1P7awfHfu1rIhzx_4rR_DTbZ0I5iY2FIP/view?usp=sharing