มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

https://drive.google.com/file/d/1Z0zAw2hpk0Qq6tbtis4tQiiaQin2s0ef/view?usp=sharing