ค้นหาเอกสาร
  หมวดหมู่
   - ก.ต.ป.น.(1)
 - การประกันคุณภาพการศึกษา(5)
 - การศึกษาปฐมวัย(7)
 - งานวิจัย(0)
 - นิติกร(0)
 - นิเทศ ติดตาม และประเมินผล(2)
 - นโยบายและแผน ข้อมูลสารสนเทศ(1)
 - บริหารงานการเงินและสินทรัพย์(0)
 - บริหารงานบุคคล(9)
 - พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน(6)
 - วัดและประเมินผลการศึกษา(5)
 - สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา(5)
 - ส่งเสริมการจัดการศึกษา(1)
 - หน่วยตรวจสอบภายใน(0)
 - อำนวยการ(0)
 
ลำดับ ชื่อเอกสาร หมวดหมู่ วันที่โพส QR-CODE
1  กฏกระทรวงประกันคุณภาพการศึกษา 2561
  ผู้โพส:: นางนรากร เพ็งผ่อง จำนวนผู้ชม:: 25 ครั้ง
การประกันคุณภาพการศึกษา 27 พย 2561
2  ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา 2561
  ผู้โพส:: นางนรากร เพ็งผ่อง จำนวนผู้ชม:: 26 ครั้ง
การประกันคุณภาพการศึกษา 27 พย 2561
3  ประกาศแนวปฏิบัิติการดำเนินงาน 2561
  ผู้โพส:: นางนรากร เพ็งผ่อง จำนวนผู้ชม:: 29 ครั้ง
การประกันคุณภาพการศึกษา 27 พย 2561
4  หนังสือแจ้งเรื่องประกาศกระทรวง 2561
  ผู้โพส:: นางนรากร เพ็งผ่อง จำนวนผู้ชม:: 25 ครั้ง
การประกันคุณภาพการศึกษา 27 พย 2561
5  แนวทางการประเมินตามมาตรฐานการศึกษา2561
  ผู้โพส:: นางนรากร เพ็งผ่อง จำนวนผู้ชม:: 28 ครั้ง
การประกันคุณภาพการศึกษา 27 พย 2561

แหลงรวมข้อมูลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1(NAN1 E-Library)
จัดทำโดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.น่าน เขต 1 [DATACENTER] By SUPERBOY
hit counter