ค้นหาเอกสาร
  หมวดหมู่
   - ก.ต.ป.น.(2)
 - การประกันคุณภาพการศึกษา(14)
 - การศึกษาปฐมวัย(7)
 - งานวิจัย(0)
 - นิติกร(6)
 - นิเทศ ติดตาม และประเมินผล(2)
 - นโยบายและแผน ข้อมูลสารสนเทศ(4)
 - บริหารงานการเงินและสินทรัพย์(0)
 - บริหารงานบุคคล(12)
 - พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน(6)
 - วัดและประเมินผลการศึกษา(9)
 - สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา(6)
 - ส่งเสริมการจัดการศึกษา(1)
 - หน่วยตรวจสอบภายใน(0)
 - อำนวยการ(0)
 
ลำดับ ชื่อเอกสาร หมวดหมู่ วันที่โพส QR-CODE
1  กฏกระทรวงประกันคุณภาพการศึกษา 2561
  ผู้โพส:: นางนรากร เพ็งผ่อง จำนวนผู้ชม:: 95 ครั้ง
การประกันคุณภาพการศึกษา 27 พย 2561
2  ประกาศแนวปฏิบัติการดำเนินงาน
  ผู้โพส:: นางนรากร เพ็งผ่อง จำนวนผู้ชม:: 78 ครั้ง
การประกันคุณภาพการศึกษา 6 มีค. 2562
3  หนังสือแจ้งเรื่องประกาศกระทรวง
  ผู้โพส:: นางนรากร เพ็งผ่อง จำนวนผู้ชม:: 61 ครั้ง
การประกันคุณภาพการศึกษา 6 มีค. 2562
4  แนวทางการประเมินตามมาตรฐานการศึกษา2561 ฉบับแก้ไข
  ผู้โพส:: นางนรากร เพ็งผ่อง จำนวนผู้ชม:: 122 ครั้ง
การประกันคุณภาพการศึกษา 6 มีค. 2562
5  ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา
  ผู้โพส:: นางนรากร เพ็งผ่อง จำนวนผู้ชม:: 79 ครั้ง
การประกันคุณภาพการศึกษา 6 มีค. 2562
6  แนวทางการประเมินตามมาตรฐานการศึกษา 2561
  ผู้โพส:: นายไชยยศ คำสังวาล จำนวนผู้ชม:: 145 ครั้ง
การประกันคุณภาพการศึกษา 25 กพ 2562
7  ค่าเป้าหมายของการประกันคุณภาพภายใน
  ผู้โพส:: นายไชยยศ คำสังวาล จำนวนผู้ชม:: 142 ครั้ง
การประกันคุณภาพการศึกษา 25 กพ 2562
8  แนวทางการเขียนรายงาน
  ผู้โพส:: นางนรากร เพ็งผ่อง จำนวนผู้ชม:: 187 ครั้ง
การประกันคุณภาพการศึกษา 25 กพ 2562
9  ตัวอย่างการรายงานSAR 2561
  ผู้โพส:: นางนรากร เพ็งผ่อง จำนวนผู้ชม:: 365 ครั้ง
การประกันคุณภาพการศึกษา 26 กพ 2562
10  ppt การประกันในการประชุมเชิงปฏิบัติการ 28 มีนาคม2562
  ผู้โพส:: นางนรากร เพ็งผ่อง จำนวนผู้ชม:: 32 ครั้ง
การประกันคุณภาพการศึกษา 3 เมย 2562
11  ppt แนวทางการประเมิน 28 มีนาคม2562
  ผู้โพส:: นางนรากร เพ็งผ่อง จำนวนผู้ชม:: 28 ครั้ง
การประกันคุณภาพการศึกษา 3 เมย 2562
12  ppt ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา
  ผู้โพส:: นางนรากร เพ็งผ่อง จำนวนผู้ชม:: 40 ครั้ง
การประกันคุณภาพการศึกษา 3 เมย 2562
13  ppt แนวทาง 28 มีนาคม2562 (ศน.ไชยยศ)
  ผู้โพส:: นางนรากร เพ็งผ่อง จำนวนผู้ชม:: 25 ครั้ง
การประกันคุณภาพการศึกษา 3 เมย 2562
14  แบบรายงานตนเอง ระบบประกันคุณภาพภายในตามกฏกระทรวง 2561
  ผู้โพส:: นางนรากร เพ็งผ่อง จำนวนผู้ชม:: 49 ครั้ง
การประกันคุณภาพการศึกษา 14 มิย 2562

แหลงรวมข้อมูลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1(NAN1 E-Library)
จัดทำโดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.น่าน เขต 1 [DATACENTER] By SUPERBOY
hit counter