ค้นหาเอกสาร
  หมวดหมู่
   - ก.ต.ป.น.(0)
 - การประกันคุณภาพการศึกษา(5)
 - งานวิจัย(0)
 - นิติกร(0)
 - นิเทศ ติดตาม และประเมินผล(2)
 - นโยบายและแผน ข้อมูลสารสนเทศ(0)
 - บริหารงานการเงินและสินทรัพย์(0)
 - บริหารงานบุคคล(8)
 - ปฐมวัย สพป.น่าน เขต 1(5)
 - พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน(7)
 - วัดและประเมินผลการศึกษา(3)
 - สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา(5)
 - ส่งเสริมการจัดการศึกษา(1)
 - หน่วยตรวจสอบภายใน(0)
 - อำนวยการ(0)
 
ลำดับ ชื่อเอกสาร หมวดหมู่ วันที่โพส QR-CODE
1  คู่มือการใช้งานระบบตอบรับการอบรม และระบบออกเกียรติบัตร
  ผู้โพส:: นายวุฒิชัย โลนันท์ จำนวนผู้ชม:: 8 ครั้ง
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 23 พย 2561
2  คู่มือการใช้งาน Google Dive
  ผู้โพส:: นายวุฒิชัย โลนันท์ จำนวนผู้ชม:: 10 ครั้ง
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 23 พย 2561
3  ข้อมูลโรงเรียนประชารัฐ รุ่น 1
  ผู้โพส:: นายวุฒิชัย โลนันท์ จำนวนผู้ชม:: 18 ครั้ง
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 26 พย 2561
4  ข้อมูลโรงเรียนประชารัฐ รุ่น 2
  ผู้โพส:: นายวุฒิชัย โลนันท์ จำนวนผู้ชม:: 20 ครั้ง
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 26 พย 2561
5  ข้อมูลโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
  ผู้โพส:: นายวุฒิชัย โลนันท์ จำนวนผู้ชม:: 10 ครั้ง
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 26 พย 2561

แหลงรวมข้อมูลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1(NAN1 E-Library)
จัดทำโดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.น่าน เขต 1 [DATACENTER] By SUPERBOY
hit counter