ค้นหาเอกสาร
  หมวดหมู่
   - ก.ต.ป.น.(2)
 - การประกันคุณภาพการศึกษา(14)
 - การศึกษาปฐมวัย(7)
 - งานวิจัย(0)
 - นิติกร(6)
 - นิเทศ ติดตาม และประเมินผล(2)
 - นโยบายและแผน ข้อมูลสารสนเทศ(4)
 - บริหารงานการเงินและสินทรัพย์(0)
 - บริหารงานบุคคล(12)
 - พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน(6)
 - วัดและประเมินผลการศึกษา(9)
 - สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา(6)
 - ส่งเสริมการจัดการศึกษา(1)
 - หน่วยตรวจสอบภายใน(0)
 - อำนวยการ(0)
 
ลำดับ ชื่อเอกสาร หมวดหมู่ วันที่โพส QR-CODE
1  ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560
  ผู้โพส:: นางเรณู หมื่นพรมแสน จำนวนผู้ชม:: 73 ครั้ง
วัดและประเมินผลการศึกษา 26 พย 2561
2  ผลการทดสอบ NT ปีการศึกษา 2560
  ผู้โพส:: นางเรณู หมื่นพรมแสน จำนวนผู้ชม:: 77 ครั้ง
วัดและประเมินผลการศึกษา 26 พย 2561
3  ผลการสอบอ่าน RT ป. 1 ปีการศึกษา 2560
  ผู้โพส:: นางเรณู หมื่นพรมแสน จำนวนผู้ชม:: 90 ครั้ง
วัดและประเมินผลการศึกษา 26 พย 2561
4  เฉลยข้อสอบมาตรฐานปลายปี ป 2 ป4 ป 5
  ผู้โพส:: นางเรณู หมื่นพรมแสน จำนวนผู้ชม:: 491 ครั้ง
วัดและประเมินผลการศึกษา 13 มีค. 2562
5  ข้อสอบ Pre O-NET
  ผู้โพส:: นางเรณู หมื่นพรมแสน จำนวนผู้ชม:: 291 ครั้ง
วัดและประเมินผลการศึกษา 3 มค 2562
6  คู่มือจัดสอบการอ่าน ป 1
  ผู้โพส:: นางเรณู หมื่นพรมแสน จำนวนผู้ชม:: 53 ครั้ง
วัดและประเมินผลการศึกษา 11 กพ 2562
7  เฉลยข้อสอบมาตรฐานปลายปี ม 1 ม 2
  ผู้โพส:: นางเรณู หมื่นพรมแสน จำนวนผู้ชม:: 175 ครั้ง
วัดและประเมินผลการศึกษา 13 มีค. 2562
8  ผล O-NET ปีการศึกษา 2561
  ผู้โพส:: นางเรณู หมื่นพรมแสน จำนวนผู้ชม:: 43 ครั้ง
วัดและประเมินผลการศึกษา 9 เมย 2562
9  ผลการสอบอ่าน ป. 1 ปี 2561
  ผู้โพส:: นางเรณู หมื่นพรมแสน จำนวนผู้ชม:: 57 ครั้ง
วัดและประเมินผลการศึกษา 9 เมย 2562

แหลงรวมข้อมูลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1(NAN1 E-Library)
จัดทำโดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.น่าน เขต 1 [DATACENTER] By SUPERBOY
hit counter