ค้นหาเอกสาร
  หมวดหมู่
   - ก.ต.ป.น.(0)
 - การประกันคุณภาพการศึกษา(5)
 - งานวิจัย(0)
 - นิติกร(0)
 - นิเทศ ติดตาม และประเมินผล(2)
 - นโยบายและแผน ข้อมูลสารสนเทศ(0)
 - บริหารงานการเงินและสินทรัพย์(0)
 - บริหารงานบุคคล(8)
 - ปฐมวัย สพป.น่าน เขต 1(5)
 - พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน(7)
 - วัดและประเมินผลการศึกษา(3)
 - สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา(5)
 - ส่งเสริมการจัดการศึกษา(1)
 - หน่วยตรวจสอบภายใน(0)
 - อำนวยการ(0)
 
ลำดับ ชื่อเอกสาร หมวดหมู่ วันที่โพส QR-CODE
1  หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย (ต้นแบบการพัฒนา)
  ผู้โพส:: จักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล จำนวนผู้ชม:: 7 ครั้ง
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 29 พย 2561
2  คู่มือหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
  ผู้โพส:: จักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล จำนวนผู้ชม:: 5 ครั้ง
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 29 พย 2561
3  คู่่มือหลักสูตรคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
  ผู้โพส:: จักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล จำนวนผู้ชม:: 3 ครั้ง
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 29 พย 2561
4  คู่่มือหลักสูตรคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  ผู้โพส:: จักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล จำนวนผู้ชม:: 3 ครั้ง
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 29 พย 2561
5  สาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
  ผู้โพส:: จักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล จำนวนผู้ชม:: 4 ครั้ง
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 29 พย 2561
6  สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
  ผู้โพส:: จักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล จำนวนผู้ชม:: 5 ครั้ง
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 29 พย 2561
7  การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สู่การปฏิบัติ
  ผู้โพส:: จักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล จำนวนผู้ชม:: 4 ครั้ง
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 29 พย 2561

แหลงรวมข้อมูลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1(NAN1 E-Library)
จัดทำโดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.น่าน เขต 1 [DATACENTER] By SUPERBOY
hit counter