ค้นหาเอกสาร
  หมวดหมู่
   - ก.ต.ป.น.(0)
 - การประกันคุณภาพการศึกษา(5)
 - งานวิจัย(0)
 - นิติกร(0)
 - นิเทศ ติดตาม และประเมินผล(2)
 - นโยบายและแผน ข้อมูลสารสนเทศ(0)
 - บริหารงานการเงินและสินทรัพย์(0)
 - บริหารงานบุคคล(8)
 - ปฐมวัย สพป.น่าน เขต 1(5)
 - พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน(7)
 - วัดและประเมินผลการศึกษา(3)
 - สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา(5)
 - ส่งเสริมการจัดการศึกษา(1)
 - หน่วยตรวจสอบภายใน(0)
 - อำนวยการ(0)
 
ลำดับ ชื่อเอกสาร หมวดหมู่ วันที่โพส QR-CODE
1  คู่มือการใช้งานแบบประเมินพัฒนาการและบัญชีเรียกชื่อ
  ผู้โพส:: จักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล จำนวนผู้ชม:: 6 ครั้ง
ปฐมวัย สพป.น่าน เขต 1 27 พย 2561
2  แบบบันทึกพัฒนาการและบัญชีเรียกชื่อ ระดับปฐมวัย
  ผู้โพส:: จักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล จำนวนผู้ชม:: 4 ครั้ง
ปฐมวัย สพป.น่าน เขต 1 27 พย 2561
3  องค์ความรู้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
  ผู้โพส:: จักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล จำนวนผู้ชม:: 5 ครั้ง
ปฐมวัย สพป.น่าน เขต 1 4 ธค 2561
4  การจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ ระดับ ปฐมวัย
  ผู้โพส:: จักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล จำนวนผู้ชม:: 5 ครั้ง
ปฐมวัย สพป.น่าน เขต 1 4 ธค 2561
5  การศึกษาปฐมวัยยุค 4.0
  ผู้โพส:: จักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล จำนวนผู้ชม:: 3 ครั้ง
ปฐมวัย สพป.น่าน เขต 1 5 ธค 2561

แหลงรวมข้อมูลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1(NAN1 E-Library)
จัดทำโดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.น่าน เขต 1 [DATACENTER] By SUPERBOY
hit counter