ค้นหาเอกสาร
  หมวดหมู่
   - ก.ต.ป.น.(2)
 - การประกันคุณภาพการศึกษา(14)
 - การศึกษาปฐมวัย(7)
 - งานวิจัย(0)
 - นิติกร(6)
 - นิเทศ ติดตาม และประเมินผล(2)
 - นโยบายและแผน ข้อมูลสารสนเทศ(4)
 - บริหารงานการเงินและสินทรัพย์(0)
 - บริหารงานบุคคล(12)
 - พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน(6)
 - วัดและประเมินผลการศึกษา(9)
 - สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา(6)
 - ส่งเสริมการจัดการศึกษา(1)
 - หน่วยตรวจสอบภายใน(0)
 - อำนวยการ(0)
 
ลำดับ ชื่อเอกสาร หมวดหมู่ วันที่โพส QR-CODE
1  แบบคำขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ
  ผู้โพส:: นางชลธิชา เฟยลุง จำนวนผู้ชม:: 57 ครั้ง
บริหารงานบุคคล 26 พย 2561
2  คู่มือการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ
  ผู้โพส:: นางนิตยา สุขวนวัฒน์ จำนวนผู้ชม:: 57 ครั้ง
บริหารงานบุคคล 27 พย 2561
3  แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม สำหรับครูผู้ช่วย (ว 20)
  ผู้โพส:: ส.ต.ต.หญิงเกษร สุธรรม จำนวนผู้ชม:: 56 ครั้ง
บริหารงานบุคคล 28 พย 2561
4  การแต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
  ผู้โพส:: ส.ต.ต.หญิงเกษร สุธรรม จำนวนผู้ชม:: 82 ครั้ง
บริหารงานบุคคล 29 พย 2561
5  การลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  ผู้โพส:: ส.ต.ต.หญิงเกษร สุธรรม จำนวนผู้ชม:: 61 ครั้ง
บริหารงานบุคคล 29 พย 2561
6  สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554 และพ.ศ.2560
  ผู้โพส:: ส.ต.ต.หญิงเกษร สุธรรม จำนวนผู้ชม:: 58 ครั้ง
บริหารงานบุคคล 29 พย 2561
7  การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม สำหรับครูผู้ช่วย
  ผู้โพส:: ส.ต.ต.หญิงเกษร สุธรรม จำนวนผู้ชม:: 69 ครั้ง
บริหารงานบุคคล 29 พย 2561
8  คู่มือปฏิบัติงาน การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม สำหรับครูผู้ช่วย (ว 20) ฉบับเต็ม
  ผู้โพส:: ส.ต.ต.หญิงเกษร สุธรรม จำนวนผู้ชม:: 120 ครั้ง
บริหารงานบุคคล 17 ธค 2561
9  การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ใหม่) (ว 19 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561)
  ผู้โพส:: ส.ต.ต.หญิงเกษร สุธรรม จำนวนผู้ชม:: 175 ครั้ง
บริหารงานบุคคล 29 มค 2562
10  การตรวจสอบคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง
  ผู้โพส:: ส.ต.ต.หญิงเกษร สุธรรม จำนวนผู้ชม:: 54 ครั้ง
บริหารงานบุคคล 8 พค 2562
11  คู่มือการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  ผู้โพส:: นางจุฑารัตน์ เชื้อหมอ จำนวนผู้ชม:: 27 ครั้ง
บริหารงานบุคคล 13 มิย 2562
12  แบบเก็บข้อมูลพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว
  ผู้โพส:: นางจุฑารัตน์ เชื้อหมอ จำนวนผู้ชม:: 229 ครั้ง
บริหารงานบุคคล 6 มิย 2562

แหลงรวมข้อมูลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1(NAN1 E-Library)
จัดทำโดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.น่าน เขต 1 [DATACENTER] By SUPERBOY
hit counter