ค้นหาเอกสาร
  หมวดหมู่
   - ก.ต.ป.น.(0)
 - การประกันคุณภาพการศึกษา(5)
 - งานวิจัย(0)
 - นิติกร(0)
 - นิเทศ ติดตาม และประเมินผล(2)
 - นโยบายและแผน ข้อมูลสารสนเทศ(1)
 - บริหารงานการเงินและสินทรัพย์(0)
 - บริหารงานบุคคล(8)
 - ปฐมวัย สพป.น่าน เขต 1(5)
 - พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน(7)
 - วัดและประเมินผลการศึกษา(4)
 - สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา(5)
 - ส่งเสริมการจัดการศึกษา(1)
 - หน่วยตรวจสอบภายใน(0)
 - อำนวยการ(0)
 
ลำดับ ชื่อเอกสาร หมวดหมู่ วันที่โพส QR-CODE
1  ข้อสอบ Pre O-NET
  ผู้โพส:: นางเรณู หมื่นพรมแสน จำนวนผู้ชม:: 236 ครั้ง
วัดและประเมินผลการศึกษา 3 มค 2562
2  รายงานผลการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2561
  ผู้โพส:: นุจิรา ทาราทิพย์ จำนวนผู้ชม:: 14 ครั้ง
นโยบายและแผน ข้อมูลสารสนเทศ 26 ธค 2561
3  การศึกษาปฐมวัยยุค 4.0
  ผู้โพส:: จักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล จำนวนผู้ชม:: 20 ครั้ง
ปฐมวัย สพป.น่าน เขต 1 5 ธค 2561
4  การจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ ระดับ ปฐมวัย
  ผู้โพส:: จักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล จำนวนผู้ชม:: 14 ครั้ง
ปฐมวัย สพป.น่าน เขต 1 4 ธค 2561
5  องค์ความรู้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
  ผู้โพส:: จักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล จำนวนผู้ชม:: 16 ครั้ง
ปฐมวัย สพป.น่าน เขต 1 4 ธค 2561
6  แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการประเมินหลักสูตร
  ผู้โพส:: นางสาวกฤติยา ขัติยะ จำนวนผู้ชม:: 19 ครั้ง
นิเทศ ติดตาม และประเมินผล 3 ธค 2561
7  คู่มือปฏิบัติงาน การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม สำหรับครูผู้ช่วย (ว 20) ฉบับเต็ม
  ผู้โพส:: ส.ต.ต.หญิงเกษร สุธรรม จำนวนผู้ชม:: 63 ครั้ง
บริหารงานบุคคล 17 ธค 2561
8  การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม สำหรับครูผู้ช่วย
  ผู้โพส:: ส.ต.ต.หญิงเกษร สุธรรม จำนวนผู้ชม:: 31 ครั้ง
บริหารงานบุคคล 29 พย 2561
9  สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554 และพ.ศ.2560
  ผู้โพส:: ส.ต.ต.หญิงเกษร สุธรรม จำนวนผู้ชม:: 19 ครั้ง
บริหารงานบุคคล 29 พย 2561
10  การลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  ผู้โพส:: ส.ต.ต.หญิงเกษร สุธรรม จำนวนผู้ชม:: 19 ครั้ง
บริหารงานบุคคล 29 พย 2561
11  การแต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
  ผู้โพส:: ส.ต.ต.หญิงเกษร สุธรรม จำนวนผู้ชม:: 25 ครั้ง
บริหารงานบุคคล 29 พย 2561
12  การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สู่การปฏิบัติ
  ผู้โพส:: จักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล จำนวนผู้ชม:: 13 ครั้ง
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 29 พย 2561
13  สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
  ผู้โพส:: จักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล จำนวนผู้ชม:: 12 ครั้ง
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 29 พย 2561
14  สาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
  ผู้โพส:: จักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล จำนวนผู้ชม:: 14 ครั้ง
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 29 พย 2561
15  คู่่มือหลักสูตรคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  ผู้โพส:: จักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล จำนวนผู้ชม:: 10 ครั้ง
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 29 พย 2561
16  คู่่มือหลักสูตรคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
  ผู้โพส:: จักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล จำนวนผู้ชม:: 13 ครั้ง
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 29 พย 2561
17  คู่มือหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
  ผู้โพส:: จักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล จำนวนผู้ชม:: 14 ครั้ง
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 29 พย 2561
18  หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย (ต้นแบบการพัฒนา)
  ผู้โพส:: จักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล จำนวนผู้ชม:: 17 ครั้ง
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 29 พย 2561
19  แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม สำหรับครูผู้ช่วย (ว 20)
  ผู้โพส:: ส.ต.ต.หญิงเกษร สุธรรม จำนวนผู้ชม:: 19 ครั้ง
บริหารงานบุคคล 28 พย 2561
20  แบบบันทึกพัฒนาการและบัญชีเรียกชื่อ ระดับปฐมวัย
  ผู้โพส:: จักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล จำนวนผู้ชม:: 13 ครั้ง
ปฐมวัย สพป.น่าน เขต 1 27 พย 2561
21  คู่มือการใช้งานแบบประเมินพัฒนาการและบัญชีเรียกชื่อ
  ผู้โพส:: จักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล จำนวนผู้ชม:: 15 ครั้ง
ปฐมวัย สพป.น่าน เขต 1 27 พย 2561
22  คู่มือการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ
  ผู้โพส:: นางนิตยา สุขวนวัฒน์ จำนวนผู้ชม:: 16 ครั้ง
บริหารงานบุคคล 27 พย 2561
23  แนวทางการประเมินตามมาตรฐานการศึกษา2561
  ผู้โพส:: นางนรากร เพ็งผ่อง จำนวนผู้ชม:: 21 ครั้ง
การประกันคุณภาพการศึกษา 27 พย 2561
24  หนังสือแจ้งเรื่องประกาศกระทรวง 2561
  ผู้โพส:: นางนรากร เพ็งผ่อง จำนวนผู้ชม:: 17 ครั้ง
การประกันคุณภาพการศึกษา 27 พย 2561
25  ประกาศแนวปฏิบัิติการดำเนินงาน 2561
  ผู้โพส:: นางนรากร เพ็งผ่อง จำนวนผู้ชม:: 20 ครั้ง
การประกันคุณภาพการศึกษา 27 พย 2561
26  ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา 2561
  ผู้โพส:: นางนรากร เพ็งผ่อง จำนวนผู้ชม:: 17 ครั้ง
การประกันคุณภาพการศึกษา 27 พย 2561
27  กฏกระทรวงประกันคุณภาพการศึกษา 2561
  ผู้โพส:: นางนรากร เพ็งผ่อง จำนวนผู้ชม:: 18 ครั้ง
การประกันคุณภาพการศึกษา 27 พย 2561
28  แบบคำขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ
  ผู้โพส:: นางชลธิชา เฟยลุง จำนวนผู้ชม:: 17 ครั้ง
บริหารงานบุคคล 26 พย 2561
29  บทความทางวิชาการ
  ผู้โพส:: ศิริรัตน์ แย้มศิลป์ จำนวนผู้ชม:: 19 ครั้ง
นิเทศ ติดตาม และประเมินผล 26 พย 2561
30  ระบบดูแล
  ผู้โพส:: นางอำพร โลราช จำนวนผู้ชม:: 15 ครั้ง
ส่งเสริมการจัดการศึกษา 26 พย 2561
31  ข้อมูลโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
  ผู้โพส:: นายวุฒิชัย โลนันท์ จำนวนผู้ชม:: 18 ครั้ง
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 28 ธค 2561
32  ข้อมูลโรงเรียนประชารัฐ รุ่น 2
  ผู้โพส:: นายวุฒิชัย โลนันท์ จำนวนผู้ชม:: 28 ครั้ง
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 26 พย 2561
33  ข้อมูลโรงเรียนประชารัฐ รุ่น 1
  ผู้โพส:: นายวุฒิชัย โลนันท์ จำนวนผู้ชม:: 26 ครั้ง
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 26 พย 2561
34  ผลการสอบอ่าน RT ป. 1 ปีการศึกษา 2560
  ผู้โพส:: นางเรณู หมื่นพรมแสน จำนวนผู้ชม:: 41 ครั้ง
วัดและประเมินผลการศึกษา 26 พย 2561
35  ผลการทดสอบ NT ปีการศึกษา 2560
  ผู้โพส:: นางเรณู หมื่นพรมแสน จำนวนผู้ชม:: 31 ครั้ง
วัดและประเมินผลการศึกษา 26 พย 2561
36  ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560
  ผู้โพส:: นางเรณู หมื่นพรมแสน จำนวนผู้ชม:: 27 ครั้ง
วัดและประเมินผลการศึกษา 26 พย 2561
37  คู่มือการใช้งาน Google Dive
  ผู้โพส:: นายวุฒิชัย โลนันท์ จำนวนผู้ชม:: 18 ครั้ง
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 23 พย 2561
38  คู่มือการใช้งานระบบตอบรับการอบรม และระบบออกเกียรติบัตร
  ผู้โพส:: นายวุฒิชัย โลนันท์ จำนวนผู้ชม:: 15 ครั้ง
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 23 พย 2561

แหลงรวมข้อมูลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1(NAN1 E-Library)
จัดทำโดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.น่าน เขต 1 [DATACENTER] By SUPERBOY
hit counter