ค้นหาเอกสาร
  หมวดหมู่
   - ก.ต.ป.น.(1)
 - การประกันคุณภาพการศึกษา(5)
 - การศึกษาปฐมวัย(7)
 - งานวิจัย(0)
 - นิติกร(0)
 - นิเทศ ติดตาม และประเมินผล(2)
 - นโยบายและแผน ข้อมูลสารสนเทศ(1)
 - บริหารงานการเงินและสินทรัพย์(0)
 - บริหารงานบุคคล(9)
 - พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน(6)
 - วัดและประเมินผลการศึกษา(5)
 - สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา(5)
 - ส่งเสริมการจัดการศึกษา(1)
 - หน่วยตรวจสอบภายใน(0)
 - อำนวยการ(0)
 
ลำดับ ชื่อเอกสาร หมวดหมู่ วันที่โพส QR-CODE
1  แบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
  ผู้โพส:: นายวัชรพงค์ โนทะนะ จำนวนผู้ชม:: 3 ครั้ง
ก.ต.ป.น. 18 กพ 2562
2  คู่มือจัดสอบการอ่าน ป 1
  ผู้โพส:: นางเรณู หมื่นพรมแสน จำนวนผู้ชม:: 28 ครั้ง
วัดและประเมินผลการศึกษา 11 กพ 2562
3  แนวทางการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย"
  ผู้โพส:: จักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล จำนวนผู้ชม:: 5 ครั้ง
การศึกษาปฐมวัย 7 กพ 2562
4  การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ใหม่) (ว 19 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561)
  ผู้โพส:: ส.ต.ต.หญิงเกษร สุธรรม จำนวนผู้ชม:: 61 ครั้ง
บริหารงานบุคคล 29 มค 2562
5  ข้อสอบ Pre O-NET
  ผู้โพส:: นางเรณู หมื่นพรมแสน จำนวนผู้ชม:: 257 ครั้ง
วัดและประเมินผลการศึกษา 3 มค 2562
6  รายงานผลการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2561
  ผู้โพส:: นุจิรา ทาราทิพย์ จำนวนผู้ชม:: 23 ครั้ง
นโยบายและแผน ข้อมูลสารสนเทศ 26 ธค 2561
7  การศึกษาปฐมวัยยุค 4.0
  ผู้โพส:: จักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล จำนวนผู้ชม:: 25 ครั้ง
การศึกษาปฐมวัย 5 ธค 2561
8  การจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ ระดับ ปฐมวัย
  ผู้โพส:: จักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล จำนวนผู้ชม:: 21 ครั้ง
การศึกษาปฐมวัย 4 ธค 2561
9  องค์ความรู้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
  ผู้โพส:: จักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล จำนวนผู้ชม:: 24 ครั้ง
การศึกษาปฐมวัย 4 ธค 2561
10  แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการประเมินหลักสูตร
  ผู้โพส:: นางสาวกฤติยา ขัติยะ จำนวนผู้ชม:: 29 ครั้ง
นิเทศ ติดตาม และประเมินผล 3 ธค 2561
11  คู่มือปฏิบัติงาน การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม สำหรับครูผู้ช่วย (ว 20) ฉบับเต็ม
  ผู้โพส:: ส.ต.ต.หญิงเกษร สุธรรม จำนวนผู้ชม:: 82 ครั้ง
บริหารงานบุคคล 17 ธค 2561
12  การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม สำหรับครูผู้ช่วย
  ผู้โพส:: ส.ต.ต.หญิงเกษร สุธรรม จำนวนผู้ชม:: 43 ครั้ง
บริหารงานบุคคล 29 พย 2561
13  สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554 และพ.ศ.2560
  ผู้โพส:: ส.ต.ต.หญิงเกษร สุธรรม จำนวนผู้ชม:: 26 ครั้ง
บริหารงานบุคคล 29 พย 2561
14  การลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  ผู้โพส:: ส.ต.ต.หญิงเกษร สุธรรม จำนวนผู้ชม:: 30 ครั้ง
บริหารงานบุคคล 29 พย 2561
15  การแต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
  ผู้โพส:: ส.ต.ต.หญิงเกษร สุธรรม จำนวนผู้ชม:: 33 ครั้ง
บริหารงานบุคคล 29 พย 2561
16  การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สู่การปฏิบัติ
  ผู้โพส:: จักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล จำนวนผู้ชม:: 22 ครั้ง
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 29 พย 2561
17  สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
  ผู้โพส:: จักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล จำนวนผู้ชม:: 23 ครั้ง
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 29 พย 2561
18  สาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
  ผู้โพส:: จักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล จำนวนผู้ชม:: 21 ครั้ง
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 29 พย 2561
19  คู่่มือหลักสูตรคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  ผู้โพส:: จักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล จำนวนผู้ชม:: 18 ครั้ง
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 29 พย 2561
20  คู่่มือหลักสูตรคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
  ผู้โพส:: จักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล จำนวนผู้ชม:: 24 ครั้ง
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 29 พย 2561
21  คู่มือหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
  ผู้โพส:: จักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล จำนวนผู้ชม:: 20 ครั้ง
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 29 พย 2561
22  หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย (ต้นแบบการพัฒนา)
  ผู้โพส:: จักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล จำนวนผู้ชม:: 22 ครั้ง
การศึกษาปฐมวัย 7 กพ 2562
23  แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม สำหรับครูผู้ช่วย (ว 20)
  ผู้โพส:: ส.ต.ต.หญิงเกษร สุธรรม จำนวนผู้ชม:: 24 ครั้ง
บริหารงานบุคคล 28 พย 2561
24  แบบบันทึกพัฒนาการและบัญชีเรียกชื่อ ระดับปฐมวัย
  ผู้โพส:: จักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล จำนวนผู้ชม:: 20 ครั้ง
การศึกษาปฐมวัย 27 พย 2561
25  คู่มือการใช้งานแบบประเมินพัฒนาการและบัญชีเรียกชื่อ
  ผู้โพส:: จักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล จำนวนผู้ชม:: 20 ครั้ง
การศึกษาปฐมวัย 27 พย 2561
26  คู่มือการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ
  ผู้โพส:: นางนิตยา สุขวนวัฒน์ จำนวนผู้ชม:: 24 ครั้ง
บริหารงานบุคคล 27 พย 2561
27  แนวทางการประเมินตามมาตรฐานการศึกษา2561
  ผู้โพส:: นางนรากร เพ็งผ่อง จำนวนผู้ชม:: 28 ครั้ง
การประกันคุณภาพการศึกษา 27 พย 2561
28  หนังสือแจ้งเรื่องประกาศกระทรวง 2561
  ผู้โพส:: นางนรากร เพ็งผ่อง จำนวนผู้ชม:: 24 ครั้ง
การประกันคุณภาพการศึกษา 27 พย 2561
29  ประกาศแนวปฏิบัิติการดำเนินงาน 2561
  ผู้โพส:: นางนรากร เพ็งผ่อง จำนวนผู้ชม:: 29 ครั้ง
การประกันคุณภาพการศึกษา 27 พย 2561
30  ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา 2561
  ผู้โพส:: นางนรากร เพ็งผ่อง จำนวนผู้ชม:: 25 ครั้ง
การประกันคุณภาพการศึกษา 27 พย 2561
31  กฏกระทรวงประกันคุณภาพการศึกษา 2561
  ผู้โพส:: นางนรากร เพ็งผ่อง จำนวนผู้ชม:: 25 ครั้ง
การประกันคุณภาพการศึกษา 27 พย 2561
32  แบบคำขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ
  ผู้โพส:: นางชลธิชา เฟยลุง จำนวนผู้ชม:: 28 ครั้ง
บริหารงานบุคคล 26 พย 2561
33  บทความทางวิชาการ
  ผู้โพส:: ศิริรัตน์ แย้มศิลป์ จำนวนผู้ชม:: 27 ครั้ง
นิเทศ ติดตาม และประเมินผล 26 พย 2561
34  ระบบดูแล
  ผู้โพส:: นางอำพร โลราช จำนวนผู้ชม:: 22 ครั้ง
ส่งเสริมการจัดการศึกษา 26 พย 2561
35  ข้อมูลโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
  ผู้โพส:: นายวุฒิชัย โลนันท์ จำนวนผู้ชม:: 31 ครั้ง
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 28 ธค 2561
36  ข้อมูลโรงเรียนประชารัฐ รุ่น 2
  ผู้โพส:: นายวุฒิชัย โลนันท์ จำนวนผู้ชม:: 38 ครั้ง
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 26 พย 2561
37  ข้อมูลโรงเรียนประชารัฐ รุ่น 1
  ผู้โพส:: นายวุฒิชัย โลนันท์ จำนวนผู้ชม:: 39 ครั้ง
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 26 พย 2561
38  ผลการสอบอ่าน RT ป. 1 ปีการศึกษา 2560
  ผู้โพส:: นางเรณู หมื่นพรมแสน จำนวนผู้ชม:: 55 ครั้ง
วัดและประเมินผลการศึกษา 26 พย 2561
39  ผลการทดสอบ NT ปีการศึกษา 2560
  ผู้โพส:: นางเรณู หมื่นพรมแสน จำนวนผู้ชม:: 48 ครั้ง
วัดและประเมินผลการศึกษา 26 พย 2561
40  ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560
  ผู้โพส:: นางเรณู หมื่นพรมแสน จำนวนผู้ชม:: 40 ครั้ง
วัดและประเมินผลการศึกษา 26 พย 2561
41  คู่มือการใช้งาน Google Dive
  ผู้โพส:: นายวุฒิชัย โลนันท์ จำนวนผู้ชม:: 29 ครั้ง
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 23 พย 2561
42  คู่มือการใช้งานระบบตอบรับการอบรม และระบบออกเกียรติบัตร
  ผู้โพส:: นายวุฒิชัย โลนันท์ จำนวนผู้ชม:: 25 ครั้ง
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 23 พย 2561

แหลงรวมข้อมูลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1(NAN1 E-Library)
จัดทำโดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.น่าน เขต 1 [DATACENTER] By SUPERBOY
hit counter