ค้นหาเอกสาร
  หมวดหมู่
   - ก.ต.ป.น.(1)
 - การประกันคุณภาพการศึกษา(9)
 - การศึกษาปฐมวัย(7)
 - งานวิจัย(0)
 - นิติกร(0)
 - นิเทศ ติดตาม และประเมินผล(2)
 - นโยบายและแผน ข้อมูลสารสนเทศ(1)
 - บริหารงานการเงินและสินทรัพย์(0)
 - บริหารงานบุคคล(9)
 - พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน(6)
 - วัดและประเมินผลการศึกษา(7)
 - สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา(6)
 - ส่งเสริมการจัดการศึกษา(1)
 - หน่วยตรวจสอบภายใน(0)
 - อำนวยการ(0)
 
ลำดับ ชื่อเอกสาร หมวดหมู่ วันที่โพส QR-CODE
1  ตัวอย่างเอกสารเบิกงบประมาณซ่อมครุภัณฑ์ DLTV
  ผู้โพส:: นายวุฒิชัย โลนันท์ จำนวนผู้ชม:: 29 ครั้ง
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 24 มีค. 2562
2  เฉลยข้อสอบมาตรฐานปลายปี ม 1 ม 2
  ผู้โพส:: นางเรณู หมื่นพรมแสน จำนวนผู้ชม:: 153 ครั้ง
วัดและประเมินผลการศึกษา 13 มีค. 2562
3  เฉลยข้อสอบมาตรฐานปลายปี ป 2 ป4 ป 5
  ผู้โพส:: นางเรณู หมื่นพรมแสน จำนวนผู้ชม:: 470 ครั้ง
วัดและประเมินผลการศึกษา 13 มีค. 2562
4  หนังสือแจ้งเรื่องประกาศกระทรวง
  ผู้โพส:: นางนรากร เพ็งผ่อง จำนวนผู้ชม:: 32 ครั้ง
การประกันคุณภาพการศึกษา 6 มีค. 2562
5  ประกาศแนวปฏิบัติการดำเนินงาน
  ผู้โพส:: นางนรากร เพ็งผ่อง จำนวนผู้ชม:: 30 ครั้ง
การประกันคุณภาพการศึกษา 6 มีค. 2562
6  ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา
  ผู้โพส:: นางนรากร เพ็งผ่อง จำนวนผู้ชม:: 38 ครั้ง
การประกันคุณภาพการศึกษา 6 มีค. 2562
7  แนวทางการประเมินตามมาตรฐานการศึกษา2561 ฉบับแก้ไข
  ผู้โพส:: นางนรากร เพ็งผ่อง จำนวนผู้ชม:: 50 ครั้ง
การประกันคุณภาพการศึกษา 6 มีค. 2562
8  ตัวอย่างการรายงานSAR 2561
  ผู้โพส:: นางนรากร เพ็งผ่อง จำนวนผู้ชม:: 155 ครั้ง
การประกันคุณภาพการศึกษา 26 กพ 2562
9  แนวทางการเขียนรายงาน
  ผู้โพส:: นางนรากร เพ็งผ่อง จำนวนผู้ชม:: 112 ครั้ง
การประกันคุณภาพการศึกษา 25 กพ 2562
10  ค่าเป้าหมายของการประกันคุณภาพภายใน
  ผู้โพส:: นายไชยยศ คำสังวาล จำนวนผู้ชม:: 86 ครั้ง
การประกันคุณภาพการศึกษา 25 กพ 2562
11  แนวทางการประเมินตามมาตรฐานการศึกษา 2561
  ผู้โพส:: นายไชยยศ คำสังวาล จำนวนผู้ชม:: 90 ครั้ง
การประกันคุณภาพการศึกษา 25 กพ 2562
12  แบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
  ผู้โพส:: นายวัชรพงค์ โนทะนะ จำนวนผู้ชม:: 90 ครั้ง
ก.ต.ป.น. 18 กพ 2562
13  คู่มือจัดสอบการอ่าน ป 1
  ผู้โพส:: นางเรณู หมื่นพรมแสน จำนวนผู้ชม:: 39 ครั้ง
วัดและประเมินผลการศึกษา 11 กพ 2562
14  แนวทางการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย"
  ผู้โพส:: จักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล จำนวนผู้ชม:: 22 ครั้ง
การศึกษาปฐมวัย 7 กพ 2562
15  การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ใหม่) (ว 19 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561)
  ผู้โพส:: ส.ต.ต.หญิงเกษร สุธรรม จำนวนผู้ชม:: 122 ครั้ง
บริหารงานบุคคล 29 มค 2562
16  ข้อสอบ Pre O-NET
  ผู้โพส:: นางเรณู หมื่นพรมแสน จำนวนผู้ชม:: 273 ครั้ง
วัดและประเมินผลการศึกษา 3 มค 2562
17  รายงานผลการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2561
  ผู้โพส:: นุจิรา ทาราทิพย์ จำนวนผู้ชม:: 34 ครั้ง
นโยบายและแผน ข้อมูลสารสนเทศ 26 ธค 2561
18  การศึกษาปฐมวัยยุค 4.0
  ผู้โพส:: จักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล จำนวนผู้ชม:: 39 ครั้ง
การศึกษาปฐมวัย 5 ธค 2561
19  การจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ ระดับ ปฐมวัย
  ผู้โพส:: จักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล จำนวนผู้ชม:: 37 ครั้ง
การศึกษาปฐมวัย 4 ธค 2561
20  องค์ความรู้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
  ผู้โพส:: จักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล จำนวนผู้ชม:: 38 ครั้ง
การศึกษาปฐมวัย 4 ธค 2561
21  แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการประเมินหลักสูตร
  ผู้โพส:: นางสาวกฤติยา ขัติยะ จำนวนผู้ชม:: 50 ครั้ง
นิเทศ ติดตาม และประเมินผล 3 ธค 2561
22  คู่มือปฏิบัติงาน การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม สำหรับครูผู้ช่วย (ว 20) ฉบับเต็ม
  ผู้โพส:: ส.ต.ต.หญิงเกษร สุธรรม จำนวนผู้ชม:: 103 ครั้ง
บริหารงานบุคคล 17 ธค 2561
23  การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม สำหรับครูผู้ช่วย
  ผู้โพส:: ส.ต.ต.หญิงเกษร สุธรรม จำนวนผู้ชม:: 51 ครั้ง
บริหารงานบุคคล 29 พย 2561
24  สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554 และพ.ศ.2560
  ผู้โพส:: ส.ต.ต.หญิงเกษร สุธรรม จำนวนผู้ชม:: 33 ครั้ง
บริหารงานบุคคล 29 พย 2561
25  การลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  ผู้โพส:: ส.ต.ต.หญิงเกษร สุธรรม จำนวนผู้ชม:: 41 ครั้ง
บริหารงานบุคคล 29 พย 2561
26  การแต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
  ผู้โพส:: ส.ต.ต.หญิงเกษร สุธรรม จำนวนผู้ชม:: 61 ครั้ง
บริหารงานบุคคล 29 พย 2561
27  การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สู่การปฏิบัติ
  ผู้โพส:: จักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล จำนวนผู้ชม:: 31 ครั้ง
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 29 พย 2561
28  สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
  ผู้โพส:: จักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล จำนวนผู้ชม:: 31 ครั้ง
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 29 พย 2561
29  สาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
  ผู้โพส:: จักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล จำนวนผู้ชม:: 31 ครั้ง
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 29 พย 2561
30  คู่่มือหลักสูตรคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  ผู้โพส:: จักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล จำนวนผู้ชม:: 26 ครั้ง
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 29 พย 2561
31  คู่่มือหลักสูตรคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
  ผู้โพส:: จักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล จำนวนผู้ชม:: 34 ครั้ง
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 29 พย 2561
32  คู่มือหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
  ผู้โพส:: จักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล จำนวนผู้ชม:: 30 ครั้ง
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 29 พย 2561
33  หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย (ต้นแบบการพัฒนา)
  ผู้โพส:: จักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล จำนวนผู้ชม:: 32 ครั้ง
การศึกษาปฐมวัย 7 กพ 2562
34  แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม สำหรับครูผู้ช่วย (ว 20)
  ผู้โพส:: ส.ต.ต.หญิงเกษร สุธรรม จำนวนผู้ชม:: 38 ครั้ง
บริหารงานบุคคล 28 พย 2561
35  แบบบันทึกพัฒนาการและบัญชีเรียกชื่อ ระดับปฐมวัย
  ผู้โพส:: จักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล จำนวนผู้ชม:: 35 ครั้ง
การศึกษาปฐมวัย 27 พย 2561
36  คู่มือการใช้งานแบบประเมินพัฒนาการและบัญชีเรียกชื่อ
  ผู้โพส:: จักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล จำนวนผู้ชม:: 38 ครั้ง
การศึกษาปฐมวัย 27 พย 2561
37  คู่มือการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ
  ผู้โพส:: นางนิตยา สุขวนวัฒน์ จำนวนผู้ชม:: 35 ครั้ง
บริหารงานบุคคล 27 พย 2561
38  กฏกระทรวงประกันคุณภาพการศึกษา 2561
  ผู้โพส:: นางนรากร เพ็งผ่อง จำนวนผู้ชม:: 72 ครั้ง
การประกันคุณภาพการศึกษา 27 พย 2561
39  แบบคำขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ
  ผู้โพส:: นางชลธิชา เฟยลุง จำนวนผู้ชม:: 38 ครั้ง
บริหารงานบุคคล 26 พย 2561
40  บทความทางวิชาการ
  ผู้โพส:: ศิริรัตน์ แย้มศิลป์ จำนวนผู้ชม:: 39 ครั้ง
นิเทศ ติดตาม และประเมินผล 26 พย 2561
41  ระบบดูแล
  ผู้โพส:: นางอำพร โลราช จำนวนผู้ชม:: 35 ครั้ง
ส่งเสริมการจัดการศึกษา 26 พย 2561
42  ข้อมูลโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
  ผู้โพส:: นายวุฒิชัย โลนันท์ จำนวนผู้ชม:: 43 ครั้ง
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 28 ธค 2561
43  ข้อมูลโรงเรียนประชารัฐ รุ่น 2
  ผู้โพส:: นายวุฒิชัย โลนันท์ จำนวนผู้ชม:: 51 ครั้ง
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 26 พย 2561
44  ข้อมูลโรงเรียนประชารัฐ รุ่น 1
  ผู้โพส:: นายวุฒิชัย โลนันท์ จำนวนผู้ชม:: 53 ครั้ง
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 26 พย 2561
45  ผลการสอบอ่าน RT ป. 1 ปีการศึกษา 2560
  ผู้โพส:: นางเรณู หมื่นพรมแสน จำนวนผู้ชม:: 71 ครั้ง
วัดและประเมินผลการศึกษา 26 พย 2561
46  ผลการทดสอบ NT ปีการศึกษา 2560
  ผู้โพส:: นางเรณู หมื่นพรมแสน จำนวนผู้ชม:: 57 ครั้ง
วัดและประเมินผลการศึกษา 26 พย 2561
47  ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560
  ผู้โพส:: นางเรณู หมื่นพรมแสน จำนวนผู้ชม:: 60 ครั้ง
วัดและประเมินผลการศึกษา 26 พย 2561
48  คู่มือการใช้งาน Google Dive
  ผู้โพส:: นายวุฒิชัย โลนันท์ จำนวนผู้ชม:: 42 ครั้ง
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 23 พย 2561
49  คู่มือการใช้งานระบบตอบรับการอบรม และระบบออกเกียรติบัตร
  ผู้โพส:: นายวุฒิชัย โลนันท์ จำนวนผู้ชม:: 37 ครั้ง
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 23 พย 2561

แหลงรวมข้อมูลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1(NAN1 E-Library)
จัดทำโดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.น่าน เขต 1 [DATACENTER] By SUPERBOY
hit counter