ค้นหาเอกสาร
  หมวดหมู่
   - ก.ต.ป.น.(2)
 - การประกันคุณภาพการศึกษา(14)
 - การศึกษาปฐมวัย(7)
 - งานวิจัย(0)
 - นิติกร(6)
 - นิเทศ ติดตาม และประเมินผล(2)
 - นโยบายและแผน ข้อมูลสารสนเทศ(4)
 - บริหารงานการเงินและสินทรัพย์(0)
 - บริหารงานบุคคล(12)
 - พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน(6)
 - วัดและประเมินผลการศึกษา(9)
 - สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา(6)
 - ส่งเสริมการจัดการศึกษา(1)
 - หน่วยตรวจสอบภายใน(0)
 - อำนวยการ(0)
 
ลำดับ ชื่อเอกสาร หมวดหมู่ วันที่โพส QR-CODE
1  แบบรายงานตนเอง ระบบประกันคุณภาพภายในตามกฏกระทรวง 2561
  ผู้โพส:: นางนรากร เพ็งผ่อง จำนวนผู้ชม:: 223 ครั้ง
การประกันคุณภาพการศึกษา 14 มิย 2562
2  คู่มือการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  ผู้โพส:: นางจุฑารัตน์ เชื้อหมอ จำนวนผู้ชม:: 46 ครั้ง
บริหารงานบุคคล 13 มิย 2562
3  มาตราการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
  ผู้โพส:: น.ส.นัฐพร ท้าวคำพุ จำนวนผู้ชม:: 14 ครั้ง
ก.ต.ป.น. 13 มิย 2562
4  มาตราการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  ผู้โพส:: น.ส.นัฐพร ท้าวคำพุ จำนวนผู้ชม:: 23 ครั้ง
นิติกร 13 มิย 2562
5  มาตราการป้องกันการรับสินบน
  ผู้โพส:: น.ส.นัฐพร ท้าวคำพุ จำนวนผู้ชม:: 16 ครั้ง
นิติกร 13 มิย 2562
6  มาตราการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ผู้โพส:: น.ส.นัฐพร ท้าวคำพุ จำนวนผู้ชม:: 15 ครั้ง
นิติกร 13 มิย 2562
7  มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  ผู้โพส:: น.ส.นัฐพร ท้าวคำพุ จำนวนผู้ชม:: 16 ครั้ง
นิติกร 13 มิย 2562
8  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
  ผู้โพส:: น.ส.นัฐพร ท้าวคำพุ จำนวนผู้ชม:: 14 ครั้ง
นิติกร 13 มิย 2562
9  มาตราการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  ผู้โพส:: น.ส.นัฐพร ท้าวคำพุ จำนวนผู้ชม:: 18 ครั้ง
นิติกร 13 มิย 2562
10  แบบเก็บข้อมูล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว
  ผู้โพส:: นางจุฑารัตน์ เชื้อหมอ จำนวนผู้ชม:: 251 ครั้ง
บริหารงานบุคคล 8 กค 2562
11  แบบฟอร์มการเลิกสถานศึกษา
  ผู้โพส:: นุจิรา ทาราทิพย์ จำนวนผู้ชม:: 39 ครั้ง
นโยบายและแผน ข้อมูลสารสนเทศ 26 เมย 2562
12  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2562-2564
  ผู้โพส:: นุจิรา ทาราทิพย์ จำนวนผู้ชม:: 150 ครั้ง
นโยบายและแผน ข้อมูลสารสนเทศ 22 เมย 2562
13  ผลการสอบอ่าน ป. 1 ปี 2561
  ผู้โพส:: นางเรณู หมื่นพรมแสน จำนวนผู้ชม:: 69 ครั้ง
วัดและประเมินผลการศึกษา 9 เมย 2562
14  ผล O-NET ปีการศึกษา 2561
  ผู้โพส:: นางเรณู หมื่นพรมแสน จำนวนผู้ชม:: 56 ครั้ง
วัดและประเมินผลการศึกษา 9 เมย 2562
15  การตรวจสอบคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง
  ผู้โพส:: ส.ต.ต.หญิงเกษร สุธรรม จำนวนผู้ชม:: 80 ครั้ง
บริหารงานบุคคล 8 พค 2562
16  ppt การประกันในการประชุมเชิงปฏิบัติการ 28 มีนาคม2562
  ผู้โพส:: นางนรากร เพ็งผ่อง จำนวนผู้ชม:: 42 ครั้ง
การประกันคุณภาพการศึกษา 3 เมย 2562
17  ppt แนวทาง 28 มีนาคม2562 (ศน.ไชยยศ)
  ผู้โพส:: นางนรากร เพ็งผ่อง จำนวนผู้ชม:: 34 ครั้ง
การประกันคุณภาพการศึกษา 3 เมย 2562
18  ppt แนวทางการประเมิน 28 มีนาคม2562
  ผู้โพส:: นางนรากร เพ็งผ่อง จำนวนผู้ชม:: 39 ครั้ง
การประกันคุณภาพการศึกษา 3 เมย 2562
19  ppt ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา
  ผู้โพส:: นางนรากร เพ็งผ่อง จำนวนผู้ชม:: 48 ครั้ง
การประกันคุณภาพการศึกษา 3 เมย 2562
20  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562
  ผู้โพส:: นุจิรา ทาราทิพย์ จำนวนผู้ชม:: 204 ครั้ง
นโยบายและแผน ข้อมูลสารสนเทศ 22 เมย 2562
21  ตัวอย่างเอกสารเบิกงบประมาณซ่อมครุภัณฑ์ DLTV
  ผู้โพส:: นายวุฒิชัย โลนันท์ จำนวนผู้ชม:: 81 ครั้ง
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 24 มีค. 2562
22  เฉลยข้อสอบมาตรฐานปลายปี ม 1 ม 2
  ผู้โพส:: นางเรณู หมื่นพรมแสน จำนวนผู้ชม:: 184 ครั้ง
วัดและประเมินผลการศึกษา 13 มีค. 2562
23  เฉลยข้อสอบมาตรฐานปลายปี ป 2 ป4 ป 5
  ผู้โพส:: นางเรณู หมื่นพรมแสน จำนวนผู้ชม:: 499 ครั้ง
วัดและประเมินผลการศึกษา 13 มีค. 2562
24  หนังสือแจ้งเรื่องประกาศกระทรวง
  ผู้โพส:: นางนรากร เพ็งผ่อง จำนวนผู้ชม:: 67 ครั้ง
การประกันคุณภาพการศึกษา 6 มีค. 2562
25  ประกาศแนวปฏิบัติการดำเนินงาน
  ผู้โพส:: นางนรากร เพ็งผ่อง จำนวนผู้ชม:: 95 ครั้ง
การประกันคุณภาพการศึกษา 6 มีค. 2562
26  ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา
  ผู้โพส:: นางนรากร เพ็งผ่อง จำนวนผู้ชม:: 86 ครั้ง
การประกันคุณภาพการศึกษา 6 มีค. 2562
27  แนวทางการประเมินตามมาตรฐานการศึกษา2561 ฉบับแก้ไข
  ผู้โพส:: นางนรากร เพ็งผ่อง จำนวนผู้ชม:: 147 ครั้ง
การประกันคุณภาพการศึกษา 6 มีค. 2562
28  ตัวอย่างการรายงานSAR 2561
  ผู้โพส:: นางนรากร เพ็งผ่อง จำนวนผู้ชม:: 390 ครั้ง
การประกันคุณภาพการศึกษา 26 กพ 2562
29  แนวทางการเขียนรายงาน
  ผู้โพส:: นางนรากร เพ็งผ่อง จำนวนผู้ชม:: 197 ครั้ง
การประกันคุณภาพการศึกษา 25 กพ 2562
30  ค่าเป้าหมายของการประกันคุณภาพภายใน
  ผู้โพส:: นายไชยยศ คำสังวาล จำนวนผู้ชม:: 158 ครั้ง
การประกันคุณภาพการศึกษา 25 กพ 2562
31  แนวทางการประเมินตามมาตรฐานการศึกษา 2561
  ผู้โพส:: นายไชยยศ คำสังวาล จำนวนผู้ชม:: 164 ครั้ง
การประกันคุณภาพการศึกษา 25 กพ 2562
32  แบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
  ผู้โพส:: นายวัชรพงค์ โนทะนะ จำนวนผู้ชม:: 129 ครั้ง
ก.ต.ป.น. 18 กพ 2562
33  คู่มือจัดสอบการอ่าน ป 1
  ผู้โพส:: นางเรณู หมื่นพรมแสน จำนวนผู้ชม:: 59 ครั้ง
วัดและประเมินผลการศึกษา 11 กพ 2562
34  แนวทางการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย"
  ผู้โพส:: จักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล จำนวนผู้ชม:: 45 ครั้ง
การศึกษาปฐมวัย 7 กพ 2562
35  การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ใหม่) (ว 19 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561)
  ผู้โพส:: ส.ต.ต.หญิงเกษร สุธรรม จำนวนผู้ชม:: 182 ครั้ง
บริหารงานบุคคล 29 มค 2562
36  ข้อสอบ Pre O-NET
  ผู้โพส:: นางเรณู หมื่นพรมแสน จำนวนผู้ชม:: 305 ครั้ง
วัดและประเมินผลการศึกษา 3 มค 2562
37  รายงานผลการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2561
  ผู้โพส:: นุจิรา ทาราทิพย์ จำนวนผู้ชม:: 64 ครั้ง
นโยบายและแผน ข้อมูลสารสนเทศ 26 ธค 2561
38  การศึกษาปฐมวัยยุค 4.0
  ผู้โพส:: จักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล จำนวนผู้ชม:: 62 ครั้ง
การศึกษาปฐมวัย 5 ธค 2561
39  การจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ ระดับ ปฐมวัย
  ผู้โพส:: จักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล จำนวนผู้ชม:: 68 ครั้ง
การศึกษาปฐมวัย 4 ธค 2561
40  องค์ความรู้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
  ผู้โพส:: จักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล จำนวนผู้ชม:: 59 ครั้ง
การศึกษาปฐมวัย 4 ธค 2561
41  แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการประเมินหลักสูตร
  ผู้โพส:: นางสาวกฤติยา ขัติยะ จำนวนผู้ชม:: 85 ครั้ง
นิเทศ ติดตาม และประเมินผล 3 ธค 2561
42  คู่มือปฏิบัติงาน การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม สำหรับครูผู้ช่วย (ว 20) ฉบับเต็ม
  ผู้โพส:: ส.ต.ต.หญิงเกษร สุธรรม จำนวนผู้ชม:: 128 ครั้ง
บริหารงานบุคคล 17 ธค 2561
43  การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม สำหรับครูผู้ช่วย
  ผู้โพส:: ส.ต.ต.หญิงเกษร สุธรรม จำนวนผู้ชม:: 75 ครั้ง
บริหารงานบุคคล 29 พย 2561
44  สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554 และพ.ศ.2560
  ผู้โพส:: ส.ต.ต.หญิงเกษร สุธรรม จำนวนผู้ชม:: 62 ครั้ง
บริหารงานบุคคล 29 พย 2561
45  การลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  ผู้โพส:: ส.ต.ต.หญิงเกษร สุธรรม จำนวนผู้ชม:: 68 ครั้ง
บริหารงานบุคคล 29 พย 2561
46  การแต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
  ผู้โพส:: ส.ต.ต.หญิงเกษร สุธรรม จำนวนผู้ชม:: 87 ครั้ง
บริหารงานบุคคล 29 พย 2561
47  การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สู่การปฏิบัติ
  ผู้โพส:: จักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล จำนวนผู้ชม:: 55 ครั้ง
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 29 พย 2561
48  สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
  ผู้โพส:: จักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล จำนวนผู้ชม:: 57 ครั้ง
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 29 พย 2561
49  สาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
  ผู้โพส:: จักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล จำนวนผู้ชม:: 50 ครั้ง
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 29 พย 2561
50  คู่่มือหลักสูตรคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  ผู้โพส:: จักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล จำนวนผู้ชม:: 42 ครั้ง
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 29 พย 2561
51  คู่่มือหลักสูตรคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
  ผู้โพส:: จักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล จำนวนผู้ชม:: 60 ครั้ง
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 29 พย 2561
52  คู่มือหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
  ผู้โพส:: จักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล จำนวนผู้ชม:: 51 ครั้ง
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 29 พย 2561
53  หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย (ต้นแบบการพัฒนา)
  ผู้โพส:: จักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล จำนวนผู้ชม:: 64 ครั้ง
การศึกษาปฐมวัย 7 กพ 2562
54  แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม สำหรับครูผู้ช่วย (ว 20)
  ผู้โพส:: ส.ต.ต.หญิงเกษร สุธรรม จำนวนผู้ชม:: 61 ครั้ง
บริหารงานบุคคล 28 พย 2561
55  แบบบันทึกพัฒนาการและบัญชีเรียกชื่อ ระดับปฐมวัย
  ผู้โพส:: จักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล จำนวนผู้ชม:: 80 ครั้ง
การศึกษาปฐมวัย 27 พย 2561
56  คู่มือการใช้งานแบบประเมินพัฒนาการและบัญชีเรียกชื่อ
  ผู้โพส:: จักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล จำนวนผู้ชม:: 78 ครั้ง
การศึกษาปฐมวัย 27 พย 2561
57  คู่มือการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ
  ผู้โพส:: นางนิตยา สุขวนวัฒน์ จำนวนผู้ชม:: 65 ครั้ง
บริหารงานบุคคล 27 พย 2561
58  กฏกระทรวงประกันคุณภาพการศึกษา 2561
  ผู้โพส:: นางนรากร เพ็งผ่อง จำนวนผู้ชม:: 110 ครั้ง
การประกันคุณภาพการศึกษา 27 พย 2561
59  แบบคำขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ
  ผู้โพส:: นางชลธิชา เฟยลุง จำนวนผู้ชม:: 62 ครั้ง
บริหารงานบุคคล 26 พย 2561
60  บทความทางวิชาการ
  ผู้โพส:: ศิริรัตน์ แย้มศิลป์ จำนวนผู้ชม:: 59 ครั้ง
นิเทศ ติดตาม และประเมินผล 26 พย 2561
61  ระบบดูแล
  ผู้โพส:: นางอำพร โลราช จำนวนผู้ชม:: 63 ครั้ง
ส่งเสริมการจัดการศึกษา 26 พย 2561
62  ข้อมูลโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
  ผู้โพส:: นายวุฒิชัย โลนันท์ จำนวนผู้ชม:: 84 ครั้ง
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 28 ธค 2561
63  ข้อมูลโรงเรียนประชารัฐ รุ่น 2
  ผู้โพส:: นายวุฒิชัย โลนันท์ จำนวนผู้ชม:: 73 ครั้ง
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 26 พย 2561
64  ข้อมูลโรงเรียนประชารัฐ รุ่น 1
  ผู้โพส:: นายวุฒิชัย โลนันท์ จำนวนผู้ชม:: 79 ครั้ง
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 26 พย 2561
65  ผลการสอบอ่าน RT ป. 1 ปีการศึกษา 2560
  ผู้โพส:: นางเรณู หมื่นพรมแสน จำนวนผู้ชม:: 98 ครั้ง
วัดและประเมินผลการศึกษา 26 พย 2561
66  ผลการทดสอบ NT ปีการศึกษา 2560
  ผู้โพส:: นางเรณู หมื่นพรมแสน จำนวนผู้ชม:: 85 ครั้ง
วัดและประเมินผลการศึกษา 26 พย 2561
67  ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560
  ผู้โพส:: นางเรณู หมื่นพรมแสน จำนวนผู้ชม:: 82 ครั้ง
วัดและประเมินผลการศึกษา 26 พย 2561
68  คู่มือการใช้งาน Google Dive
  ผู้โพส:: นายวุฒิชัย โลนันท์ จำนวนผู้ชม:: 79 ครั้ง
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 23 พย 2561
69  คู่มือการใช้งานระบบตอบรับการอบรม และระบบออกเกียรติบัตร
  ผู้โพส:: นายวุฒิชัย โลนันท์ จำนวนผู้ชม:: 74 ครั้ง
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 23 พย 2561

แหลงรวมข้อมูลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1(NAN1 E-Library)
จัดทำโดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.น่าน เขต 1 [DATACENTER] By SUPERBOY
hit counter