ขอเชิญประชุม คณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา
วันที่ 26 มิย 2562 - 26 มิย 2562 เวลา 14:30 - 17:30
ณ ห้องประชุมสืบสานปัญญา

เอกสารประกอบการอบรม

  คำสั่งแต่งตั้ง