การประชุมเชิงปฏิบัติการระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ สำหรับโรงเรียนประชารัฐ
วันที่ 28 มีค. 2562 - 28 มีค. 2562 เวลา 7:43 - 17:43
ณ ห้องประชุมเวทีวิชาการ

เอกสารประกอบการอบรม

  แนวทางการประเมินคูรภาพตามมตรฐาน ฉบับแก้ไข

  ตารางการสังเคราะห์การประเมินตนเอง