การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาความพร้อมด้านการอ่านและการเขียนสำหรับเด็กปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนรู้ Active Learning
วันที่ 17 กพ 2562 - 17 กพ 2562 เวลา 8:30 - 16:30
ณ ห้องประชุมเวทีวิชาการ สพป.น่าน เขต 1

เอกสารประกอบการอบรม