วันที่ 1 มค 2513 - 1 มค 2513 เวลา  - 
ณ 

เอกสารประกอบการอบรม