การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
วันที่ 6 มค 2562 - 7 มค 2562 เวลา 8:30 - 16:0
ณ ห้องประชุมเวทีวิชาการ

เอกสารประกอบการอบรม