อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของสพป.น่าน เขต 1
วันที่ 7 ธค 2561 - 7 ธค 2561 เวลา 8:30 - 17:0
ณ ห้องประชุมเวทีวิชาการ

เอกสารประกอบการอบรม