รายชื่อผู้ตอบรับอบรม  ขอเชิญประชุม คณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา
วันที่ 26 มิย 2562 - 26 มิย 2562 เวลา 14:30 - 17:30 ณ ห้องประชุมสืบสานปัญญา

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โรงเรียน การตอบรับ เบอร์โทร เกียรติบัตร
1  นางจุฑารัตน์ เชื้อหมอ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน   กลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วม 0903186649
2  นางสาวพิมพ์สมัย กุณพันธ์ นักทรัพยากรบุคคล   บริหารงานบุคคล เข้าร่วม 0811791151
3  นายณิศชกฤต ฟุ่มเฟือย ผู้อำนวยการสถานศึกษา   โรเรียนบ้านฟ้า เข้าร่วม 089-5532524
4  นางรุ่งอรุณ ตันดี นักทรัพยากรบุคคล   สพป.น่านเขต1 เข้าร่วม 0867329158
5  นายสุรชาติ ภูผาผุย ผอ.กลุ่มนิเทศฯ   สพป.น่าน เขต 1 เข้าร่วม 0869235658
6  อัศรายุทธ. ศรีใจอินทร์ รองผอ.สพป.น่านเขต1   สพป.น่านเขต1 เข้าร่วม 084-8031296
7  นายสงบ จินะแปง ผู้อำนวยการสถานศึกษา   โรงเรียนบ้านปิงหลวง เข้าร่วม 080-646-6526
8  นายธวัชชัย แต้กุล ผู้อำนวยการโรงเรียน   บ้านน้ำแก่นกลาง เข้าร่วม 085-6941499
9  นายสถิตพงษ์ หมื่นโฮ้ง ผู้อำนวยการ   โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา เข้าร่วม 0817466939
10  นายธงชัย ช่อฟ้า ผู้อำนวยการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านซาวหลวง เข้าร่วม 0892667109
11  นายวีระพงษ์ หาญณรงค์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา   โรงเรียนบ้านนายาง เข้าร่วม 089-8521599
12  นายอดุลย์ โรงคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน   บ้านสันทะ เข้าร่วม 0810201232
13  นายมาโนช. ทัพวิโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านผาขวาง เข้าร่วม 0898551616
14  นายสุรศักดิ์ หทัยงาม ผู้อำนวยการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านครกคำ เข้าร่วม 0979244914
15  นายวุฒิศักดิ์ เตชะบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียน   โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร เข้าร่วม 0910671142
16  นายเจน ดีสีใส ผู้อำนวยการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านถืมตอง เข้าร่วม 0899543077
17      ไม่ร่วม
18  นายมารุต กำธรกูล ผู้อำนวยการ   โรงเรียนบ้านหัวเมือง เข้าร่วม 086-1940141
19  นายอาคม กุลสุรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ เข้าร่วม 0828843662
20  นายยุทธพล ฟักมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย เข้าร่วม 0956970849
21  นายกฤษดา อินแสง ผู้อำนวยการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านนา เข้าร่วม 098-7506775
22  นายพัฒน์สิน รัตน์วรวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน   วัดท่าข้าม เข้าร่วม
23  นางนิตยา สุขวนวัฒน์ นักทรัพยากรบุคคล   สพป. น่าน เขต 1 เข้าร่วม 0869246166
24  ว่าที่ ร.ต.โชติ ขันหลวง ผู้อำนวยการ   โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ เข้าร่วม 0827646156
25  นายพรชัย แก้วขอด ผู้อำนวยการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านห้วยน้ำอุ่น เข้าร่วม 0899515824
26  นายสถิตพงษ์ หมื่นโฮ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียน   ชุมชนบ้านนาคา เข้าร่วม 0882667975
ระบบตอบรับการอบรมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
จัดทำโดย โดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร