รายชื่อผู้ตอบรับอบรม  แบบตอบรับโครงการอบรมสัมมนาโครงการเสริมสร้างความเข็มแข็งและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2562
วันที่ 31 พค 2562 - 31 พค 2562 เวลา 8:0 - 16:30 ณ ห้องประชุมเวทีวิชาการ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โรงเรียน การตอบรับ เบอร์โทร เกียรติบัตร
1  นางสกาวเดือน ปาฟอง ครู   บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) เข้าร่วม
2  นางมัทนา เทพสุคนธ์ ครู   ชุมชนบ้านนาหลวง เข้าร่วม
3  นางวิมลศิริ สิงหราไชย ครู   บ้านน้ำหิน เข้าร่วม
4  นางอุบลรัตน์ หมื่นแก้ว ครู   บ้านน้ำเกี๋ยน เข้าร่วม 0861865793
5  นางเฉลิมพร วงศ์นันท์ ครู   บ้านน้ำลัด เข้าร่วม
6  นางสาวแพรวพรรณ ศรีวิชัย ครู   บ้านนา เข้าร่วม
7  นางสาวกชพร อภิวัน ครู   ชุมชนบ้านหลวง เข้าร่วม 090-4383215
8  นางสาวศศิธร รกไพร ครู   โรงเรียนบ้านพี้ใต้ เข้าร่วม 0828970781
9  นางปิยะนันท์ ชินายศ ครู   โรงเรียนบ้านฟ้า เข้าร่วม 0987475953
10  นายวีรยุทธ ชัยภาคย์พิบูล ครู   โรงเรียนบ้านป่าสัก เข้าร่วม 0857090985
11  นางปิยนุช กาวิละแพทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน   โรงเรียนชุมชนบ้านดู่ใต้ เข้าร่วม 080-7925429
12  กุลจิรัฎ เปี่ยมทวีศักดิ์ ครู   บ้านค้างอ้อย เข้าร่วม
13  นางณัฎฐิรา สุนทรเมือง ครู   บ้านนายาง เข้าร่วม 088-2720973
14  นายธีรเมษ กุลจันทร์ ครู   โรงเรียนบ้านม่วงใหม่ เข้าร่วม 088-1426419 , 097-18
15  นางสาวเยาวลักษณ์ อั้นซ้าย ครู   โรงเรียนบ้านน้ำแก่นเหนือ เข้าร่วม 089-6485714
16  นางสาวบุญพร้อม แพทย์สมาน ครู   โรงเรียนบ้านวังยาว เข้าร่วม 089-8350872
17  นายธนกฤต ปินตาสาย ครู   โรงเรียนบ้านหาดเค็ด เข้าร่วม 0931357177
18  นางสาวศิราพร ผาบสละ พนักงานราชการ   บ้านน้ำพุ เข้าร่วม 0956948386
19  นางรัฐฐาณัฐ วิไลรุจิกรณ์ ครู   โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่๑๐๗ เข้าร่วม 080-1593664
20  นางพัทธ์ธีรา มหายศนันท์ ครู   โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ เข้าร่วม 095-6981492
21  นางสาวกรทิพย์ นุแปงถา ครูผู้ช่วย   บ้านดอนหล่ายทุ่ง เข้าร่วม 0814734210
22  นายเจริญ. อุปถัมภ์ ครูชำนาญการพิเศษ   โรงเรียนบ้านเป้า เข้าร่วม 0996687285
23  นางพจนีย์ วุฒิ ครู   โรงเรียนบ้านน้ำลัดสบแก่น เข้าร่วม 087-1862689
24  นางพัฒนา แก้วตัน ครู   โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย เข้าร่วม 080-1243969
25  นางสาวกัณฑิมา พรหมพันธ์ ครูผู้ช่วย   โรงเรียนบ้านเมืองจัง เข้าร่วม 085-7192651
26  นายกมล พูนพิพัฒน์ ครู   บ้านห้วยไฮ เข้าร่วม 083-0844749
27  นางสุภัทรา สุทธิ ครูชำนาญการพิเศษ   โรงเรียนบ้านหัวเวียงเหนือ เข้าร่วม 0843652135
ระบบตอบรับการอบรมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
จัดทำโดย โดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร