รายชื่อผู้ตอบรับอบรม  อบรม สัมมนา โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
วันที่ 31 พค 2562 - 31 พค 2562 เวลา 8:0 - 16:30 ณ ห้องประชุมเวทีวิชาการ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โรงเรียน การตอบรับ เบอร์โทร เกียรติบัตร
1  กุลจิรัฎ เปี่ยมทวีศักดิ์ ครู   บ้านค้างอ้อย เข้าร่วม
2  นายนุพงษ์ จันต๊ะพรมมา พนักงานราชการ   ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เข้าร่วม 088-4112918
3  นางสาวชวัลนุช ชุมภู ครู   โรงเรียนบ้านป่าหุ่ง เข้าร่วม 080-2353632
ระบบตอบรับการอบรมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
จัดทำโดย โดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร