รายชื่อผู้ตอบรับอบรม  การอบรมเชิงปฏิบัติการการทำโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
วันที่ 31 มีค. 2562 - 1 เมย 2562 เวลา 8:30 - 16:30 ณ ห้องประชุมเวทีวิชาการ สพป.น่าน เขต 1

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โรงเรียน การตอบรับ เบอร์โทร เกียรติบัตร
1  นางพิกุล กำธรสิริพิมล ครู   โรงเรียนบ้านห้วยส้ม เข้าร่วม 095-6871058
2  นาง กรวิกา หน่อแก้ว ครู   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๕ ( บ้านดอนแท่น ) เข้าร่วม 085 - 7242102
3  นางสาวนวพร กำเนิดมงคล ครูผู้ช่วย   โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง เข้าร่วม 093-2397416
4  นางสาวฉันทิกา พรมถานา ครูอัตราจ้าง   โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด เข้าร่วม 0844881545
5  ว่าที่ร.ต.หญิงศิเรียม ทะอินทร์ ครูจ้งสอน   บ้านดอนเฟือง เข้าร่วม 0884322135
6  นางสาวสุรางค์รัตน์ ใจบุญมา ครูอัตราจ้าง   โรงเรียนบ้านต้าม เข้าร่วม 090-1518991
7  นางสาวแจ่มจันทร์ จันผะกา ครูอัตราจ้าง   โรงเรียนบ้านต้าม เข้าร่วม 0843739638
8  นางสาวจิระวดี อินธิศักดิ์ ครูจ้างสอน   โรงเรียนบ้านนาหล่าย เข้าร่วม 080-8526496
9  นางสาว สุกานดา มหายศนันท์ ครู   บ้านเรือง เข้าร่วม 0804963915
10  นางสาวปรียาภรณ์ สะสม ครู   โรงเรียนบ้านสองแคว เข้าร่วม 0966579777
11  นางจุติกา ศรีวิชัย ครู   โรงเรียนศรีนาชื่น เข้าร่วม 0954464307
12  นส. ละม้าย คำมูล ครูอัตราจ้าง   บ้านกาใส เข้าร่วม 0908923590
13  นายณรค์ฤทธิ์ ดอนนะไชย ครูผู้ช่วย   โรงเรียนบ้านห้วยเลา เข้าร่วม 086-3712291
14  นางราตรี สุดสม ครู   โรงเรียนบ้านวังยาว เข้าร่วม 0857089382
15  นางเบญจวรรณ อุ่นกาศ ครู   โรงเรียนบ้านหาดเค็ด เข้าร่วม 0835774165
16  พิมพาภรณ์ ศิริรักษา ครู   บ้านป่าแดด เข้าร่วม 0979851359
17  นางสิริ​จรรยา​ พันธุ​ปาล​ ครู​   โรงเรียน​บ้านท่า มงคล​ เข้าร่วม 0861878122​
18  นางสุภาณี สารเถื่อนแก้ว ครู   โรงเรียนบ้านใหม่ เข้าร่วม 0896821596
19  นางประทุมพร นันทะน้อย ครูอัตราจ้าง   โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา เข้าร่วม 087-1837154
20  นางเกษร สุทธิ ครู   โรงเรียนอนุบาลเมืองลี เข้าร่วม 0982511781
21  นางเปรมยุดา คำปาแฝง ครู   โรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคล เข้าร่วม 091-8549252
22  นางสาววิมลมาศ. คีรีวัฒนากูล ครู   บ้านน้ำมวบ เข้าร่วม 0895569510
23  นางสาวมัลลิกา แก้วจ้อน ครูผู้ช่วย   โรงเรียนบ้านน้ำงาว เข้าร่วม 086-9196024
24  นางสาวภรณ์ทิวา กะรัตน์ ครูผู้ข่วย   โรงเรียนบ้านน้ำงาว เข้าร่วม 0816724467
25  นางสาววรัญญา ยะหลวง ครูจ้างสอน   โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว เข้าร่วม 094-4877649
26  นางสาวเบญจมาส กันเสน ครู   โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา เข้าร่วม 082-1843090
27  นางสาวยุพิน. แก้วชมภู   โรงเรียนบ้านศาลา เข้าร่วม 087-8866892
28  นางสมศรี สระคำ ครู   บ้านน้ำครกใหม่ เข้าร่วม 0845002772
29  นางสาวธวัลกร นันต๊ะ ธุรการ   บ้านปางสา เข้าร่วม 0941862979
30  นางฉวีวรรณ คนสูง ครู   บ้านทุ่งน้อย เข้าร่วม 0894344207
31  นางสาวพิชยา วัฒนาตระกูลวงศ์ ครูอัตราจ้าง   โรงเรียนบ้านดอนไพรวัลย์ เข้าร่วม 093-2974436
32  นางสาวพรรณิสา ผาเงิน ครู   บ้านน้ำหิน เข้าร่วม 0850331283
33  นางสาวกมลชนก​ จิตอารีย์ ครูอัตราจ้าง   โรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่น เข้าร่วม 086-3707250
34  นางสาวสายสวาท. เกษนา ครู   โรงเรียนบ้านไชยสถาน เข้าร่วม 0861817864
35  นางสาววราภรณ์ ยศกันโท ครูอัตราจ้าง   โรงเรียนชุมชนบ้านดู่ใต้ เข้าร่วม 097-9816808
36  นางอัญชลี สุขยิ่ง ครู   บ้านห้วยไฮ เข้าร่วม 0917786980
37  นางสาวธรรญภร เขื่อนเพชร ครู   ภูเค็งพัฒนา เข้าร่วม 081-0221514
38  นางพิมพ์กุล วงศ์สิริบวรกุล ครู   โรงเรียนบ้านนวราษฏร์ เข้าร่วม 0946348058
39  นางสาวณิชกานต์ จันปง ครู   บ้านน้ำเลา เข้าร่วม 0925691524
40  นางจันทร์เพ็ญ อ้อยใจ ครู   โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร เข้าร่วม 054-780067
41  นางปภัสนรัลย์ สายโนวงค์ ครู   โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร เข้าร่วม 054-680076
42  ธิดารัตน์. ปั้นบุญ ครู   โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง เข้าร่วม 0810318142
43  นางณัฐญาภรณ์ พงศ์วิชากิตติ? ครู   โรงเรียนปางเป๋ย เข้าร่วม 0877245585
44  นางชไมพร ทิพวงษ์ ครู   โรงเรียนบ้านหลับมืนพรวน เข้าร่วม 081-7491794
45  นางสาวสุพรรณี ติใหม่ ครู   โรงเรียนบ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 เข้าร่วม 084-3678504
46  นางเยาวเรศ นวลขาว ครู   โรงเรียนบ้านน้ำลัด เข้าร่วม 063-1622675
47  นางสาวรัตนาภรณ์ ใจมา ครู   โรงเรียนบ้าน้ำตวง เข้าร่วม 097-9687886
48  นางสาวอัญญารัตน์ สมปานวัง ครูอัตราจ้าง   โรงเรียนบ้านน้ำพุ เข้าร่วม 086-1806745
49  นางวรวลัญช์ วิไลรัตน์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ   โรงเรียนบ้านเชตวัน เข้าร่วม 088-4523706
50  นางสาว​วราภรณ์​ อุดยะเขื่อน​ ครู​   โรงเรียน​บ้าน​ทัพม่าน​ เข้าร่วม 0811339121​
51  นางสาวชวัลรัตน์ แปงอุด ครูผู้ช่วย   ชุมชนบ้านนาคา เข้าร่วม 0639434692
52  นางสาวศุภรัตน์ สัตยวงศ์ ครูอัตราจ้าง   โรงเรียนบ้านเมืองจัง เข้าร่วม 0810274417
53  นางสาวนงณภัส ตุ่นคำ ครู   โรงเรียนบ้านปิงหลวง เข้าร่วม 0862054881
54  นางชนัญชิดา เฟื่องฟู พนักงานราชการ   โรงเรียนบ้านปิงหลวง เข้าร่วม 0864235799
55  นางสาวธัญรัศม์ จสินทร์จิโรภาส ครู   โรงเรียนบ้านส้าน เข้าร่วม 098-7571565
56  จิรวรรธ ศรีวีระพันธุ์ ครูผู้ช่วย   โรงเรียนบ้านร่มเกล้า เข้าร่วม 085-7984785
57  นางสุภารัตน์ ศิริมาตย์ ครูอัตราจ้าง   โรงเรียนบ้านร่มเกล้า เข้าร่วม 0806710917
58  นางสาวพัสนีย์ ชนสินธ์ ครูอัตราจ้าง   โรงเรียนบ้านนาคา เข้าร่วม 0629281182
59  น.ส.จิราภรณ์ มงคล ครู   ร.ร.สมปัญญาน่าน อ.เมืองน่าน จ.น่าน เข้าร่วม 084-3666-412
60  นางสาวประกาย กันยะ ครูอัตราจ้าง   โรงเรียนบ้านนาผา เข้าร่วม 0849507621
61  นางทัศวรรณ ศรีคำ ครู   โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม
62  นางเมษิยา พรมี ครู   โรงเรียนบ้านนาไค้ เข้าร่วม 0856265865
63  นางสาวพรพิมล พรมรักษา ครู   โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง เข้าร่วม 0933026089
64  นางรัศณี พอใจ ครูพี่เลี้ยง   โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง เข้าร่วม 0811692668
65  นางกฤษณา วงศ์เถื่อน   รร.บ้านห้วยละเบ้ายา เข้าร่วม 0853543311
66  นายจิรายุ ยศอิศวกุล ครูพี่เลี้ยง   โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง เข้าร่วม 0876582397
67  นางสาวเบญจมาศ สุเทปิน ครูอัตราจ้าง   โรงเรียนบ้านนาผา เข้าร่วม 0946346395
68  นางนิลวรรณ มงคล ครู   ร.ร.สมปัญญาน่าน อ.เมืองน่าน จ.น่าน เข้าร่วม 0813879122
69  นางอรัชพร สารธิมา ครู   ร.ร.สมปัญญาน่าน อ.เมืองน่าน จ.น่าน เข้าร่วม 0960077567
70  นางสาวจิมพรัตน์ วิโรจน์สมบัติกุล ครู   ร.ร.สมปัญญาน่าน อ.เมืองน่าน จ.น่าน เข้าร่วม 0873011299
71  นางสาวรัชนี พรมจักร์ ครู   โรงเรียนสมปัญญาน่าน เข้าร่วม 098-5969505
72  นางเกษร อ่องดา ครู   โรงเรีบนบ้านนายาง เข้าร่วม 0861880243
73  นางสาวกรรณิการ์ ซาซง ครูจ้างสอน   โรงเรียนบ้านเชียงยืนและบ้านม่วงเจริญราษฎร์ เข้าร่วม 061-4295045
74  น.ส.วิไลวรรณ ทะกัน ครู   โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา เข้าร่วม 0814728388
75  น.ส.วิไลวรรณ ทะกัน ครู   โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา เข้าร่วม 0814728388
76  นางสาวสุดชบา ทะปาละ ครูจ้างสอน   โรงเรียนบ้านเชียงยืนและบ้านม่วงเจริญราษฎร์ เข้าร่วม 0871016423
77  นางจารุชา ธัญญจารุกุล ครู   โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา เข้าร่วม 0612744664
78  นางกาญจนา ธรรมสมบูรณ์ ครู   โรงเรียนพระคุณานุบาล เข้าร่วม 087-1785828
79  นางชัญธิกัลป์ภรณ์ นันทะน้อย ครู   โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เข้าร่วม 0892679489 08050098
80  นางสาวจริยาภรณ์ อินสัญจร ครู   โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา เข้าร่วม 0954475723
81  นางอรอนงค์ สมภิพงษ์ ครู   รร.บ้านศรีนาม่าน เข้าร่วม 0946359277
82  นางอรษา​ ชุมนุมพร้อม ครู   โรงเรียนบ้านน้ำตวง เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม
83  นางสาวพรวิมล​ ปาผล ครูผู้ช่วย   บ้านน้ำเกี๋ยน เข้าร่วม 0981744656
84  นางสมบูรณ์ ภิไชย ครู   โรงเรียนบ้านม่วงใหม่ เข้าร่วม 0861811919
85  นางณัฐกานต์ บรรเลง ครู   โรงเรียนบ้านสันทะ เข้าร่วม 083-5721449
86  นางมยุเรศ ทองเปี้ย ครู   โรงเรียนบ้านสันทะ เข้าร่วม 0898353972
87  นางเกวลิน จันต๊ะ ครู   โรงเรียนบ้านห้วยมอญ เข้าร่วม 098-7878241
88  นางรุ่งอรุณ ซากา ครู   โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง เข้าร่วม 0648560034
89  นางศุภกร ใจบุญมา ครู   บ้านซาวหลวง เข้าร่วม 0918575341
90  นางสาวปรัชญากร ธิอ้าย ครู   บ้านผาขวาง เข้าร่วม 0613501930
91  นางสาวนิภาพร จันทร์ดี ครู   โรงเรียนบ้านฟ้า เข้าร่วม 0857514660
92  เกษศิรินทร์ เชียงทา ครูผู้ช่วย   ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เข้าร่วม 0622629394
93  นางสาวลัดดาวัลย์ ปัสสนา   โรงเรียนบ้านไหล่น่าน เข้าร่วม 0903304169
94  นางสาวสุไลล่า ลาเตะ ครูผู้ช่วย   โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคาร เข้าร่วม 0848908679
95  นางสาวจิรัชญา ตาวันดี ครู   โรงเรียนบ้านน้ำลี เข้าร่วม 098-7461921
96  นางสาว เยาวลักษณ์ อั้นซ้าย ครู   โรงเรียนบ้านน้ำแก่นเหนือ เข้าร่วม 089-6485714
97  นายพชรวร คนอยู่ ครู   โรงเรียนบ้านพี้ใต้ เข้าร่วม 099-6506096
98  นางสาวอรทัย สายปันตัน ครูอัตราจ้าง   โรงเรียนบ้านซาวหลวง เข้าร่วม 065-4286517
99  นางสาวกวินนา พลยศ ครูผู้ช่วย   โรงเรียนบ้านนา เข้าร่วม 0623090511
100  นางสาวกรรณิกา จันทร์ผง ครูอัตราจ้าง   โรงเรียนบ้านบุ้ง เข้าร่วม 089227336
101  นางจารุวรรณ ลีบำรุงรักษ์ ครูผู้ช่วย   โรงเรียนบ้านน้ำพาง เข้าร่วม 097-4457221
102  นางสุภาพร ปานต๊ะระษี ครู   โรงเรียนบ้านหัวเมือง เข้าร่วม 082-8939158
103  นางสาวเนตรนภา กาวินคำ ครูอัตราจ้าง   โรงเรียนบ้านพี้ใต้ เข้าร่วม 088-4150280
104  นางสาวสยุมพร ศรีวงศ์ ครูผู้ช่วย   โรงเรียนบ้านชมพู เข้าร่วม 085-6211453
105  ว่าที่ ร.ต.หญิง วิรัญชนา คำสุรันทร์ ครูอัตราจ้าง   โรงเรียนบ้านเชียงของ เข้าร่วม 084-3635681
106  นางจิราภา สุดสม ครูพี่เลี้ยง   ดอนหล่ายทุ่ง เข้าร่วม 0807960807
107  นางรัตนาภรณ์ สิทธิสาร ครู   บ้านส้านนาหนองใหม่ เข้าร่วม
108  นางสาววิชุดา ด้วงกูล ครูอัตราจ้าง   โรงเรียนราชานุบาล เข้าร่วม 062-4920696
109  นางสาวรัตน์ธิดา ถาตา ครูอัตราจ้าง   โรงเรียนราชานุบาล เข้าร่วม 089-2645658
110  นางสาวปวิชญา อินทะจักร ครูผู้สอน   โรงเรียนบ้านปิงใน เข้าร่วม 0871838453
111  นิตยา แก้วใส ครู   โรงเรียนบ้านห้วยไฮ เข้าร่วม 094-2324842
112  นางพนารัตน์ ดวงงา ครู   เครือข่าวม่วงพนาโมเดล(นาไลย พะเยา) เข้าร่วม 0951348763พ
113  นางอรพิมพ์ ยองใย ครู   โรงเรียนบ้านบ่อหอย เข้าร่วม 0931490159
114  บุษบา เขื่อนเพชร ครูอัตราจ้าง   เครือข่ายม่วงพนาโมเดล(อ่ายนาผา ม่วงเนิ้ง) เข้าร่วม 0635185363
115  นางสุภาพร พิชัย ครู   โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ เข้าร่วม 096-2528897
116  นางสาวนภัค สมศักดิ์ ครูชำนาญการ   ผาสิงห์โมเดล เข้าร่วม 06-3663-2232
117  นางโสภา ไชยวุฒิ ครู   โรงเรียนบ้านสถาน เข้าร่วม 0861926656
118  นางสาวณัฐกานต์. รักขัน ครู   โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา เข้าร่วม 096-6973880
119  นางสาวเนตรนภางค์ พรมนะ ครูจ้างสอน   โรงเรียนชุมชนบ้านนาหลวง เข้าร่วม 084-7686692
120  นางสาวพัชรา ศรีจันทรากุล ครู   บ้านผาขวาง เข้าร่วม 0857304050
121  นางสาวนงเยาว์ นันตาฟอง ครู   บ้านบ่อหอย เข้าร่วม 093-2484874
122  นางวราพร มาลาคำ ครู   โรงเรียนบ้านนาราบ (จุลเกษตรศึกษาคาร) เข้าร่วม 0967475386
123  นางพันทิพา ใจจริม ครู   โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) เข้าร่วม 083-0465213
124  นางอำไพ เรือนขัน ครูอัตราจ้าง   โรงเรียนบ้านนาเคียน เข้าร่วม 0631284684
125  นางสาวโชติมา แก้วปัญญา ครู   บ้านเป้า เข้าร่วม 0892013758
126  นางสาวปรางค์ทิพย์ แสงศิริ ครูอัตราจ้าง   โรงเรียนบ้านหนองบัว-น้ำหก เข้าร่วม 0861961911
127  นางสาวทิพวรรณ์​ สานตา ครูอัตราจ้าง   โรงเรียนบ้านหนองบัว​ น้ำหก เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม
128  นางสาว จิราพร ถิ่นกันทา ครู   โรงเรียนบ้านนา เข้าร่วม 0863069304
129  นางสาวอำพร อิ่นอ้าย ครู   โรงเรียนบ้านถืมตอง เข้าร่วม 0895215016
130  นางสาวปัณฬี อริยะ พนักงานราชการ   บ้านปางช้าง เข้าร่วม 0639478775
131  นางสาวกรรณิการ์ เเซ้เล้า ครู   โรงเรียนบ้านถืมตอง เข้าร่วม 0971187141
132  นายชินธันย์ กล้าแข็ง ครู   โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ เข้าร่วม 0624955196
133  นางรินท์ปรียา สิริภควัฒน์กุล ครู   โรงเรียนบ้านเปา เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม
134  นางสุรีย์พร ไชยวงศ์ ครู   โรงเรียนบ้านปงสนุก เข้าร่วม 085-1071071
135  นางสาวจิณณัฐฎา หนุนเพชร ครู   บ้านดู่พงษ์ เข้าร่วม 0828986074
136  นางสาวลลิตา เนตรทิพย์ ครูอัตราจ้าง   โรงเรียนบ้านไหล่น่าน เข้าร่วม 0938812530
137  นางสาวรัตติกาล ทะทิพย์ ครู   โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย เข้าร่วม 0954465805
138  นางสาวอักษรสิริ ตาคม ครู   บ้านสันติภาพ เข้าร่วม 084-3813207
139  นางวราภรณ์ กาวีนุ ครู   ประกิตเวชศักดิ์ เข้าร่วม 0648743892
140  นางสุพรรณิการ์ ปัญญาถุง ครู   โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ เข้าร่วม 089-5710942
141  นางสาวศศินันท์ กามาด ครู   ประกิตเวชศักดิ์ เข้าร่วม 0819000698
142  นางสาว เกศกนก กองศรี พี่เลี้ยงเด็กพิการ   โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่107 เข้าร่วม 062-2836682
143  นางกมลพรรณ ซ้อนสมบัติ ครู   ชุมชนบ้านบ่อแก้ว เข้าร่วม 0817656522
144  นางสาวศุภกานต์ ขันต๊ะ ครูอัตราจ้าง   โรงเรียนบ้านครกคำ เข้าร่วม 0872048356
145  กำธรสิริพิมล ครู   โรงเรียนบ้านห้วยส้ม เข้าร่วม 095 6871058
146  ว่าที่ร้อยตรีมงคล ภัยญาราช ครูผู้ช่วย   บ้านสาลีก เข้าร่วม 084-3693186
147  สุริษา​ ขันใจ ครูจ้าง   บ้านนายาง เข้าร่วม 0948289442​
148  นางวราภรณ์ ธนะปัด ครู   ชุมชนบ้านบ่อแก้ว เข้าร่วม 0898356982
149  นางทองเจือ อยู่เย็น ครูพี่เลี้ยง   โรงเรียนบ้านม่วงใหม่ เข้าร่วม 082-1846405
150  นางสาวสุรีพร ฟองสีถุง ครูอัตราจ้าง   โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง เข้าร่วม 0918289632
151  นายบฎิลพัฒณ์ วิลาศ ครูอัตราจ้าง   อ่ายนาผา(ม่วงพนาโมเดล) เข้าร่วม 0993910929
152  นางสาวเรวดี จามา ครูอัตราจ้าง   บ้านห้วยน้ำอุ่น เข้าร่วม 0902324711
153  นางสายรุ้ง ติ๊บขัน ครู   โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เข้าร่วม 094-6037707
154  นางปิลันธนา ปิงวงค์ ครู   ชุมชนบ้านนาคา เข้าร่วม 0925913418
155  นางกิตติมา ทองเกียรติ ธุรการ   บ้านสาลีก เข้าร่วม 0816037339
156  นางหฤทัย เฉิดเจิม ครูผู้สอน   พรรณทิพวิทยา เข้าร่วม 0897592889
157  นางละคร จินะป๊อก ครู   พรรณทิพย์วิทยา เข้าร่วม 0857118243
158  นางชวัลลักษณ์ สอนศิริ ครูผู้สอน   โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา เข้าร่วม 0939348411
159  นางสาวธวัลรัตน์ ยะติ ครูอัตราจ้าง   โรงเรียนบ้านพืชเจริญ เข้าร่วม 0647722665
160  นางเครือวัลย์ ศรีวิไชย ครู   โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ เข้าร่วม 0987493994
ระบบตอบรับการอบรมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
จัดทำโดย โดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร