รายชื่อผู้ตอบรับอบรม  การประชุมเชิงปฏิบัติการระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ สำหรับโรงเรียนประชารัฐ
วันที่ 28 มีค. 2562 - 28 มีค. 2562 เวลา 7:43 - 17:43 ณ ห้องประชุมเวทีวิชาการ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โรงเรียน การตอบรับ เบอร์โทร เกียรติบัตร
1  นายไพรวัน มีเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่น เข้าร่วม 098-7467612
2  นางพัชรี ทานะ ครู   โรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่น เข้าร่วม 087-2361481
3  นางสาวศุภวรรณ ใบเจริญ ครู   โรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่น เข้าร่วม 093-1393989
4  นายเอกชัย สุภา ผู้บริหารสถานศึกษา   โรงเรียนบ้านนำ้พาง เข้าร่วม 0849493448
5  นายจำนงค์ สมมา ผู้อำนวยการ   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เข้าร่วม 0821846369
6  นางกรวิกา หน่อแก้ว ครู   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เข้าร่วม 0857242101
7  นางพัชรี กันใจแก้ว ครู   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เข้าร่วม 0953266401
8  นางอำไพพรรณ แสนบูรณะพันธ์ ผู้อำนวยการ   โรงเรียนบ้านหาดเค็ด เข้าร่วม 0902074639
9  นางอัจฉราพร สิงห์สม ครู   โรงเรียนบ้านหาดเค็ด เข้าร่วม 0902074639
10  นายธีรวัฒน์ กุศล ครู   บ้านน้ำปาย เข้าร่วม 084-2261316
11  นางสาววจี มูลหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน   ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เข้าร่วม 084-3663994
12  นายอดุลย์ โรงคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านสันทะ เข้าร่วม 0810201232
13  นางมนทกานติ์ ปิยศทิพย์ ครู   โรงเรียนบ้านสันทะ เข้าร่วม 0828917079
14  นายนิรันดร์ มหายศนันท์ ครู   โรงเรียนบ้านสันทะ เข้าร่วม 0918534853
15  นางสาวกัณฐิกา กองคำ ธุรการโรงเรียน   โรงเรียนชุมชนบ้านนาหลวง เข้าร่วม 0954531609
16  นางรวีวรรณ ทิศานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน   โรงเรียนชุมชนบ้านนาหลวง เข้าร่วม 086-1889549
17  นางพัฒนา ไพเกาะ ครู   โรงเรียนชุมชนบ้านนาหลวง เข้าร่วม 0810359309
18  นางสาวกรกมล ทองเปี้ย ครู   โรงเรียนบ้านนาไค้ เข้าร่วม 081-9986337
19  นายฐิติ เชียงรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านนาไค้ เข้าร่วม 0843690155
20  นางเมษิยา พรมี ครู   โรงเรียนบ้านนาไค้ เข้าร่วม 085-6265865
21  นางจิราภรณ์ เชียงจันทร์ ครู   โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ เข้าร่วม 083-5790624
22  นางธนัชพร ชัยมณี ครู   โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย เข้าร่วม 0869176824
23  นางพัฒนา แก้วตัน ครู   โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย เข้าร่วม 0801243969
24  นางสาวประภาพรรณ ณ น่าน ครูผู้ช่วย   โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย เข้าร่วม 0830726891
25  นางวิจิตรา เพ็ชรชะนะ ครู ค.ศ.3   บ้านน้ำเกี๋ยน เข้าร่วม 0946436688
26  นายสมหวัง วงค์แจ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านน้ำปาย เข้าร่วม 081-7836737
27  นายสมชาย สารเถื่อนแก้ว ผู้อำนวยการ   บ้านนาหล่าย เข้าร่วม 0892628900
28  นางแสงเดือน ทภูมินทร์ ครู   บ้านนาหล่าย เข้าร่วม 0849483736
29  นางวิสา อุตเสน ครู   โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง เข้าร่วม 0871893094
30  นายปฐมพงษ์ ทะแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำตวง   บ้านน้ำตวง เข้าร่วม 089-6601840
31  นายกุลเชษฐ์ แก้ววี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยน   บ้านน้ำเกี๋ยน เข้าร่วม 0931390429
32  นางภาวิณีย์ วิกาศ ครู   บ้านหนองรังมิตรภาพที่107 เข้าร่วม 0882691428
33  นายเบญจพล ติ๊บขัน ผู้อำนวยการโรงเรียน   บ้านหนองรังมิตรภาพที่107 เข้าร่วม 0805024303
34  นางเรณู ปัญญาเจริญ ครู   บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 เข้าร่วม 0961237344
35  นางสาววิจิตรา เจริญพรพาณิชกุล ครู   โรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยน เข้าร่วม 0861360996
36      ไม่ร่วม
37  นางสาวอรเชียร ลัมมะวิชัย ครู   โรงเรียนบ้านนาเหลืองใน เข้าร่วม 085-6142958
38  นางอัมพันธ์ ใจยศ ครู   โรงเรียนบ้านนาเหลืองไชยราม เข้าร่วม 0817836240
39  ว่าที่ ร้อยโทไพรัช รัตนวรากร ผู้อำนวยการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านนาเหลืองไชยราม เข้าร่วม 089-5597118
40  นายประวิทย์ อนุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน   โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง เข้าร่วม 0863272739
41  นายประสาท สารทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา   โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง เข้าร่วม 0818846914
42  นายธีระวัฒน์ วิละปิง ครู   โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง เข้าร่วม 0931507009
43  นางยลระวีย์. หาญณรงค์ ครู   โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง เข้าร่วม 0933085961
44  นางสาวกชพร อภิวัน ครู   โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง เข้าร่วม 090-4383215
45  นางสาวพิมพรรณ เขื่อนขันธ์ ครู   โรงเรียนบ้านนาหล่าย เข้าร่วม 0849483736
46  นายบุญนัก จ่าแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน   โรงเรียนทุ่งศรีทอง เข้าร่วม 0816718501
47  นางปรียานุช จ่าแสน ครู   โรงเรียนทุ่งศรีทอง เข้าร่วม 0873005246
48  นางสาวลัดดา ขันทะยศ ครู   โรงเรียนทุ่งศรีทอง เข้าร่วม 0987506497
49  นางวันทนา เสนนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านสถาน เข้าร่วม 097-9414800
50  นายเกรียงไกร ไชยวุฒิ ครู   โรงเรียนบ้านสถาน เข้าร่วม 087-9396598
51  นางสาวพัณณิตา ศรีอ้าย ครู   โรงเรียนบ้านสถาน เข้าร่วม 084-5459174
52  นายสถิตพงษ์ หมื่นโฮ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียน   ชุมชนบ้านนาคา เข้าร่วม 0817466939
53  นายอนุชิต แก้วหลวง ครู   ชุมชนบ้านนาคา เข้าร่วม 0882552183
54  นางสุวิญชา คำแปงตัน ครู   ชุมชนบ้านนาคา เข้าร่วม 0896949565
55  นางสาวอัจฉราพร สายนาค ครู   โรงเรียนบ้านนายาง เข้าร่วม 081-1352555
56   นางสุภาณี สารเถื่อนแก้ว ครู   โรงเรียนบ้านใหม่ เข้าร่วม 0896821596
57  นางสมพร มินทิพย์ ครู   นวราษฎร์ เข้าร่วม 0857197617
58  นายกิจชัย ศรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านใกม่ เข้าร่วม 0810319655
59  นายอาคม. กุลสุรินทร์ ผู้บริหาร   โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ เข้าร่วม 082-8843662
60  นางปภัสนรัลย์ สายโนวงค์ ครู   จอมจันทร์วิทยาคาร เข้าร่วม 054-780076
61  นางสาววัชรีภรณ์ ดีน้อย ครู   จอมจันทร์วิทยาคาร เข้าร่วม 054-780076
62  นายดามพ์ กันแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน   จอมจันทร์วิทยาคาร เข้าร่วม 081-3876258
63  นางสาวมนัสนันท์ อุดใจ ครู   บ้านน้ำครกใหม่ เข้าร่วม 093-1655335
64  นางธูปทอง ดึสิต ครู   โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ เข้าร่วม 0910784356
65  ว่าที่ร้อยตรีหญิงจันทร์จิรา อินจ๊ะกัน ครู   โรงเรียนบ้านน้ำตวง เข้าร่วม 0979923637
66  นายศรายุทธ สุทำเลา ครู   บ้านน้ำตวง เข้าร่วม 0973459175
67  นางศรีแพร มั่นเหมาะ พนักงานราชการ   โรงเรียนบ้านตอง เข้าร่วม 0823816485
68  นายกรภัทร์ เย็นใจมา ครู   บ้านตอง เข้าร่วม 0619513546
69  นางนิตยา คะใจ ครู   โรงเรียนบ้านสองแคว เข้าร่วม 086-1839543
70  นางสาวสุกัญญา ท้าวสาร ครู   บ้านสองเเคว เข้าร่วม 0861807774
71  นางสาวปรียาภรณ์ สะสม ครู   โรงเรียนบ้านสองแคว เข้าร่วม 0966579777
72  นายวีระพงษ์ หาญณรงค์ ผู้อำนวยการ   โรงเรียนบ้านนายาง เข้าร่วม 0898521599
73  นางโฉมยงค์ ดนตรีเจริญ ครู   โรงเรียนบ้านท่ามงคล เข้าร่วม 081-0263988
74  นางสาวณัฐิดา พลังฤทธิ์ ครู   โรงเรียนบ้านท่ามงคล เข้าร่วม 086-3559593
75  นางณัฎฐิรา สุนทรเมือง ครู   โรงเรียนบ้านนายาง เข้าร่วม 0882720973
76  นายนิรันดร์ ยอดคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านท่ามงคล เข้าร่วม 081-7844657
77  นางมัตติกา รพีสันติ ธุรการ   โรงเรียนบ้านหาดเค็ด เข้าร่วม 0807904710
78  นางสินีนาฏ ทองบ้านทุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน   ป่าแลวหลวงวิทยา เข้าร่วม 089-8549930
79  นายพิจักนภัสถ์ สุริยะพรหม ครู   ป่าแลวหลวงวิทยา เข้าร่วม 086-6469515
80  นางสาววิไลพร วงศ์ใหญ่ ครู   ป่าแลวหลวงวิทยา เข้าร่วม 081-9523684
81  เพียรจิต พัฒนสุรังค์ ครู   บ้านซาวหลวง เข้าร่วม 0856241924
82  เพียงรวี อินน้อย ครู   บ้านซาวหลวง เข้าร่วม 0932422970
83  สถิรดา จิณะไชย ครู   บ้านซาวหลวง เข้าร่วม 0824806762
84  นางอรพวง ชุ่มใจ ครู   โรงเรียนบ้านนวราษฎร์ เข้าร่วม 0810348896
85  นางสาวกัญญ์ชิสา พงศ์พัฒนโภคิน ครู   โรงเรียนบ้านน้ำงาว เข้าร่วม 081-4594166
86  นางสาวมัลลิกา แก้วจ้อน ครูผู้ช่วย   โรงเรียนบ้านน้ำงาว เข้าร่วม 086-9196024
87  นางวาสนา คำอุด ครู   โรงเรียนบ้านน้ำงาว เข้าร่วม 095-4512685
88  นายธีร์ ทินกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำงาว   โรงเรียนบ้านน้ำงาว เข้าร่วม 089-2349034
89  จ่าอากาศเอกกฤตภาส นาทองเดฃ ผอ.   โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว เข้าร่วม 0810621868
90  นางสริศา ตาใส่ ครู   โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ เข้าร่วม 081-9518536
91  นางพรพิมล ยอดศรี ครู   โรงเรียนบ้านไชยสถาน เข้าร่วม 0810300112
92  นางกฤษณา ยาเภา ครู   โรงเรียนบ้านไชยสถาน เข้าร่วม 0801229162
93  นางรัตนา หลวงขันธุ์ ครู   โรงเรียนบ้านไชยสถาน เข้าร่วม 0857142721
94  นางชุลีกร เชียงปะละ ครู   โรงเรียนดอนสะไมย์วิทยา เข้าร่วม 0830083668
95  นายประสิทธิ์ จินะสาม ผู้อำนวยการ   โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน เข้าร่วม 081-9529548
96  นางศิริภรณ์. ไชยราช ครู   ชุมชนบ้านบ่อแก้ว เข้าร่วม 0861906834
97  นางศุภาวดี อินธิศักดิ์ ครู   ชุมชนบ้านบ่อแก้ว เข้าร่วม 0979598767
98  นางสาวบุณฑริก. ซื่อสัตย์ ครู   โรงเรียนบ้านฮากฮาน เข้าร่วม 094-7328689
99  นางสาวปรียานุช. วงษ์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านฮากฮาน เข้าร่วม 089-9537766
100  นายวุฒิชัย โลนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านตอง เข้าร่วม 0850545518
101  นายกฤติชัย สิทธิวงศ์ ครู   โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน เข้าร่วม 0866556628
102  นางสาวเบญญาภา โนแก้ว ครูผู้ช่วย   โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน เข้าร่วม 0843666364
103  นายอเนกพงศ์. ไชยวุฒิ ครู   โรงเรียนบ้านฮากฮาน เข้าร่วม 084-3425599
104  นางสาวชนาภรณ์ เมฆแสน ครูผู้ช่วย   โรงเรียนบ้านน้ำตวง เข้าร่วม 0861812965
105  นางสาวรัตศนรินทร์ รวมทรัพย์ ครู   บ้านปิงหลวง เข้าร่วม 089-5527680
106  นางสุทธิดา สวิง ครู   โรงเรียนบ้านปิงหลวง เข้าร่วม 0879369104
107  ว่าที่ร้อยตรีกมล เชียงลา ผู้อำนวยการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านม่วงใหม่ เข้าร่วม 089-4334950
108  นายประวรรธน์ เศรษฐปิติวงศ์ ครู   โรงเรียนบ้านม่วงใหม่ เข้าร่วม 062-3269539
109  นางนวลละออง ชอบธรรม ครู   โรงเรียนบ้านม่วงใหม่ เข้าร่วม 086-1903952
110  นางอมรรัตน์​ ฐิติชัยธนาภัทร์ ครู   ศรีเวียงสาวิทยาคาร เข้าร่วม 0809645395
111  นายวุฒิศักดิ์​ เตชะบุญ ครู   ศรีเวียงสาวิทยาคาร เข้าร่วม 0910761142
112  นายเอกชัย​ โยธา ครู   ศรีเวียงสาวิทยาคาร เข้าร่วม 0987469406
113  นางฉัตรกมล รวมสิทธิ์ ครู   โรงเรียนบ้านห้วยละเย้ายา เข้าร่วม 0815954194
114  นายไพบูลย์ วงศาระ ครู   โรงเรียนบ้านห้วยละเบ้ายา เข้าร่วม 0854789767
115   นางอมร ราชปันติ๊บ ครู   โรงเรียนบ้านใหม่ เข้าร่วม 0947460732
116  นางพรพิมล กองแก้ว ครู   โรงเรียนบ้านเรือง เข้าร่วม 0862103096
117  นางสาว สุกานดา มหายศนันท์ ครู   บ้านเรือง เข้าร่วม 0804963915
118  นางนันทิกานต์ ปาฟอง ครู   โรงเรียนบ้านใหม่ เข้าร่วม 0861184932
119  นายมานพ มาสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน   บ้านเป้า เข้าร่วม 0956914326
120  นางสาวปาณิศรา แก้วปัญญา ครู   บ้านเป้า เข้าร่วม 0931315784
121  นางนลินรัตน์ อุปถัมภ์ ครู   บ้านเป้า เข้าร่วม 0954509174
122  นายกฤษดา อินแสง ผู้อำนวยการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านนา เข้าร่วม 098-7506775
123  นางชัชฎาพร วังเขียว ครู   โรงเรียนบ้านนา เข้าร่วม 054-690613
124  นางจินตนา มูลน้ำอ่าง ครู   โรงเรียนบ้านนา เข้าร่วม 054-690613
125  นางปราณี ปัญญาวงศ์ ครู คศ.3   โรงเรียนบ้านน้ำมวบ เข้าร่วม 0918537915
126  น.ส.มนต์ทิพา ใจแปง ครู คศ. 2   โรงเรียนบ้านน้ำมวบ เข้าร่วม 0864317172
127   นายนิติพันธ์ ปางน้อย ผู้อำนวยการ   โรงเรียนบ้านน้ำมวบ เข้าร่วม 0871776342
128  นางสาวจุฬารัตน์ จักรบุตร ครู   โรงเรียนบ้านแม่ขะนิง เข้าร่วม 091-8530986
129  นางกฤตติการ มงคลวิสุทธิ์ ครู   ราชานุบาล เข้าร่วม 0816819005
130  ฐานนันท์ ตายอด ครู   ราชานุบาล เข้าร่วม 0851064099
131  นางบรยาย สัญญาเขื่อน ครู   โรงเรียนราชานุยาบ เข้าร่วม 0946248181
132  นางเพ็ญ พิมสาร ครู   บ้านขึ่งงามมงคล เข้าร่วม 0818849636
133  นางสุรีย์ แก้วด้วง ครู   บ้านขึ่งงามมงคล เข้าร่วม 0918538484
ระบบตอบรับการอบรมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
จัดทำโดย โดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร