รายชื่อผู้ตอบรับอบรม  การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำงบประมาณซ่อมครุภัณฑ์สำหรับห้อง DLTV ของโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
วันที่ 25 มีค. 2562 - 25 มีค. 2562 เวลา 8:0 - 16:30 ณ ห้องประชุมเวทีวิชาการ สพป.น่าน เขต 1

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โรงเรียน การตอบรับ เบอร์โทร เกียรติบัตร
1  นางสาวพิชนันท์ ต๊ะอ้าย พนักงานราชการ   โรงเรียนบ้านส้าน เข้าร่วม 098-8030425
2  นายทวนศิษฏ์์​ น้อยราช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไหล่น่าน   บ้านไหล่น่าน เข้าร่วม 054782057
3  นางสาวสุกานดา มหายศนันท์ ครู   บ้านเรือว เข้าร่วม 0804963915
4  นายวิทยา เมฆะ ครู   บ้านฟ้า เข้าร่วม 0613233410
5  ว่าที่ร้อยตรีหญิง วรัชญ์ชญา สุวรัชญ์สิริกุล ครูวิกฤต   โรงเรียนบ้านห้วยส้ม เข้าร่วม 091-8547608
6  นายประจวบ ตระกูลอิ่น ครู   บ้านจะเข้ภูหอม เข้าร่วม 0806778074
7  นางสาวลำยวน ใจแปง ครู   โรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่น เข้าร่วม 089-4293138
8  นายธีรวัฒน์ กุศล ครู   บ้านน้ำปาย เข้าร่วม 084-2261316
9  นางสาวหนึ่งหทัย​ วิชาธิ ครู   โรงเรียน​ไท​ยรัฐ​วิทยา​ 45​ (บ้าน​ดอน​แท่น)​ เข้าร่วม 086-1931193​
10  นายบัณฑิต ม่วงพัฒนา ผู้อำนวยการสถานศึกษา   บ้านอ่ายนาผา เข้าร่วม 0634468064
11  นายวสันต์ สอนแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา   โรงเรียนบ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 เข้าร่วม 089-5849214
12  นางสาวปนัดดา อุ่นใจ ครู   โรงเรียนบ้านนาเคียน เข้าร่วม 0857080871
13  นายปิยะพันธุ์ ขันไร่ ครู   โรงเรียนบ้านหาดเค็ด เข้าร่วม 0821707701
14  นางสาวศิริวรรณ คันทะเสน ครู   โรงเรียนบ้านน้ำเคิม เข้าร่วม 0932653506
15  นางอุไรวรรณ ช่างเงิน ครูชำนาญการพิเศษ   บ้านผาสิงห์ เข้าร่วม 084-803-7478
16  นางสาวพิมพรรณ เขื่อนขันธ์ ครู   บ้านนาหล่าย เข้าร่วม 0849483736
17  นายจักรภาณุ วีระวงค์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา   บ้านน้ำเลา เข้าร่วม 095-6976148
18  นางสาวสายรุ้ง เสมอ ผู้อำนวยการโรงเรียน   บ้านป่าแดด เข้าร่วม 0847409754
19  นายเล็ก แก้วดี ครู   บ้านต้าม เข้าร่วม 091-0787954
20  นายโชตณัฎฐ์ ตั้งเธียรธิติกุล ครู   โรงเรียนบ้านห้วยไฮ เข้าร่วม 095-7418849
21  นางสาวนภัค สมศักดิ์ ครูชำนาญการ   บ้านผาสิงห์ เข้าร่วม 06-3663-2232
22  นางอรไท วัฒนะ ครู   บ้านซาวหลวง เข้าร่วม 955305979
23  นายปิยพงษ์ เฟื่องฟู ครูผู้สอน   โรงเรียนบ้านปิงใน เข้าร่วม 061-6126986
24  นายฐิติ เชียงรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านนาไค้ เข้าร่วม 0843691055
25  นางกฤษติยา พลายสาร ครูชำนาญการพิเศษ   โรงเรียนบ้านวังตาว เข้าร่วม 0801215695
26  นางสาวจริยา ตาสุขะ ครูผู้ช่วย   โรงเรียนบ้านสบยาง เข้าร่วม 091-4123032
27  นายแดนกมล กาโน ผู้อำนวยการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านพี้ใต้-พี้เหนือ เข้าร่วม 089-9925852
28  นางสาวเกศินี. มูลต๊ะ ครู   บ้านเชียงยืน เข้าร่วม 08160044829
29  นางนงค์เนตร จงดี ครู   บ้านธงหลวง เข้าร่วม 0811633944
30  นางสาวเดือนฉาว จันนะ ครู   โรงเรียนริมฝั่งน่านวิทยา เข้าร่วม 0869177590
31  นางชไมพร ทิพวงษ์ ครู   โรงเรียนบ้านหลับมืนพรวน เข้าร่วม 081-7491794
32  นางอาลิเจ ก้อนคำ ครู   บ้านน้ำพุ เข้าร่วม 0933120478
33  นางวัชรี นุแปงถา ครู   โรงเรียนบ้านกาใส เข้าร่วม 0861828741
34  นางจินตนา เวียงนาค ครู   บ้านปางสา เข้าร่วม 0806841968
35  นายภานุสรณ์ ยะติ ครู   โรงเรียนบ้านโป่งคำ เข้าร่วม 0835820429
36  นายรุ่ง สุขหมื่น ครู   โรงเรียนบ้านนากอก เข้าร่วม 086-1188545
37  นายวราวุธ จรัสธิอวน ผู้อำนวยการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านเชตวัน เข้าร่วม 0894316656
38  นางพีรยา โพธิ์ศรี ครู   โรงเรียนบ้านสะเลียม เข้าร่วม 0803515963
39  นายสวัสดิ์ หาดจันทร์ ครู   โรงเรียนบ้านน้ำหิน เข้าร่วม 0895594376
40  นายเดชา ปิงยศ ครู   โรงเรียนบ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี เข้าร่วม 0956764047
41  นายดอน กาไรทอง ครู   โรงเรียนบ้านห้วยเฮือ เข้าร่วม 0806842009
42      ไม่ร่วม
43  นางพลอยปภัส จะเฮิง ครู   โรงเรียนไตรธารวิทยา เข้าร่วม 065-4946550
44  นายณรค์ฤทธิ์ ดอนนะไชย ครูผู้ช่วย   โรงเรียนบ้านห้วยเลา เข้าร่วม 086-3712291
45  นางเมทินี หลวงเทพ ครู   บ้านครกคำ เข้าร่วม 0871771341
46  นางสาวอัญชลี ตันโน ครู   โรงเรียนบ้านผาตูบ เข้าร่วม 083-5779935
47  นางสาวอัจฉริยาภรณ์ กรมทะนา ครู   ตาลชุมศึกษาลัย เข้าร่วม 0979456097
48  นายบุญช่วย. เกิดไชย ครู   โรงเรียนบ้านถืมตอง เข้าร่วม 0806045905
49  นางนิตยา ธงสามสิบเจ็ด พนักงานราชการ   บ้านไชยสถาน เข้าร่วม 0811338757
50  นางสุภัทรา สุทธิ ครูชำนาญการพิเศษ   โรงเรียนบ้านหัวเวียงเหนือ เข้าร่วม 0843652135
51  นางสาวเพ็ญจันทร์ จันต๊ะกูล ผู้อำนวยการ   โรงเรียนบ้านดอนหล่ายทุ่ง เข้าร่วม 081-7460075
52  นางวรรณิดา วิริยสกุลโชติ ครู   บ้านชมพู เข้าร่วม 0847399863
53  นายเอกพงษ์ชัย วุฒิ พนักงานราชการ   โรงเรียนบ้านทัพม่าน เข้าร่วม 0833245570
54   นางพรพันธ์ ชุ่มใจ ครู   โรงเรียนบ้านห้วยหลอด เข้าร่วม 086-1898285
55  นายใจ ศิริวารัตน์ ครู   โรงเรียนบ้านน้ำลี เข้าร่วม 0621691422
56  นายจำรัส จิตอารีย์ ครู   โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคาร เข้าร่วม 0830671586
57  นายนิยม กอบแก้ว ครู   วัดท่าข้าม เข้าร่วม 0830405072
58  นางสาวอรวรรณ ขันทะ ธุรการโรงเรียน   บ้านห้วยน้ำอุ่น เข้าร่วม 083-7653496
59  นายปฐมพงษ์ กันบุญ ธุรการ   บ้านเมืองจัง เข้าร่วม 0855478736
60  นายอภิชาติ อายุยืน ครู   โรงเรียนภูเค็งพัฒนา เข้าร่วม 061-2742738
61  นางสาวนันทิยา อิ่นทา ครูอัตราจ้าง   โรงเรียนบ้านป่าหุ่ง เข้าร่วม 093-3085055
62  นางสาวอรเชียร ลัมมะวิชัย ครู   โรงเรียนบ้านนาเหลืองไชยราม เข้าร่วม 085-6142958
63  นายวุฒิไกร. ใจยศ ครู   โรงเรียนศรีนาชื่น เข้าร่วม 0871904917
64  นายชิษณุพงษ์ คำน๊ะ ครู   บ้านนายาง เข้าร่วม 0843656123
65  นางสาววิลาวัลย์ มุมทอง ครูผู้ช่วย   โรงเรียนบ้านน้ำลัด เข้าร่วม 0828859219
66  นางอรสิริ หมื่นโฮ้ง ครู   บ้านดอนเฟือง เข้าร่วม 0817466215
67  นายธรรมรัตน์ พรหมพิงค์ ครู   โรงเรียนบ้านน้ำแพะ เข้าร่วม 0842220066
68   นายไพบูลย์ พุฒพงษ์ ครู   บ้านห้วยปุก เข้าร่วม 083-4765132
69  นางสาวนิชกานต์ แสนบัวบาน พนักงานราชการ   โรงเรียนบ้านน้ำอูน เข้าร่วม 0988522732
70  นายณัฐกิตติ์ อิสูง พนักงานราชการ   โรงเรียนอนุบาลเมืองลี เข้าร่วม 0948958551
71  นางสุรีย์. นันคำ ครู   โรงเรียนชุมชนบ้านดู่ใต้ เข้าร่วม 085-7161425
72  นางครองพันธ์ุ พวงพุฒ ครู   โรงเรียนบ้านหัวเมือง เข้าร่วม 063-4653941
73  นายกิตติโชติ เวียงนาค ครู   โรงเรียนทุ่งศรีทอง เข้าร่วม 0882686079
74  นายพุฒิพงษ์ วงศ์นันท์ ครู   โรงเรียนบ้านปิงหลวง เข้าร่วม 0861161126
75  นางสาวนราวัลย์ ตันโน ครู   โรงเรียนบ้านนำแก่นเหนือ เข้าร่วม 0969424156
76  นางกนกทอง ใจดี ครู   โรงเรียนบ้านปงสนุก-วัวแดง เข้าร่วม 0856271811
77  นางสาวอติภา ปัญญากุลารักษ์ ครูผู้ช่วย   โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปั้ว เข้าร่วม 088-4100266
78  นายพงศกร บูรณเทษ ICT Talent   โรงเรียนบ้านตอง เข้าร่วม 088-4343493
79  นางพิกุล ปาระมี ครู   โรงเรียนบ้านนาผา เข้าร่วม 086-1152085
80  นางจงรักษ์ อริยะกอง ครูชำนาญการ   บ้านนาก้า เข้าร่วม 0845556176
81  นางสุชาดา จินะแปง ครู   บ้านห้วยนาย เข้าร่วม 0909400437
82  นางสาวณัฐธิดา ครุธเกตุ ครู   โรงเรียนบ้านค้างอ้อย เข้าร่วม 0850781057
83  นางดาวเรือง พัดบางซื่อ ครู   โรงเรียนบ้านส้านนาหนองใหม่ เข้าร่วม 0864203531
84  นางสาวจีรนันท์ คำวรรณ ครู   บ้านนวราษฎร์ เข้าร่วม 0931982055
85  นายณัฐศิษย์ สารเถื่อนแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำเรือง   บ้านคำเรือง เข้าร่วม 0857061755
86  นางสาวนิชากร ม่วงคำหมื่น ครูผู้ช่วย   โรงเรียนบ้านปางช้าง เข้าร่วม 061-3433039
87  นายประวรรธน์ เศรษฐปิติวงศ์ ครู   โรงเรียนบ้านม่วงใหม่ เข้าร่วม 0623269539
88  นางสาวศรสวรรค์ จันทร์วัง ครู   โรงเรียนบ้านนาคา เข้าร่วม 0952473091
89  นายภานุมาศ ท้าวชัยมูล ครู   โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง เข้าร่วม 098-7483530
90  นายสยมภู ขำทอง ครู   บ้านสาลี่ เข้าร่วม 0872088020
91  นายวรเชษฐ วงค์กันตา ผู้อำนวยการโรงเรียน   โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา เข้าร่วม 0861920723
92  นางวราภรณ์ จันทร์ต๊ะวงศ์ ครู   โรงเรียนบ้านศาลา เข้าร่วม 087-1734994
93  นางณัฐปรียา พิมพิลา ครู   โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 เข้าร่วม 096-151-6041
94  นางสมควร ใจจันทร์ ครู   โรงเรียนบ้านสถาน เข้าร่วม 0817654331
95  นางพัฒนา ไพเกาะ ครู   โรงเรียนชุมชนบ้านนาหลวง เข้าร่วม 0810359309
96  นางอรอินทุ์ รอดกุล ครู   โรงเรียนบ้านบุ้ง เข้าร่วม 0882675422
97  นายศรเทพ ลำภาษี ครู   บ้านเป้า เข้าร่วม 0923391009
98  นางมัลลิกา ไชยดี ครู   โรงเรียนบ้านเชียงของ เข้าร่วม 0932395221
99  นางสาวปรางค์ทิพย์ แสงศิริ ครูอัตราจ้าง   โรงเรียนบ้านหนองบัวน้ำ-น้ำหก เข้าร่วม 0861961911
100  นายอเนกพงศ์ ไชยวุฒิ ครู ชำนาญการ   โรงเรียนบ้านฮากฮาน เข้าร่วม 0843425599
101  นางสาวดวงฤทัย. สวนยะ ครูผู้ช่วย   โรงเรียนบ้านนาไลย เข้าร่วม 0807938417
102  นางสงกรานต์ ต๊ะแก้ว ครู   โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด เข้าร่วม ‭087-1837042‬
103  นายบัญชา พรพิชัยเวทย์ ครู   บ้านพรหม เข้าร่วม 0962614042
104  นายวีรยุทธ ชัยภาคย์พิบูล ครู   โรงเรียนบ้านป่าสัก เข้าร่วม 0857090985
105  นายวีรยุทธ ชัยภาคย์พิบูล ครู   โรงเรียนบ้านป่าสัก เข้าร่วม 0857090985
106  นายปิยะพงษ์ ศรีอักษร ครู   โรงเรียนบ้านน้ำปูน เข้าร่วม 0862167983
107  นายเดชดนัย มหายศนันท์ ครู   โรงเรียนบ้านห้วยมอญ เข้าร่วม 0906849559
108  นายวรชน มจินานนท์ ครู   โรงเรียนบ้านพืชเจริญ เข้าร่วม 0852163341
109  นายกำพล คำเกิด ครู   บ้านแคว้ง เข้าร่วม
110  นายสุพจน์ ภิราญคำ ผู้อำนวยการ   โรงเรียนบ้านสันติภาพ เข้าร่วม 0813867118
111  นายสุรพงษ์ นาขาม ครู   โรงเรียนบ้านสาคร เข้าร่วม 0624522756
112  นายกฤษติกร แปงผางา ครู   โรงเรียนบ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน เข้าร่วม 0871744170
113  นางสาวบัวลอย ยอดออน ครู   โรงเรียนบ้านก้อ เข้าร่วม 082-8784025
114  นางสาวสุดาพร แซ่โซ้ง ครู   โรงเรียนบ้านดอนไพรวัลย์ เข้าร่วม 0987656874
115  นางทับทิม ปันมิตร ครู   บ้านอ่ายนาผา เข้าร่วม 0882633359
116  นางสาวพรพิชญา จันโนติ๊บ ครู   บ้านห้วยบง เข้าร่วม 0613014650
117  ว่าที่ร้อยตรีมงคล ภัยญาราช ครูผู้ช่วย   โรงเรียนบ้านสาลีก เข้าร่วม 0843693186
ระบบตอบรับการอบรมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
จัดทำโดย โดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร