รายชื่อผู้ตอบรับอบรม  การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาความพร้อมด้านการอ่านและการเขียนสำหรับเด็กปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนรู้ Active Learning
วันที่ 17 กพ 2562 - 17 กพ 2562 เวลา 8:30 - 16:30 ณ ห้องประชุมเวทีวิชาการ สพป.น่าน เขต 1

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โรงเรียน การตอบรับ เบอร์โทร เกียรติบัตร
1  นางสาวปรางค์ทิพย์ แสงศิริ ครูอัตราจ้าง   โรงเรียนบ้านหนองบัว - น้ำหก เข้าร่วม 086-1961911
2  นางรัตนาภรณ์ สิทธิสาร ครู   ส้านนาหนองใหม่ เข้าร่วม 0895648527
3  นางชัญธิกัลป์ภรณ์ นันทะน้อย ครู   โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เข้าร่วม 0892679489 08050098
4  นางเกวลิน จันต๊ะ ครู   บ้านห้วยมอญ เข้าร่วม 0987878241
5  นางวรวลัญช์ วิไลรัตน์ ครู   โรงเรียนบ้านเชตวัน เข้าร่วม 0884523706
6  นางเปรมยุดา คำปาแฝง ครู   โรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคล เข้าร่วม 091-8549252
7  นางสาวเรวดี จามา ครูอัตราจ้าง   โรงเรียนบ้านห้วยน้ำอุ่น เข้าร่วม 0902324711
8  นางสาวจิรวรรธ ศรีวีระพันธุ์ ครูผู้ช่วย   โรงเรียนบ้านร่มเกล้า เข้าร่วม 085-7984785
9  นางสุภารัตน์ ศิริมาตย์ ครูอัตราจ้าง   โรงเรียนบ้านร่มเกล้า เข้าร่วม 0806710917
10  นางสาวปรียาภรณ์ สะสม ครู   โรงเรียนบ้านสองแคว เข้าร่วม 096-6579777
11  นางรุ่งอรุณ ซากา ครู   โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง เข้าร่วม 0648560034
12  นางสาวลัดดาวัลย์ ปัสสนา ครูอัตราจ้าง   โรงเรียนบ้านไหล่น่าน เข้าร่วม 0903304169
13  นางวาสนา จันต๊ะ ครู   โรงเรียนบ้านหลับมืนพรวน เข้าร่วม 085-7064723
14  นางสาวลลิตา เนตรทิพย์ ครูอัตราจ้าง   โรงเรียนบ้านไหล่น่าน เข้าร่วม 0938812530
15  นางรุ่งนภา ภู่เจริญ ครู   โรงเรียนราชานุบาล สพป.น่านเขต1 เข้าร่วม 0848068963
16   นางสมบูรณ์ ภิไชย ครู   โรงเรียนบ้านม่วงใหม่ เข้าร่วม 0861811919
17  นางสาวกวินนา พลยศ ครู   โรงเรียนบ้านนา เข้าร่วม 0623090511
18  นางสาวสายสวาท เกษนา ครู   โรงเรียนบ้านไชยสถาน เข้าร่วม 0861817864
19  นายชินธันย์ กล้าแข็ง ครู   โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ เข้าร่วม 0624955196
20  นางสาวปรัชญากร ธิอ้าย ครู   บ้านผาขวาง เข้าร่วม 0613501930
21  นางสาวธรรญภร เขื่อนเพชร พนักงานราชการ   โรงเรียนภูเค็งพัฒนา เข้าร่วม 0810221514
22  นางสาวจิณณัฐฎา หนุนเพชร ครู   โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ เข้าร่วม 0828986074
23  นางกาญจนา ธรรมสมบูรณ์ ครู   โรงเรียนพระคุณานุบาล เข้าร่วม 087-1785828
24  นางกิติยาภรณ์ เวงศ์วรรธน์ ครู   โรงเรียนราชานุบาล เข้าร่วม 083-0264731
25  นางสาวภัทรติภา ปาแก้ว ครู   โรงเรียนบ้านใหม่ เข้าร่วม 087-1870483
26  นางอำไพ เรือนขัน ครูจ้างสอน   โรงเรียนบ้านนาเคียน เข้าร่วม 0631284684
27  นางสาวพัชรา ศรีจันทรากุล ครู   บัานผาขวาง เข้าร่วม 0857304050
28  นางสาวศุภกานต์ ขันต๊ะ ครูอัตราจ้าง   โรงเรียนบ้านครกคำ เข้าร่วม 0872048356
29  นางสาววิมลมาศ. คีรีวัฒนากูล ครู   บ้านน้ำมวบ เข้าร่วม 0895569510
30  นางสุดามาส ศิริพันธุ์ ครู   โรงเรียนพระคุณานุบาล เข้าร่วม 0805005358
31  นางบัณฑิตา. ต๊ะติ๊บ ครู   บ้านน้ำมวบ เข้าร่วม 0959528262
32  นางแสงดาว อะทะยศ ครู   โรงเนียนบ้านน้ำมวบ เข้าร่วม 061-3283392
33  นางเจธนี ศิริมาตย์ ครู   โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง เข้าร่วม 0629218486
34  นางสาวเบญจมาส กันเสน ครู   ราษฎร์รัฐพัฒนา เข้าร่วม 0821843090
35  นางกฤติกา แก้วใส ครู   โรงเรียนพระคุณานุบาล เข้าร่วม 0823996029
36  นางณัฐกานต์ บรรเลง ครู   โรงเรียนบ้านสันทะ เข้าร่วม 083-5721449
37  นางจารุวรรณ ลีบำรุงรักษ์ ครูผู้ช่วย   บ้านน้ำพาง เข้าร่วม 097-4457221
38  น.ส.จิราภรณ์ มงคล ครู   ร.ร.สมปัญญาน่าน อ.เมืองน่าน จ.น่าน เข้าร่วม 084-3666-412
39  นางจารุวรรณ คารมคม ครู   โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง เข้าร่วม 089-8533931
40  นายณรงค์ฤทธิ์ ดอนนะไชย ครูผู้ช่วย   โรงเรียนบ้านห้วยเลา เข้าร่วม 086-3712291
41  นางนิลวรรณ มงคล ครู   ร.ร.สมปัญญาน่าน อ.เมืองน่าน จ.น่าน เข้าร่วม 0813879122
42  นางสาวรัชนี พรมจักร์ ครู   โรงเรียนสมปัญญา เข้าร่วม 0824071210
43  นางอรัชพร สารธิมา ครู   ร.ร.สมปัญญาน่าน อ.เมืองน่าน จ.น่าน เข้าร่วม 0960077567
44  นางสาวจิมพรัตน์ วิโรจน์สมบัติกุล ครู   ร.ร.สมปัญญาน่าน อ.เมืองน่าน จ.น่าน เข้าร่วม 0873011299
45  นางสาวธัญพิชชา ทะปาละ ครู   โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปั้ว เข้าร่วม 0922651479
46  นางธิติกานต์ ไชยวงศ์ ครู   ร.ร.สมปัญญาน่าน อ.เมืองน่าน จ.น่าน เข้าร่วม 0811631222
47   นางฉวีวรรณ คนสูง ครู   บ้านทุ่งน้อย เข้าร่วม 0894344207
48  นางภูริชา ธณศิริโสภณ ครู   บ้านทุ่งน้อย เข้าร่วม 0815799062
49  นางประทุมพร นันทะน้อย ครูผู้ดูแลเด็ก   ร.ร.ริมฝั่งว้าวิทยา เข้าร่วม 0871837154
50  นางกมลทิพย์ เพชรสุภา ครู   โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว เข้าร่วม 081-0325917
51  พิมพาภรณ์ ศิริรักษา ครู   บ้านป่าแดด เข้าร่วม 0979851359
52  นางพวงพรรณ. สวนนิถา ครูผู้สอน   โรงเรียนซินจง เข้าร่วม 0850300237
53  นางธัญลักษณ์. มัคคพันธ์ ครูผู้สอน   โรงเรียนซินจง เข้าร่วม 079816616
54  นางอัญชลีญา. บุญเลิศ ครูผู้สอน   โรงเรียนซินจง เข้าร่วม 0871901319
55  นางเบญจมาศ. มัยราช ครูผู้สอน   โรงเรียนซินจง เข้าร่วม 0846879298
56  นางสุนิสา. พันธ์ุแก้ว ครูผู้สอน   โรงเรียนซินจง เข้าร่วม 0830864175
57  นางเครือวัลย์ ศรีวิไชย ครู   โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ เข้าร่วม 0987493994
58  นางพาธินีย์ ศรีนวลใหญ่ ครู   โรงเรียนบ้านนาซาว เข้าร่วม 0898540794
59  นางสาวฉันทิกา พรมถานา ครู   บ้านม่วงตึ๊ด เข้าร่วม 0844881545
60  นางสุภาพร พิชัย ครู   โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ เข้าร่วม 0962528897
61  พรวิมล ปาผล ครูผู้ช่วย   บ้านน้ำเกี๋ยน เข้าร่วม 0981744656
62  นางสาวหทัยศิริ จรรยา ครู   โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา เข้าร่วม 0626912546
63  นางสาวพนาวัลย์ ชมภู ครู   โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา เข้าร่วม 081-9983689
64  นางอรวรรณ พรมไชยวงค์ ครู   โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา เข้าร่วม 086-3989954
65  นางเปรมมาศ จิววรกิจไพบูลย์ ครู   โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา เข้าร่วม 084-4851280
66  นางพนารัตน์ พินยา ครู   โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา เข้าร่วม 085-3233632
67  นางพวงมณี สุทธะ ครู   โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา เข้าร่วม 0811653943
68  นางสุภาพร จินดารัตน์ ครู   โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา เข้าร่วม 0946207545
69  นางจารุชา ธัญญจารุกุล ครู   โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา เข้าร่วม 061-2744664
70  นางอุไรวรรณ มณีเพชร์ ครู   โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา เข้าร่วม 086-1873741
71  นางสาวอำพร. อิ่นอ้าย พนักงานราชการ   โรงเรียนบ้านถืมตอง เข้าร่วม 0895215016
72  นางสาววิไลวรรณ ทะกัน ครู   โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา เข้าร่วม 0814728388
73  นางสาวกรรณิการ์. เเซ่เล้า ครูอัตราจ้าง   โรงเรียนบ้านถืมตอง เข้าร่วม 0613485502
74  นางอำนวย ดอนสุวรรณ ครู   โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา เข้าร่วม 081-1680038
75  นางสาวอุไรลักษณ์ สองสีโย ครู   โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา เข้าร่วม 098-7826478
76  นางสาวจริยาภรณ์ อินสัญจร ครู   โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา เข้าร่วม 095-4475723
77  นางสุลี สุขรักษ์ ครู   โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา เข้าร่วม 083-1780983
78  นางสุภาวดี จารุชาต ครู   โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา เข้าร่วม 088-4047639
79  นางสุนีย์ วารี ครู   โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา เข้าร่วม 086-1182208
80  นางอรอนงค์ สมถิพงษ์ ครู   รร.บ้านศรีนาม่าน เข้าร่วม 094 6359277
81  นางรัชนีภรณ์ หัวหน้า ครู   โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา เข้าร่วม 086-9244923
82  นางศรัญญา ยาวิไชย ครู   โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา เข้าร่วม 083-0087274
83  นางกฤษณา วงศ์เถื่อน ครู   ห้วยละเบ้ายา เข้าร่วม 0853543311
84  นางสาวสุกานดา มหายศนันท์ ครู   โรงเรียนบ้านเรือง เข้าร่วม 0804963915
85  นางสาวมัลลิกา แก้วจ้อน ครูผู้ช่วย   โรงเรียนบ้านน้ำงาว เข้าร่วม 086-9196024
86  นางสาวภรณ์ทิวา กะรัตน์ ครูผู้ช่วย   โรงเรียนบ้านน้ำงาว เข้าร่วม 0816724467
87   นางมัลลิกา เจดีย์ถา ครู   บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เข้าร่วม 0899991005
88  นางสายรุ้ง ติ๊บขัน ครู   โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เข้าร่วม 094-6037707
89  นางมยุรี พึ่งทอง ครู   โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เข้าร่วม 0887688216
90  นางณัฐปภัสร์ มหาวัน ครู   บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เข้าร่วม 0900539879
91  นางสาวศุภรัตน์ สัตยวงศ์ ครูอัตราจ้าง   โรงเรียนบ้านเมืองจัง เข้าร่วม 081-0274417
92  นางศุภกร. ใจบุญมา ครู   บ้านซาวหลวง เข้าร่วม 0918575341
93  นางสาววิชุดา ด้วงกูล ครูอัตราจ้าง   โรงเรียนราชานุบาล เข้าร่วม 062-4920696
94  นางสาวรัตน์ธิดา ถาตา ครูอัตราจ้าง   โรงเรียนราชานุบาล เข้าร่วม 089-2645658
95  นางกัญญารัตน์ ปัญญารัตนวงศ์ ครู   โรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคล เข้าร่วม 089-5747516
96  นางสาวสยุมพร ศรีวงศ์ ครู   โรงเรียนบ้านชมพู เข้าร่วม 085-6211453
97  นางถลัชนันท์ สุวรรณ์ ครู   โรงเรียนราชานุบาล เข้าร่วม 0613100487
98  อรพรรณ สุทธิคำมงคล ครูผู้สอน   อนุบาลอยู่วิทยา เข้าร่วม 0930469947
99  นางสาวศรารัตน์ รัตนอนันต์ ครู   โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา เข้าร่วม 0830085471
100  นางสาววรารัตน์ อุ่นคำ ครู   โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา เข้าร่วม 0861884154
101  นางสาวแจ่มจันทร์ จันผะกา ครูอัตราจ้าง   โรงเรียนบ้านต้าม เข้าร่วม 084-3739638
102  นางสาวจินตนา ปัญญาถา ครู   โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา เข้าร่วม 0907529943
103  นางศุภการย์ ดีพรมกุล ครู   บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เข้าร่วม 0931816398
104  นางสาวจิตสุภา สายปาทา ครู   โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา เข้าร่วม 0613708307
105  นางาวบุษราพรรณ อูบถา ครู   บ้านเชียงของ เข้าร่วม 063-1255653
106  นางธิดารัตน์. ปั้นบุญ ครู   โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง เข้าร่วม 0810318142
107  นางสุรีย์พร ไชยวงศ์ ครู   โรงเรียนบ้านปงสนุก เข้าร่วม 085-1071071
108  นางสาวอัมพิกา ทะนะมา ครู   โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา เข้าร่วม 0918580746
109  นางสุดาพร สอนแก้ว ครู   โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เข้าร่วม 090-3201854
110  นางสาวชุติมา กันจะนา ครู อัตาจ้าง   โรงเรียนราชานุบาล เข้าร่วม 0821713306
111  นางสาวรัญจวน กุลโน ครู   โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา เข้าร่วม 0871902143
112  นางภัทรา ดีอุด ครู   โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา เข้าร่วม 0897563375
113  นางนิตยา ไพบูลย์ ครู   โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา เข้าร่วม 0819616489
114  นางหฤทัย เฉิดเจิม ครู   โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา เข้าร่วม 0897592889
115  นางพรรณี อินทนนท์ ครู   โรงเรียนอนุยาลอยู่วิทยา เข้าร่วม 0877893461
116  นางสาวประกาย กันยะ ครูอัตราจ้าง   โรงเรียนบ้านนาผา เข้าร่วม 084-9507621
117  นาง กรวิกา หน่อแก้ว ครู   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๕ ( บ้านดอนแท่น ) เข้าร่วม 085 - 7242102
118  นางสาวเบญจมาศ สุเทปิน ครู   โรงเรียนบ้านนาผา เข้าร่วม 094-6346395
119  นางสาวสุรางค์รัตน์ ใจบุญมา ครูอัตราจ้าง   โรงเรียนบ้านต้าม เข้าร่วม 090-1518991
120  นางสุนันท์ พลังฤทธิ์ ครู   โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา เข้าร่วม 0871902746
121  นางสาว เยาวลักษณ์ อั้นซ้าย ครู   โรงเรียนบ้านน้ำแก่นเหนือ เข้าร่วม 089-6485714
122  นางสาวกรรณิการ์ ตันมาดี ครูอ ัตราจ้าง   โรงเรียนบ้านปางสา เข้าร่วม 0932253008
123  นางสาวนันทิยา อิ่นทา ครู   บ้านป่าหุ่ง เข้าร่วม 0933085055
124  นางปภัสนรัลย์ สายโนวงค์ ครู   โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร เข้าร่วม 054680076
125  นางสาวอัญญารัตน์ สมปานวัง ครูจ้างสอน   โรงเรียนบ้านส้าน เข้าร่วม 0861806745
126  นางสาวจิรัชญา​ ตาวันดี   โรงเรียนบ้านน้ำลี เข้าร่วม 098-7461921
127  นส. ละม้าย คำมูล ครูอัตราจ้าง   บ้านกาใส เข้าร่วม 0908923590
128  นางพิสมัย แสนปัญา ครู   บ้านศรีนาม่สน เข้าร่วม 0898554634
129  นางสาวชวัลรัตน์ แปงอุด ครูผู้ช่วย   ชุมชนบ้านนาคา เข้าร่วม 0639434692
130  บุษบา เขื่อนเพชร พี่เลี้ยงเด็กพิการ   อ่ายนาผา(ม่วงพนาโมเดล) เข้าร่วม 0635185363
131  นางสมศรี​ สระคำ พนักงานราชการ   บ้านนำ้ครกใหม่ เข้าร่วม 0845002772ก
132  ว่าที่ร.ต.หญิงศิเรียม ทะอินทร์ ครู   บ้านดอนเฟือง เข้าร่วม 0884322135
133  นางนาถอนงค์​ วงษ์ตา ครูอัตราจ้าง   นาไลย​ พะเยา​ ม่วงเนิ้ง (ม่วงพนาโมเดล)​ เข้าร่วม 0862150664
134  นางสาวจิระวดี อินธิศักดิ์ ครูจ้างสอน   โรงเรียนบ้านนาหล่าย เข้าร่วม 808526496
135  นางสาวนวพร กำเนิดมงคล ครูผู้ช่วย   โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง เข้าร่วม 093-2397416
136  พรรณิสา ผาเงิน ครู   โรงเรียนบ้านน้ำหิน เข้าร่วม 0850331283
137  นางสาว จิราพร ถิ่นกันทา ครูผู้ช่วย   โรงเรียนบ้านนา เข้าร่วม 0863069304
138  นางพิกุล กำธรสิริพิมล ครู   โรงเรียนบ้านห้วยส้ม เข้าร่วม 095-6871058
139  นางสาวสินีย์นาถ เที่ยงตรง ครูอัตราจ้าง   โรงเรียนชุมชนบ้านดู่ใต้ เข้าร่วม 0848106896
140  นางสังวาล ขำคม ครู   โรงเรียนผาสิงห์โมเดล เข้าร่วม 087-1793489
141  นางสาว เกศกนก กองศรี พี่เลี้ยงเด็กพิการ   โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่107 เข้าร่วม 062-2836682
142  นางสาววรัญญา ยะหลวง ครูจ้างสอน   โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว เข้าร่วม 0944877649
143  นางพิมพ์กุล วงศ์สิริบวรกุล ครู   โรงเรียนบ้านนวราษฎร์ เข้าร่วม 094-6348058
144  นางณัฐปรียา พิมพิลา ครู   บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 เข้าร่วม 0848164365
145  นางสาวสุไลล่า ลาเตะ ครูผู้ช่วย   โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคาร เข้าร่วม 084-8908679
146  นางพิมพ์ภัทรา เปี่ยมจิตเมตต์ ครู   โรงเรียนบ้านน้ำแพะ เข้าร่วม 0818847220
147  นางเมษิยา พรมี ครู   โรงเรียนบ้านนาไค้ เข้าร่วม 0856265865
148  นางสาวอรทัย สายปันตัน อัตราจ้าง   บ้านซาวหลวง เข้าร่วม 0918575341
149  นางสาวปุยฝ้าย. สลีอ่อน ครูอัตราจ้าง   โรงเรียนบ้านหัวเวียงเหนือ เข้าร่วม 0987970589
150  นางสาววิภารัตน์ วงศ์ยาไชย ครู   โรงเรียนราชานุบาล เข้าร่วม 086-1482916
151  บฎิลพัฒณ์ วิลาศ ครูอัตราจ้าง   อ่ายนาผา(ม่วงพนาโมเดล) เข้าร่วม 0993910929
152  นางสาวกรรณิการ์ ซาซง ครูจ้างสอน   โรงเรียนบ้านเชียงยืนและม่วงเจริญราษฎร์ เข้าร่วม 0614295045
153  นางอรพิมพ์ ยองใย ครู   บ้านบ่อหอย เข้าร่วม 0931490159
154  นางสาวธวัลรัตน์ ยะติ ครู   โรงเรียนบ้านพืชเจริญ เข้าร่วม 0647722665
155  นางณัฐญาภรณ์ พงศ์วิชากิตติ์ ครู   โรงเรียนบ้านปางเป๋ย เข้าร่วม 0877245585
156  นางดวงพร ลาดทะนุ ครู   รร.บ้านจะเข้ภูหอม เข้าร่วม 0801297097
157   นางสาวรัตนาภรณ์ ใจมา ครู   โรงเรียนบ้าน้ำตวง เข้าร่วม 097-9687886
158  นางสาววาสนา เสียพลี ครู   โรงเรียนบ้าน้ำตวง เข้าร่วม 081-7467604
159  นางพรนภัส คำน๊ะ ครู   โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว เข้าร่วม 061-3785152
160  นางสาวพิชยา วัฒนาตระกูลวงศ์ ครูอัตราจ้าง   โรงเรียนบ้านดอนไพรวัลย์ เข้าร่วม 093-2974436
161  นางกมลพรรณ ซ้อนสมบัติ ครู   ชุมชนบ้านบ่อแก้ว เข้าร่วม 0817656522
ระบบตอบรับการอบรมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
จัดทำโดย โดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร