รายชื่อผู้ตอบรับอบรม  การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
วันที่ 6 มค 2562 - 7 มค 2562 เวลา 8:30 - 16:0 ณ ห้องประชุมเวทีวิชาการ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โรงเรียน การตอบรับ เบอร์โทร เกียรติบัตร
1  นางกฤษณา วงศ์เถื่อน ครู   โรงเรียนบ้านห้วยละเบ้ายา เข้าร่วม 0853543311
2  นางสาวนวพร กำเนิดมงคล ครูผู้ช่วย   โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง เข้าร่วม 0932397416
3  นางสาวอัญญารัตน์ สมปานวัง ครู   โรงเรียนบ้านน้ำพุ เข้าร่วม 086-1806745
4  นางพิชญธิดา ปินตามูล ครู   โรงเรียนบ้านจะเข้ภูหอม เข้าร่วม 094-1569574
5  นางสาววิมลมาศ. คีรีวัฒนากูล ครู   บ้านน้ำมวบ เข้าร่วม 0895569510
6  นางสาวลัดดาวัลย์​ ปัสสานา ครูอัตราจ้าง   บ้านไหล่น่าน เข้าร่วม 0903304168
7  นางสาวลลิตา​ เนตรทิพย์ ครูอัตราจ้าง   บ้านไหล่น่าน เข้าร่วม 0938812530
8  นายณรงค์ฤทธิ์ ดอนนะไชย ครู   โรงเรียนบ้านห้วยเลา เข้าร่วม 086-3712291
9  นางพาธินีย์ ศรีนวลใหญ่ ครู   โรงเรียนบ้านนาซาว เข้าร่วม 0898530794
10  นางสาวแจ่มจันทร์ จันผะกา ครูอัตราจ้าง   โรงเรียนบ้านต้าม เข้าร่วม 084-3739638
11  นางพิมพ์ภัทรา เปี่ยมจิตเมตต์ ครู   โรงเรียนบ้านน้ำแพะ เข้าร่วม 081-8847220
12  นายชินธันย์ กล้าแข็ง ครู   โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ เข้าร่วม 062-4955196
13  นางสาวจิระวดี อินธิศักดิ์ ครู   โรงเรียนบ้านนาหล่าย เข้าร่วม 080-8526496
14  นางสาวสยุมพร ศรีวงศ์ ครู   โรงเรียนบ้านชมพู เข้าร่วม 085-6211453
15  นางรัตนาภรณ์ สิทธิสาร ครู   โรงเรียนบ้านส้านนาหนองใหม่ เข้าร่วม 0895648527
16  นางสาวเนตรนภา กาวินคำ ครูอัตราจ้าง   โรงเรียนบ้านพี้ใต้ เข้าร่วม 088-4150280
17  นางสาวศศิธร รกไพร ครูอัตราจ้าง   โรงเรียนบ้านพี้ใต้ เข้าร่วม 0828970791
18  นายพชรวร คนอยู่ ครูวิฤต   โรงเรียนบ้านพี้ใต้ เข้าร่วม 099-6506096
19  นางประทุมพร นันทะน้อย ครูผู้ดูแลเด็ก   ริมฝั่งว้าวิทยา เข้าร่วม 087-1837154
20  นางจารุวรรณ ลีบำรุงรึกษ์ ครูผู้ช่วย   โรงเรียนบ้านน้ำพาง เข้าร่วม 097-4457221
21  นางสาวมัลลิกา แก้วจ้อน ครูผู้ช่วย   โรงเรียนบ้านน้ำงาว เข้าร่วม 086-9196024
22   นางสาวสุพรรณี ติใหม่ ครู   โรงเรียนบ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 เข้าร่วม 084-3678504
23  นางสาวศุภกานต์ ขันต๊ะ ครูอัตราจ้าง   บ้านครกคำ - ป่าสัก เข้าร่วม 087-2048356
24  นางสาวจิรวรรธ ศรีวีระพันธุ์ ครูผู้ช่วย   โรงเรียนบ้านร่มเกล้า เข้าร่วม 085-7984785
25  นางสาวเนตรนภางค์ พรมนะ ครูอัตราจ้าง   โรงเรียนชุมชนบ้านนาหลวง เข้าร่วม 084-7686692
26  นางสาวจิณณัฐฎา หนุนเพชร ครู   โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ เข้าร่วม 082-8986074
27  นางศุภกร. ใจบุญมา ครู   บ้านซาวหลวง เข้าร่วม 0918575341
28  นางสุภารัตน์ ศิริมาตย์ ครูอัตราจ้าง   โรงเรียนบ้านร่มเกล้า เข้าร่วม 0806710917
29  นางอำไพ เรือนขัน ครูจ้างสอน   โรงเรียนบ้านนาเคียน เข้าร่วม 063-128-4684
30  นางสาวยุพิน แก้วชมภู ครูอัตราจ้าง   โรงเรียนบ้านศาลา เข้าร่วม 0878866892
31  นางสาวปรัชญากร ธิอ้าย พี่เลี้ยงฯ   บ้านผาขวาง เข้าร่วม 0613501930
32  นางกาญจนา ธรรมสมบูรณ์ ครู   โรงเรียนพระคุณานุบาล เข้าร่วม 087-1785828
33  นางเยาวเรศ นวลขาว ครูพี่เลี่ยง   โรงเรียนบ้านน้ำลัด อ.นาน้อย เข้าร่วม 0631622675
34  นางสาวชวัลรัตน์ แปงอุด ครูผู้ช่วย   ชุมชนบ้านนาคา เข้าร่วม 0639434692
35  นางสาวเรวดี จามา ครู   โรงเรียนบ้านห้วยน้ำอุ่น เข้าร่วม 0902324711
36  นางสาวสุกานดา มหายศนันท์ ครู   โรงเรียนบ้านเรือง เข้าร่วม 0804963915
37  นางรุ่งอรุณ ซากา ครู   โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง เข้าร่วม 0648560034
38  นางสาวสินีย์นาถ เที่ยงตรง ครูอัตราจ้าง   โรงเรียนชุมชนบ้านดู่ใต้ เข้าร่วม 084-8106896
39  นางกมลพรรณ ซ้อนสมบัติ ครู   ชุมชนบ้านบ่อแก้ว เข้าร่วม 0817656522
40  นางวราภรณ์ ธนะปัด ครู   ชุมชนบ้านบ่อแก้ว เข้าร่วม 089-8356982
41  นางสาววิไลวรรณ ทะกัน ครู   โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา เข้าร่วม 0814728388
42  นางสมบูรณ์ ภิไขย ครู   โรงเรียนบ้านม่วงใหม่ เข้าร่วม 086-1811919
43  นางสาวพัสนีย์ ชนสินธ์ ครูอัตราจ้าง   โรงเรียนบ้านนาคา เข้าร่วม 0629281182
44  นางจารุวรรณ คารมคม ครู   โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง เข้าร่วม 089-8533931
45  นางจารุชา ธัญญจารุกุล ครู   โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา เข้าร่วม 0612744664
46  นางสุภาวดี จารุชาต ครู   โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา เข้าร่วม 0884047639
47  นางสาวพรรณิสาผาเงิน ครู   โรงเรียนบ้านน้ำหิน เข้าร่วม 0850331283
48  นางสาววิชุดา ด้วงกูล ครูอัตราจ้าง   โรงเรียนราชานุบาล เข้าร่วม 062-4920696
49  นางสาวรัตน์ธิดา ถาตา ครูอัตราจ้าง   โรงเรียนราชานุบาล เข้าร่วม 0892645658
50  นางสาวจีราภรณ์ ทิพวิไชย ครู   โรงเรียนราชานุบาล เข้าร่วม 0846101903
51  นางเจธนี ศิริมาตย์ ครู   โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง เข้าร่วม 062-9218486
52  นางสาวปรางค์ทิพย์ แสงศิริ ครูผู้สอน   บ้านหนองบัว เข้าร่วม 0861961911
53  นางปภัสนรัลย์ สายโนวงค์ ครู   จอมจันทร์วิทยาคาร เข้าร่วม -
ระบบตอบรับการอบรมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
จัดทำโดย โดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร