รายชื่อผู้ตอบรับอบรม  อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของสพป.น่าน เขต 1
วันที่ 7 ธค 2561 - 7 ธค 2561 เวลา 8:30 - 17:0 ณ ห้องประชุมเวทีวิชาการ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โรงเรียน การตอบรับ เบอร์โทร เกียรติบัตร
1  นางสาวณัฐิยา ปาโน ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านคำเรือง เข้าร่วม 065-2794669
2  นางสาวพิชามญชุ์ คำสอน ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านดอนไพรวัลย์ เข้าร่วม 0933137853
3  นางสาวกฤษฎาพร กันใจมา ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา เข้าร่วม 0808455436
4  นางสาวพัชราวรรณ ปันแก้ว ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   บ้านห้วยไฮ เข้าร่วม 0895590581
5  นางสาวอริศรา จ๋าวะนา ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านฝายแก้ว เข้าร่วม 087-8001695
6  นางชญานันทน์ มาขวา ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   เชตวัน เข้าร่วม 0987512019
7  ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุรีย์พร พรมฝั้น ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านนาไค้ เข้าร่วม 0894301745
8  นางสาว ณัฐวิกา สีสนิท ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   บ้านนาก้า เข้าร่วม 061-1292986
9  นางสาววรัญญา นันต๊ะ ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   บ้านสาลี่ เข้าร่วม 095-7505240
10  นางสาวพิมพิไล ยืนยงกุล ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน เข้าร่วม 083-0090429
11  นางณฐพร จองกว้าง ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านพี้ใต้ เข้าร่วม 093-1434646
12  นางฤทัยรัตน์ ภูฆัง ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านพืชเจริญ เข้าร่วม 0654365863
13  นางสาวสมฤดี อุดยะเขื่อน ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย เข้าร่วม 0953513565
14  เสาวรัตน์ ฝั้นกา ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านห้วยบง เข้าร่วม 0881449630
15  นางสาวพิชญาภา เหลี่ยมวิรัช ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   บ้านไชยสถาน เข้าร่วม 0882604149
16  นางสาวธารทิพย์ เชื้อหมอ ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านฟ้า เข้าร่วม 0811668356
17  นางสาวขวัญตา อ้อยงาม ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านน้ำพุ เข้าร่วม 094-1435791
18  นายจีรพงศ์ กันบุญ ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง เข้าร่วม 0960047202
19  นางมัตติกา รพีสันติ ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านหาดเค็ด เข้าร่วม 0807904710
20  กรณิกา เสนนะ ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านห้วยส้ม เข้าร่วม 095-6923259
21  นางสาวนภาลักษณ์ จักรน้อย ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   บ้านนาผา เข้าร่วม 0644503199
22  นายปฐมพงษ์ กันบุญ ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   บ้านเมืองจัง เข้าร่วม 0855478736
23  นางสาวนภัสสร กล้วยแพะ ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านพี้เหนือ เข้าร่วม 0910208453
24  นางสาวรวินันท์ สุดสม ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   บ้านวังยาว เข้าร่วม 095-1832977
25  นุชนาถ ขัดศิริ ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านดอนหล่ายทุ่ง เข้าร่วม 0962315161
26  นางสาวสุวรินทร์ กุณาพันธ์ ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   ประกิตเวชศักดิ์ เข้าร่วม 0819846491
27  จารุวิทย์ ตาทิพย์ ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านปางช้าง เข้าร่วม 0878314030
28  นางสาวธวัลกร นันต๊ะ ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านปางสา เข้าร่วม 0941862979
29  นางพรรณเพ็ญ แสนนิทา ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านสันทะ เข้าร่วม 091-8568957
30  นางสาวพิรีย์พร พันธจักร์ ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เข้าร่วม 084-6921523
31  นางสาววาสนา ธรรมพันธ์ ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนชุมชนบ้านดู่ใต้ เข้าร่วม 0932122066
32  นางอัจฉรา อุ้มเมือง ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนราชานุบาล เข้าร่วม 085-7141859
33  นางสาววลัยลักษณ์ คำศิลา ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   บ้านท่ามงคล เข้าร่วม 0941148462
34  ว่าที่ ร.ต.หญิงบัวตูม วุฒิยา ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง เข้าร่วม 081-0299568
35  นางสาวอรวรรณ ขันทะ ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านห้วยน้ำอุ่น เข้าร่วม -
36  นางสไบทิพย์ อินไสย ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านปางเป๋ย เข้าร่วม 086-1848777
37  นางสาวตติยา ก๋าวงค์ ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง เข้าร่วม 0801213121
38  นายอิทธิพล โพจา ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านห้วยเฮือ และโรงเรียนบ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี เข้าร่วม 093-2892554
39  นายวันเฉลิม เกี๋ยงทำมา ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านนาเหลืองใน เข้าร่วม 0935352961
40  นายณัฐพล กาละดี ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านสะเลียม ไม่ร่วม 0853671583
41  พิมพ์กนกกร ใจฟู ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   บ้านต้าม เข้าร่วม 0809832037
42  นางสาวรัตติการ สถานอุ่น ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   บ้านซาวหลวง เข้าร่วม 093-1359936
43  นางกัญญารัตน์ อุดแดง ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านค้างอ้อย เข้าร่วม 094-5511778
44  กนกพร โพธิยะ ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านปิงใน เข้าร่วม 093-2659140
45  นางสาวสุกัญญา ต๊ะปุกคำ ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านส้านนาหนองใหม่ เข้าร่วม 061-7964440
46  นายวัชรากร ศรีริน ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียน​บ้าน​ร่มเกล้า​ เข้าร่วม 0907533164
47  กรรณวิภา ขาเหล็ก ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   บ้านหัวเมือง เข้าร่วม 0979905542
48  นางสาวปนัสยา อุปถัมภ์ ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เข้าร่วม 081-9501896
49  นางสาวอันธิการณ์ สุทธิไส ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   บ้านน้ำพาง เข้าร่วม 0863705857
50  น.ส.กรรณิกา นวรัตนกุล ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนไตรธารวิทยา เข้าร่วม 0979877895
51  นางสาวกันตพร อินเปิ้น ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนอนุบาลเมืองลี เข้าร่วม 0844123706
52  นางสาวลัดดาวัลย์ กุลเฉลียง ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านน้ำแพะ เข้าร่วม 064-6871775
53  นางสาวทิพวรรณ์ สานตา ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านน้ำหก เข้าร่วม 0871918017
54  นางสาวนลินนิภา ปัญญาทา ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านห้วยนาย เข้าร่วม 0806159774
55  นางสาวอภิญญา ตันท่อน ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านนากอก เข้าร่วม 085-7318606
56  นางสาวรชา​งามแฉล้ม ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง เข้าร่วม 090-4727374
57  นางสาวภัทร์นริน. ปันจา ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านฮากฮาน เข้าร่วม 092-808-2589
58  นางสาวสุวรรณา พรมมา ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านนาเหลืองไชยราม เข้าร่วม 0987869467
59  นางสาวกุลธิดา​ บุญผล ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนภูเค็งพัฒนา เข้าร่วม 061-2415602
60  น.ส.ปภัสสรา ฐินันท์ ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   ศรีนาชื่น เข้าร่วม 093-1328294
61  นางสาวปรารถนา กองคำ ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านสองแคว เข้าร่วม 0894297576
62  ศิริพงษ์ วุฒิการณ์ ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนริมฝั่งน่านวิทยา เข้าร่วม 0931386448
63  นางวิลาวรรณ. จันโนติ๊บ ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านน้ำแก่นเหนือ เข้าร่วม 093-2123337
64  นางรัชดา ปันทะนะ ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   บ้านน้ำมวบ เข้าร่วม 0873021624
65  นางพิมผกา วงค์รัตน์ ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย เข้าร่วม 0885519097
66  นางสาวคริษฐา สิงสาร ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   บ้านน้ำแก่นกลาง เข้าร่วม 099-239-4726
67  นางสาวพิชชาภัทร์ พงค์สุภวัฒน์ ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านถืมตอง เข้าร่วม 063-6639456
68  นางสาวสุพัตรา แคว้งใจ ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านตอง เข้าร่วม 091-4791837
69  นายฐิติพงษ์ อุตยะราช ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านก้อ เข้าร่วม 091-4791838
70  นางกัญญาณัฐ สุทธหลวง ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยน เข้าร่วม 081-5582256
71  นางชนนิกานต์ วุฒิ ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านทัพม่าน เข้าร่วม 083-3245570
72  นางสาววิสุดา สุริยะพรหม ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ เข้าร่วม 086-3712346
73  นางสาววรวลัญช์ กองสอน ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   บ้านส้าน เข้าร่วม 083-0386737
74  นางสาวประทุมทิพย์ อินต๊ะภา ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   บ้านน้ำปูน เข้าร่วม 0637901852
75  นางสาวอทิตยา เชื้อหมอ ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านเป้า เข้าร่วม 092-1651692
76  นางสาวภัทร์นริน ปันจา ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านฮากฮาน เข้าร่วม 0928082589
77  นางนฤมล. ชมภูรักษ์ ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 เข้าร่วม 0857225175
78  นางสาววราภรณ์ ลาดไหล ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านหัวเวียงเหนือ เข้าร่วม 0821697668
79  นายณัฐพงศ์ เคร่งครัด ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ เข้าร่วม 0898500693
80  นางสาวพรรณิการ​์​ เรืองนาราบ ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   บ้านหนองบัว เข้าร่วม 0885428196
81  นางสาวกมลรัตน์ สายวัน ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   บ้านห้วยมอญ สาขาบ้านใหม่ในฝัน เข้าร่วม 0811669052
82  นางสาวปิยะพร คำอ้ายด้วง ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านน้ำเลา เข้าร่วม 0884096281
83  นายจักรี สุทธิ ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านปิงหลวง เข้าร่วม 098-7508958
84  นางสาวศิริกานต์ กามินทร์ ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านพรหม เข้าร่วม 086-3718814
85  นางสาวรมิดา สิงต๊ะนพ ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านเปา เข้าร่วม 0861889823
86  นางสาวรัชดา​ สายอนันท์ ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   บ้านน้ำงาว เข้าร่วม 0979184024
87  นางสาวณัฐติยากร. มัชฌิมะ ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านผาขวาง เข้าร่วม 0810268491
88  นางสาวพลอย สุนทรครุฑ ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   บ้านบุ้ง เข้าร่วม 087-0858301
89  นางสาวพรพิมล บุตรการ ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านผาตูบ เข้าร่วม 093-2124904
90  นายวิษณุกร จินยา ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านสันติภาพ เข้าร่วม 062-3056234
91  นางสาวเสาวลักษณ์ วงศ์นันตา ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านนาหล่าย เข้าร่วม 084-9483736
92  ว่าที่ร.ต.หญิงศิเรียม ทะอินทร์ ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านดอนเฟือง เข้าร่วม 0884322135
93  นายธนวิชญ์ ยศบุญเรือง ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านห้วยเลา เข้าร่วม 0896399996
94  นายกิตติชัย ศรีตยไชย ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านม่วงใหม่ เข้าร่วม 0828935739
95  นางสาวกัณฐิกา กองคำ ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนชุมชนบ้านนาหลวง เข้าร่วม 095-4531609
96  นางสาวพิมพ์พิไล โค้คำหล้า ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านป่าหุ่ง ไม่ร่วม 0961162893
97  นางพชรพร ใจบุญภักดีพันธ์ ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) เข้าร่วม 0931390372
98  นายณัฐวุฒิ ศิริพจน์ ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านนาไลย เข้าร่วม 0934561370
99  นางสาวน้ำฟ้า แก้วสวัสดิ์ ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านม่วงเจริญราษฎร์ เข้าร่วม 0954511730
100  นายพุทธิพงษ์ คำฟู ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านน้ำลัดสบแก่น เข้าร่วม 0875787976
101  นายบฎิลพัฒณ์ วิลาศ ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านอ่ายนาผา เข้าร่วม 099-3910929
102  นางสาวกรวิกา คำศิลา ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านปงสนุก เข้าร่วม 0894377731
103  นางสาวจิราพร นพรัตน์ ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านหัวนา เข้าร่วม 0901738163
104  นายธนากร พงศ์ธนาพร ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   บ้านแม่ขะนิง เข้าร่วม 0933051702
105  นางนราทิพย์ ฟุ่มเฟือย ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านถืมตอง เข้าร่วม 0613014650
106  นางสาวญาณิกา ขัติยศ ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านพะเยา เข้าร่วม 0993039437
107  นายโยธิน ดินสอแก้ว ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านกาใส เข้าร่วม 082-6720937
108  นางสาวนันทิกานต์ จันติ๊บมงคล ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านห้วยหลอด ไม่ร่วม 080-7073104
109  นางสาวนันชริกา สุนสาย ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านนาเคียน เข้าร่วม 087-0708929
110  นางสาวมนัญชยา ราชวงษา ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านม่วงเนิ้ง เข้าร่วม 0979506031
111  นางสาวอัจฉนันท์ พรมดวงดี ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   บ้านหัวนา เข้าร่วม 0843666460
112  นางสาวรัชฎาภรณ์ สอนใจ ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านนายาง เข้าร่วม 095-4023459
113  นางสาวทัศนีย์ ศรีจันทร์ ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านเรือง เข้าร่วม 088-4241053
114  นางสาวปาลิตา ณรินทร์สกุล ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านสะละภูเวียง เข้าร่วม 098-7645943
115  นางสาวเขมิกา ณ น่าน ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านห้วยมอญ เข้าร่วม 0874199028
116  ณัฐยา ไขยวุฒิ ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   ดอนสะไมย์วิทยา เข้าร่วม 0899976123
117  นางอรทัย แปงผางา ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   บ้านนวราษฏร์ เข้าร่วม 0861179831
118  นางพิมพ์ขวัญ สมณะช้างเผือก ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   ดอนไชย เข้าร่วม 0931324841
119  นายศุภฤกษ์ ชินายศ ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนทุ่งศรีทอง เข้าร่วม 082-8976782
120  นางสาววิชญาพร มะลิซ้อน ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านป่าคา เข้าร่วม 0960047081
121  นางสาวปภัสสรา ฐินันท์ ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   ศรีนาชื่น เข้าร่วม 093-1328294
122  นางสาวนิตยา จำปารัตน์ ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านนาซาว เข้าร่วม 0622521079
123  นายรัชภูมิ วงค์เทพ ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านสบยาง เข้าร่วม 0954470327
124  นางสาวศิริพร จันทะวัง ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   บ้านวังหมอ เข้าร่วม 098-7492847
125  นางสาวภัครฐา คำรินทร์ ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   ป่าแลวหลวงวิทยา เข้าร่วม 063-5989542
126  นางสาวกาญจนา กันไชย ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านไพรอุดม เข้าร่วม 087-4918558
127  ศุภกิตติ์ สุริยศ ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   บ้านวัวแดง เข้าร่วม 0900564367
128  สรชนก จองกว้าง ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านธงหลวง เข้าร่วม 0931634289กง
129  นางสาวนภาพร พรมวัน ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   บ้านเชียงยืน เข้าร่วม 0857104341
130  นางสาวอารีรัตน์ หมั่นสาร ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   บ้านผาสิงห์ ไม่ร่วม 0946342494
131  นางสาวพรรณิกร์ เรืองนาราบ ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   บ้านหนองบัว เข้าร่วม 0885428196
132  นางกิตติมา ทองเกียรติ ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านสาลีก เข้าร่วม 0816037339
133  นางสาวสุภาพร นันโต ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านหลับมืนพรวน เข้าร่วม 080-1241707
134  นางสาวหฤทัย บุญอินทร์ ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   บ้านนาคา เข้าร่วม 0612846741
135  นางสาวนิชานาถ เตชะพิมพ์ ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านป่าสัก เข้าร่วม 0844948194
136  นางสาวสลักจิต สิทธิโน ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านบ่อหอย เข้าร่วม 0899531253
137  นางสาวณัฏฐนันท์ ยศอาจ ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   บ้านครกคำ เข้าร่วม 086-1884906
138  นายปรินทร พรมสาร ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านห้วยปุก เข้าร่วม 0998509525
139  นายตะวัน สีดา ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคาร เข้าร่วม 098-7603354
140  นางสาววิชญาพร ศรีวิไชย ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านท่าลี่ เข้าร่วม 0918536758
141  จีระภา ตันตา ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านห้วยจอย เข้าร่วม 081-2879396
142  นางจิราพร อินทะนิล ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคล เข้าร่วม 0857235256
143  นางสาวปาลิตา อินกุณา ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา เข้าร่วม 093-1676959
144  นายมาโนช มาเฟือง ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปั้ว เข้าร่วม 088-2527289
145  นางสาวนฤมล จันสม ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   ตาลชุมศึกษาลัย เข้าร่วม 0612903115
146  นางสาวปภาวรินทร์ ใจหมั่น ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านชมพู เข้าร่วม 082-5218424
147  นางสาวยุพิน แก้วชมภู ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านศาลา เข้าร่วม 087-8866892
148  นางสาวกมลชนก จิตอารีย์ ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่น เข้าร่วม 099-7348211
149  จิตติมา จันต๊ะวงค์ ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   บ้านวังตาว เข้าร่วม 0979969631
150  นางสาวพัณณิตา ศรีอ้าย ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   บ้านสถาน เข้าร่วม 0845459174
151  นางสาวปัทมา วีฟอง ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านห้วยละเบ้ายา เข้าร่วม 061-3234349
152  นางสาวฑิมพิกา เนตรใส ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านป่าสัก เข้าร่วม 0833221925
153  นางสาวณัฐธิดา พรมดวงดี ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านแคว้ง เข้าร่วม 091-0377567
154  นางกัญจนา ไชยกัญทะ ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านป่าแดด เข้าร่วม 081 1117895
155  นางสาวเบญจรัตน์ ไชยกาอินทร์ ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว เข้าร่วม 0864317105
156  พิมพ์กมล คำมงคล ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านน้ำปาย เข้าร่วม 092-2769712
157  นางสาวอรดาพร กองแสง ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านน้ำอูน เข้าร่วม 094-7298784
158  นางสาวพัชราวรรณ ปันแก้ว ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   บ้านห้วยไฮ เข้าร่วม 0895590581
159  นางสาวสุพรรณนิกา ใจใหญ่ ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านท่าล้อ เข้าร่วม 088-4095236
160  นายธนชาต รักษ์ศิลป์ ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด เข้าร่วม 0903203541
161  นายนัฐพงษ์​ พานแก้ว ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านน้ำตวง เข้าร่วม 0953504998
162  นางกาญจนา​ ปราณีทะ ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   บ้านไหล่น่าน เข้าร่วม 0845498835
163  นางเดือนฉาย ปุกคาม ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   บ้านนาสา เข้าร่วม 082-1650116
164  นายศัตราวุธ เวชมะโน ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านน้ำเคิม เข้าร่วม 0956806617
165  นางสาวแวว กำนันตน ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านกิ่วน้ำ เข้าร่วม 0878510161
166  เจตดิลก โนกัน ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านน้ำลี เข้าร่วม 0845428351
167  นางสาวกรรณิการ์ อิ่นธิ ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   บ้านน้ำหิน เข้าร่วม 0637311908
168  นางสาวบุษราพรรณ อูบถา ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านเชียงของ เข้าร่วม 0631255653
169  นางสาวพรปวีร์ วงศ์แก้ว ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านหนองห้ามิตรภาพที่ ๑๒๕ เข้าร่วม 093-0383248
170  นายมาโนช แก้วกายา ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านน้ำลัด เข้าร่วม 0862052400
171  นายขวัญชัย สุทธเขตต์ ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว เข้าร่วม 095-6795912
172  นางสาวเยาวลักษณ์ ชัยนันต๊ะ ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   วัดท่าข้าม เข้าร่วม 0918248706
173  นายปฏิพัทธ์ มั่นเหมาะ ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านนา เข้าร่วม 061-6299464
174  นางสาวสุชาดา มหาวัน ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ เข้าร่วม 0810305560
175  นางสาวกานต์ธีรา วงศ์เกตุ ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านนาบอน เข้าร่วม 093-1358341
176  ปิญาภรณ์ ใจจันทร์ ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   ศรีเวียงสาวิทยาคาร เข้าร่วม 0889234143
177  นางสาวรัชดา หอมนวล ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร เข้าร่วม 099-2723070
178  น.ส.นุชจรีย์ อ่อนคำ ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   บ้านจะเข้ภูหอม เข้าร่วม 0857057978
179  นางเรณู บังเมฆ ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านโป่งคำ เข้าร่วม 0871961218
180  อังคณา กันทะจันทร์ ธุรการ   โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา เข้าร่วม 0864372170
181  นางอำพร โลราช เจ้าพนักงานธุรการ   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เข้าร่วม 082-7973915
182  นางพินิจนันท์ เบญจศีละกุล ธุรการโรงเรียน   บ้านใหม่ เข้าร่วม 0801337647
183  จ่าสิบตำรวจหญิงนุจิรา ทาราทิพย์ เจ้าพนักงานธุรการ   สพป.น่าน เขต 1 เข้าร่วม 081-8079433
184  นายอิทธิกันต์ มีจันทร์ชยะกุล เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด   สพป.น่าน เขต 1 เข้าร่วม 0907541169
185  นางอรวรรณ ติลสาร นักวิชาการศึกษา   สพป.น่าน เขต 1 เข้าร่วม 082-7655162
186  นางดวงเดือน พูดสัตย์ นักวิชาการศึกษา   สพป.น่าน เขต 1 เข้าร่วม 0861140417
187  นางสมรี เกิดกล่ำ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ   สพป.น่านเขต 1 เข้าร่วม 087-3018516
ระบบตอบรับการอบรมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
จัดทำโดย โดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร