รายชื่อผู้ตอบรับอบรม  การประชุมบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิคศาสตร์
วันที่ 30 พย 2561 - 30 พย 2561 เวลา 13:0 - 16:30 ณ ห้องประชุมสืบสานปัญญา

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โรงเรียน การตอบรับ เบอร์โทร เกียรติบัตร
1  ส.ต.ต.หญิงเกษร สุธรรม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ   สพป.น่าน เขต 1 เข้าร่วม 089-8388192
2  นางสาวผกาพรรณ นาระทะ ครู   โรงเรียนบ้านสาลีก เข้าร่วม 063-9720517
3  นางสาวธีรวรรณ ติ๊บบุญศรี ครูอัตราจ้าง   โรงเรียนบ้านน้ำพาง เข้าร่วม 0918540647
4  นายชลธี เมืองมา บุคลากรวิทยาศาสตร์   โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปั้ว เข้าร่วม 0636571778
5  นางจุฑารัตน์ เชื้อหมอ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน   กลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วม 0903186649
6  นางสาวเกษศรินทร์ เทพเสน ครูอัตราจ้าง   โรงเรียนบ้านหาดเค็ด เข้าร่วม 082-1949697
7  นายนิวัฒน์ ไชยเลิศ รองผอ.สพป.น่าน เขต1   สพป.น่าน เขต1 เข้าร่วม 0897596889
8  นางสาวสุรีพร อายุยืน ครูอัตราจ้าง บุคลากรคณิตศาสตร์   โรงเรียนบ้านดอนหลายทุ่ง เข้าร่วม 0931407803
9  นางรุ่งอรุณ ตันดี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ   สพป.น่าน เขต 1 เข้าร่วม 086-7329158
10  นางนิตยา สุขวนวัฒน์ นักทรัพยากรบุคคล   สพป. น่าน เขต 1 เข้าร่วม 0869246166
11  นายกฤติน ปัญญาสมสกุล ครู   โรงเรียนบ้านน้ำมวบ เข้าร่วม 0613519351
12  นางสาววราภรณ์ แก้วภิรมย์ ครู   โรงเรียนบ้านหาดเค็ด เข้าร่วม 0904755518
13  นางสาวศิรินภา ติ๊บขัน บุคลากรคณิตศาตร์   โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย เข้าร่วม 087-5695849
14  นางสาวเนตรนภัทร แก้วแดง ครู   โรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคล ไม่ร่วม 0971211162
15  นางสาวทานตวัน ใจเย็น บุคลากรคณิตศาสตร์   โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง เข้าร่วม 0622623979
16  นางสาวเบญจรัตน์ เทพพงษ์ ครูอัตราจ้าง   โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่107 เข้าร่วม 097-9380807
17  นางสาวนิจวิภา อินผ่อง บุคลากรวิทยาศาสตร์   โรงเรียนบ้านแม่ขะนิง เข้าร่วม 0854495492
18  นางสาวเวนิกา มังคละ บุคลากรคณิตศาสตร์   บ้านบ่อหอย เข้าร่วม 090-2082120
19  นางสาวสุพัตรา ศรีวิไชย บุคลากรคณิตศาสตร์   บ้านดู่พงษ์ เข้าร่วม 0956987770
20  นางสาวณัฏฐนิช พุฒหมื่น บุคลากรคณิตศาสตร์   โรงเรียนบ้านวังยาว เข้าร่วม 085-7078892
21  นางสรัญธิรา ยอดบุญเรือง ครู   โรงเรียนบ้านค้างอ้อย เข้าร่วม 061-2808537
22  นางสรัญธิรา ยอดบุญเรือง บุคลากรวิทยาศาสตร์   โรงเรียนบ้านค้างอ้อย เข้าร่วม 061-2808537
23  นางสาวเขมรินทร์ กิตติรัตน์วุฒิกร ครูวิทยาศาสตร์   โรงเรียนบ้านสันทะ เข้าร่วม 0635197914
24  นางยุทธนารัตน์ หลวงติ๊บ บุคลากรวิทยาศาสตร์   โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง เข้าร่วม 0935615055
25  นางสาวดวงพร อินทร์แพรง ครูอัตราจ้าง   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา45(บ้านดอนแท่น) เข้าร่วม 093-1919708
ระบบตอบรับการอบรมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
จัดทำโดย โดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร