รายชื่อผู้ตอบรับอบรม  การประชุมเชิงปฎิบัติการระบบตอบรับการอบรมและออกเกียรติบัตร QR-CODE
วันที่ 26 พย 2561 - 26 พย 2561 เวลา 13:30 - 16:0 ณ ห้องประชุมสืบสานปัญญา สพป.น่าน เขต 1

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โรงเรียน การตอบรับ เบอร์โทร เกียรติบัตร
1  นายวุฒิชัย โลนันท์ ศึกษานิเทศก์   สพป.น่าน เขต 1 เข้าร่วม 0850545518
2  นายสุวิทย์ ผูกจิต ศึกษานิเทศก์   สพป.น่านเขต1 เข้าร่วม 0810204525
3  นายรัฐพงศ์ ปุริสาท นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ   กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม 0818816008
4  นางดวงตา ลำลึก ศึกษานิเทศก์   สพป.น่าน เขต ๑ เข้าร่วม 0861828403
5  นางเรณู หมื่นพรมแสน ศึกษานิเทศก์   สพป.น่าน เขต 1 เข้าร่วม 0918586641
6  นรากร เพ็งผ่อง ศึกษานิเทศก์   สพป.น่าน๑ เข้าร่วม 080 8603904
7  นางลำเนาว์ ชัยคำ ศึกษานิเทศก์   สพป.น่าน 1 เข้าร่วม 0843682028
8  นางจุฑารัตน์ เชื้อหมอ เจ้าพนักงานธุรการ   กลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วม
9  นายปิยะ จะเฮิง ศึกษานิเทศก์   สพป.น่าน เขต 1 เข้าร่วม 0918541596
10  นายวันชัย ภูผาคุณ ศึกษานิเทศก์   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เข้าร่วม 087-5219938
11  นางวิพาภรณ์. พุฒิมา ศึกษานิเทศก์   สพป .น่าน เขต 1 เข้าร่วม 086-1823962
12  นางอรวรรณ ติลสาร นักวิชาการศึกษา   สพป.น่าน เขต 1 เข้าร่วม 082-7655162
13  นางอำพร โลราช เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เข้าร่วม 082-7973915
14  นางพนิตพร ไทนอ นักประชาสัมพันธ์   สพป.น่าน เขต1 เข้าร่วม 0856144085
15  นางสาวกฤติยา ขัติยะ ศึกษานิเทศก์   สพป.น่าน เขต 1 เข้าร่วม 0882690561
16  นางมุกดาวัลย์ สมทรง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน   กลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วม 089-2611301
17  นาย อิทธิกันต์ มีจันทร์ชยะกุล พนักงานพิมพ์ดีด   กลุ่มกฎกมายและคดี สพป.น่าน เขต 1 เข้าร่วม 0907541169
18  ยอดนารี. ปุญญมัย นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ   สพป.น่าน เขต 1 เข้าร่วม 089 5561379
19  จ่าสิบตำรวจหญิงนุจิรา ทาราทิพย์ เจ้าพนักงานธุรการ   สพป. น่าน 1 เข้าร่วม 0818079433
20  นางเฉลิมขวัญ แก้วปัน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ   กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม 0850401729
ระบบตอบรับการอบรมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
จัดทำโดย โดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร