ระบบตอบรับการอบรมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
ลำดับ การอบรม จัดวันที่ เวลา สถานที่ ผู้ประสานงาน เบอร์โทรประสานงาน  
1  การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาความพร้อมด้านการอ่านและการเขียนสำหรับเด็กปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนรู้ Active Learning 17 กพ 2562
-17 กพ 2562
8:30
-16:30
 ห้องประชุมเวทีวิชาการ สพป.น่าน เขต 1 จักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล 0956753020    
2  อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของสพป.น่าน เขต 1 7 ธค 2561
-7 ธค 2561
8:30
-17:0
 ห้องประชุมเวทีวิชาการ นางสมรี เกิดกล่ำ 0873018516    
3  การประชุมบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิคศาสตร์ 30 พย 2561
-30 พย 2561
13:0
-16:30
 ห้องประชุมสืบสานปัญญา เกษร สุธรรม 089-8388192    
4  การประชุมเชิงปฎิบัติการระบบตอบรับการอบรมและออกเกียรติบัตร QR-CODE 26 พย 2561
-26 พย 2561
13:30
-16:0
 ห้องประชุมสืบสานปัญญา สพป.น่าน เขต 1 นายวุฒิชัย โลนันท์ 0850545518    
ระบบตอบรับการอบรมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
จัดทำโดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.น่าน เขต 1 [DATACENTER]By SUPERBOY