ระบบตอบรับการอบรมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
ลำดับ การอบรม จัดวันที่ เวลา สถานที่ ผู้ประสานงาน เบอร์โทรประสานงาน  
1  การอบรมเชิงปฏิบัติการการทำโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 31 มีค. 2562
-1 เมย 2562
8:30
-16:30
 ห้องประชุมเวทีวิชาการ สพป.น่าน เขต 1 จักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล 0956753020    
2  การประชุมเชิงปฏิบัติการระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ สำหรับโรงเรียนประชารัฐ 28 มีค. 2562
-28 มีค. 2562
7:43
-17:43
 ห้องประชุมเวทีวิชาการ นางนรากร เพ็งผ่อง 0808603904    
3  การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำงบประมาณซ่อมครุภัณฑ์สำหรับห้อง DLTV ของโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 25 มีค. 2562
-25 มีค. 2562
8:0
-16:30
 ห้องประชุมเวทีวิชาการ สพป.น่าน เขต 1 นายสุวิทย์ ผูกจิต 0810204525    
4  การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาความพร้อมด้านการอ่านและการเขียนสำหรับเด็กปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนรู้ Active Learning 17 กพ 2562
-17 กพ 2562
8:30
-16:30
 ห้องประชุมเวทีวิชาการ สพป.น่าน เขต 1 จักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล 0956753020    
5  อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของสพป.น่าน เขต 1 7 ธค 2561
-7 ธค 2561
8:30
-17:0
 ห้องประชุมเวทีวิชาการ นางสมรี เกิดกล่ำ 0873018516    
6  การประชุมบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิคศาสตร์ 30 พย 2561
-30 พย 2561
13:0
-16:30
 ห้องประชุมสืบสานปัญญา เกษร สุธรรม 089-8388192    
7  การประชุมเชิงปฎิบัติการระบบตอบรับการอบรมและออกเกียรติบัตร QR-CODE 26 พย 2561
-26 พย 2561
13:30
-16:0
 ห้องประชุมสืบสานปัญญา สพป.น่าน เขต 1 นายวุฒิชัย โลนันท์ 0850545518    
ระบบตอบรับการอบรมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
จัดทำโดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.น่าน เขต 1 [DATACENTER]By SUPERBOY