ตอบรับอบรม  การประชุมเชิงปฏิบัติการระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ สำหรับโรงเรียนประชารัฐ
วันที่ 28 มีค. 2562 - 28 มีค. 2562 เวลา 7:43 - 17:43 ณ ห้องประชุมเวทีวิชาการ

เลขบัตรประจำตัวประชาชน*     *เป็นความลับ
ชื่อ-นามสกุล*     ตัวอย่าง  นายสมหมาย มาดี
ตำแหน่ง*     ตัวอย่าง  ครู
โรงเรียน/หน่วยงาน*   ตัวอย่าง  โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
เบอร์โทร   ตัวอย่าง  085-9999999
รหัสความปลอดภัย อักษรตัวแรกภาษาไทยคือ*   พิมพ์  ก
การตอบรับ
   
 
  เอกสารประกอบการตอบรับในครั้งนี้  แนวทางการประเมินคูรภาพตามมตรฐาน ฉบับแก้ไข  ตารางการสังเคราะห์การประเมินตนเอง


ระบบตอบรับการอบรมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
จัดทำโดย โดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร