การอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา รุ่นที่ 2

ข่าวหัวเรื่อง : การอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา รุ่นที่ 2
บันทักเมื่อ 20/03/2019  จำนวนผู้เข้าชม 161 ครั้ง
 

เมื่อวันที่  14  มีนาคม  2562 นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1  ประธานเปิดการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา รุ่นที่ 2 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดน่าน ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน จัดอบรมระหว่างวันที่ 14 –16 มีนาคม  2562 วัตถุประสงค์ในการอบรม (1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด    (2) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ตระหนักถึงโทษ และพิษภัยของยาเสพติดและร่วมกันต้านภัยยาเสพติด (3) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  มีทักษะในการป้องกันตนเอง เป็นคนดี มีวินัย ห่างไกลยาเสพติด ในการอบรมครั้งนี้มีลูกเสือ-เนตรนารี จากโรงเรียนขยายโอกาสจากอำเภอภูเพียง อำเภอบ้านหลวง อำเภอสันติสุข อำเภอแม่จริม และอำเภอนาน้อย เข้ารับการอบรม จำนวน 25 โรงเรียน ๆ ละ 6 คน    รวมทั้งสิ้น 150 คน


ภาพกิจกรรม

ข่าวสารใกล้เคียง