ติดต่อสพป. และเจ้าหน้าที่
หัวเรื่อง : ติดต่อสพป. และเจ้าหน้าที่  บันทักเมื่อ 02/05/2019 16:52
โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
ที่ กลุ่มต่าง ๆ   7 กลุ่มงาน เบอร์โทรศัพท์(ตรง)    
  สพป.น่าน 1 บ้านพญาวัด      
1 หน้าห้องผอ.สพป.น่านเขต1 054-771637    
2 กลุ่มอำนวยการ 054-710029 โทรสาร 054710253
3 กลุ่มนโยบายและแผน      054-711328    
4 ห้อง ICT                    054-711328    
5 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 054-771638    
6 กลุ่มบริหารงานบุคคล    054-710254, 054774600    
7 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 054-771713, 054775626    
8 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 054-710145    
9 หน่วยตรวจสอบภายใน 054-771028    
10 งานนิติกร 054-771636    
ที่ ชื่อ  -สกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์บ้าน มือถือ
1 นายสมเร็จ  อุดแดง ผอ.สพป.น่าน เขต 1   093-1383487
2 นายนิวัฒน์  ไชยเลิศ รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 1 054-683267 089-7596889
3 ว่าที่พันตรีสุรเดช  รอดจินดา รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 1   089-8523526
4 นายอัศรายุทธ  ศรีใจอินทร์ รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 1   084-8031296
  กลุ่มอำนวยการ 054-710029     
1 นายสมคิด  กันบุญ นักจัดการงานทั่วไป 054-757232 087-3024896
2 น.ส.ทิพวภา  ทาอาจ นักจัดการงานทั่วไป   081-4724763
3 น.ส.ปารณีย์  ทาอาจ นักจัดการงานทั่วไป 054-710029 084-6732449
4 นายไพรสันต์  แก้วอ่อน เจ้าพนักงานธุรการ 054-793154 085-6150139
5 นางธนพรรณ  กุลาวาไชย เจ้าพนักงานธุรการ   086-9198637
6 นางกัญญา  พุทธวงค์ เจ้าพนักงานธุรการ  054-710440 086-9212637
7 นางพนิตพร  ไทนอ นักประชาสัมพันธ์ 054-774300 085-6144085,089-2204116
8 นายมานพ  เถรหมื่นไวย นักประชาสัมพันธ์ 054-710029 083-5795354
  ยาม      
1 นายจรัญ  ยาธะนะ อัตราจ้าง(ยาม)    084-9484933
2 นายวีรพัฒน์  ศรีเมือง อัตราจ้าง(ยาม)    089-5592812
  พนักงานขับรถ  สพป.น่าน      
1 นายเฉลียว  จองกว้าง พนักงานขับรถ  สพป.น่าน 054-774256 086-1867880
2 นายวัชรินทร์  ทะภูมินทร์ พนักงานขับรถ  สพป.น่าน 054-774976 089-8531854
3 นายสมัย    ศิริวงศ์ พนักงานขับรถ  สพป.น่าน 054-799691 081-0253304
4 นายกฤษฏ์ขนม์  ธัญกัญจณธรณ์ ช่างครุภัณฑ์ 3

 

093-1743545