ว่าที่พันตรีสุรเดช รอดจินดา
หัวเรื่อง : ว่าที่พันตรีสุรเดช รอดจินดา  บันทักเมื่อ 11/06/2019 08:39

 

รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1

ประวัติส่วนตัว

 

   ชื่อ - สกุล               ว่าที่พันตรีสุรเดช รอดจินดา 

   วัน เดือน ปีเกิด        13 ธันวาคม  2503

   เบอร์โทรศัพท์         091-0689768 

   วุฒิการศึกษา           ป.ก.ศ.สูง พลศึกษาเชียงใหม่

   กศ.บ. พลศึกษา มศว.พิษณุโลก

   ศษ.บ.การบริหารการศึกษา มสธ. 

   ศษ.ม. การบริหารการศึกษา มสธ. 

   น.บ. มสธ.

   ปร.ด.(บริหารการศึกษา) มสธ.

 

ประวัติการทำงาน

 

   2526   อาจารย์ 1 โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4 อ.สังคม  จ.หนองคาย 

    2533   อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านหนองเรือ อ.พล จ.ขอนแก่น 

    2534   ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอนาหมื่น จ.น่าน  

    2537   ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอสันติสุข จ.น่าน  

    2538   ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอแม่จริม จ.น่าน  

    2540   ศึกษาธิการอำเภอเบญจลักษ์ จ.ศรีษะเกษ

    2540   ศึกษาธิการอำเภอเชียงม่วน จ.พะเยา 

    2545   ศึกษาธิการอำเภอสันติสุข จ.น่าน

    2547   ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 2 

    2549   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 2 

    2551   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1

 

คติประจำใจ

 

    "การเป็นผู้นำที่ดีได้ ต้องเป็นผู้ตามที่ดีมาก่อน"