กลุ่มบริหารงานบุคคล
หัวเรื่อง : กลุ่มบริหารงานบุคคล  บันทักเมื่อ 05/04/2019 09:34

 


ชื่อ :   นายประยูร เวชมะโน   ตำแหน่ง :   นักทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา   
ติดต่อเบอร์โทร   089-7572797
E - Mail :  

 


ชื่อ :   นางรุ่งอรุณ ตันดี   ตำแหน่ง :   นักทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา   
ติดต่อเบอร์โทร   086-7329158
E - Mail :  

 


ชื่อ :   นางนิตยา สุขวนวัฒน์   ตำแหน่ง :   นักทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา   
ติดต่อเบอร์โทร   084-1508935
E - Mail :  

 


ชื่อ :   นางสาวอัมพร ไชยวัฒนพันธุ์   ตำแหน่ง :   นักทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา   
ติดต่อเบอร์โทร   084-3649309
E - Mail :  

 


ชื่อ :   ส.ต.ต.หญิงเกษร สุธรรม   ตำแหน่ง :   นักทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา   
ติดต่อเบอร์โทร   089-8388192
E - Mail :  

 


ชื่อ :   นางสาวพิมพ์สมัย กุณพันธ์   ตำแหน่ง :   นักทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา   
ติดต่อเบอร์โทร   081-1791151
E - Mail :  

 


ชื่อ :   นางสกาวเดือน ธนสิริโชติ   ตำแหน่ง :   นักทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา   
ติดต่อเบอร์โทร   081-5688926
E - Mail :  

 


ชื่อ :   น.ส.ธัญวรัตน์ ซาวจำปา   ตำแหน่ง :   นักทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา   
ติดต่อเบอร์โทร   091-0766489
E - Mail :  

 


ชื่อ :   นางจุฑารัตน์ เชื้อหมอ   ตำแหน่ง :   เจ้าพนักงานธุรการ 
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา   
ติดต่อเบอร์โทร   086-2419654
E - Mail :  

 


ชื่อ :   นางมุกดาวัลย์ สมทรง   ตำแหน่ง :   เจ้าพนักงานธุรการ
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา   
ติดต่อเบอร์โทร   089-2611301
E - Mail :  

 


ชื่อ :   น.ส.นันทิวัน แสงเนตร   ตำแหน่ง :   อัตราจ้าง(หน้าห้องผอ.เขต)
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา   
ติดต่อเบอร์โทร   083-5550457
E - Mail :