เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดทุกโรงเรียน
  เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562

  เนื้อหาโดยย่อ :
 ขอให้สถานศึกษาขยายโอกาส ตามรายชื่อดังแนบ ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 2 (31 มีนาคม 2562)


  ลงเมื่อวันที่ 
: 05/02/2019 เวลา  : 09:40 โดย  :
โหลด1 : 0502190937PV7GE1.pdf
โหลด2 :