เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ตามบัญชีรายชื่อดังเเนบ
  เรื่อง  ประกาศโรงเรียนประชารัฐ ระยะที่ 3 และการสำรวจความต้องการจำเป็นรายการครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง และรายการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น สำหรับโรงเรียนประชารัฐ ระยะที่ 3

  เนื้อหาโดยย่อ :
 


  ลงเมื่อวันที่ 
: 15/02/2019 เวลา  : 10:40 โดย  : วิชญาพร
โหลด1 : 1502191040GMCAU1.rar
โหลด2 :